Poland-Pawłowice: Agricultural and horticultural products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Pawłowice: Agricultural and horticultural products
OJEU (High Value) 006233-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-08
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
National registration number: 00007972800093
Postal address: ul. Mielżyńskich 14
Town: Pawłowice
Postal code: 64-122
Country: PL
Contact person: Roman Kozyra
Telephone: +48 0-65-529-91-92
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
NUTS code: PL417
Main address (URL): www.zdpawlowice.pl
Address of the buyer profile (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zdpawlowice.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna
I.5.2) Other activity -
rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Section II: Object of Contract


Title:

Śruta sojowa

Reference number: 2/2020

II.1.4) Short description

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46 %.

Zamawiający zamawia 150 ton (3 x 50 ton) śruty sojowej poekstrakcyjnej, loco magazyn ZD Pawłowice – Wytwórnia Pasz Robczysko.

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46 % winna spełniać nw. parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

— wilgotność maksimum 12,5 %,

— zawartość białka surowego minimum 46,0 %,

— zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0 %,

— zawartość włókna surowego maksimum 4,0 %.

Parametry jakościowe:

— badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g.

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym

przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwie...

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 221250.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Śruta sojowa

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL417
II.2.3.2) Main site or place of performance:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.1.4) Short description

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46 %.

Zamawiający zamawia 50 ton śruty sojowej poekstrakcyjnej, loco magazyn ZD Pawłowice – Wytwórnia Pasz Robczysko.

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46 % winna spełniać nw. parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

— wilgotność maksimum 12,5 %,

— zawartość białka surowego minimum 46,0 %,

— zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0 %,

— zawartość włókna surowego maksimum 4,0 %.

Parametry jakościowe:

— badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g.

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym

przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupionej partii towaru na koszt sprzedającego.

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest do produkcji pasz na potrzeby własne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Śruta sojowa

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL417
II.2.3.2) Main site or place of performance:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

II.1.4) Short description

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46 %.

Zamawiający zamawia 50 ton śruty sojowej poekstrakcyjnej, loco magazyn ZD Pawłowice – Wytwórnia Pasz Robczysko

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46 % winna spełniać nw. parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

— wilgotność maksimum 12,5 %,

— zawartość białka surowego minimum 46,0 %,

— zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0 %,

— zawartość włókna surowego maksimum 4,0 %.

Parametry jakościowe:

— badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g.

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym

przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupionej partii towaru na koszt sprzedającego.

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest do produkcji pasz na potrzeby własne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Śruta sojowa

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL417
II.2.3.2) Main site or place of performance:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.1.4) Short description

Śruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawartości białka minimum 46 %.

Zamawiający zamawia 50 ton śruty sojowej poekstrakcyjnej, loco magazyn ZD Pawłowice – Wytwórnia Pasz Robczysko.

Śruta sojowa poekstrakcyjna o zawartości białka minimum 46 % winna spełniać nw. parametry.

Parametry fizyko-chemiczne:

— wilgotność maksimum 12,5 %,

— zawartość białka surowego minimum 46,0 %,

— zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0 %,

— zawartość włókna surowego maksimum 4,0 %.

Parametry jakościowe:

— badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g.

Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym

przez laboratorium posiadające akredytację.

Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupionej partii towaru na koszt sprzedającego.

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest do produkcji pasz na potrzeby własne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:25
IV.02.07) Place

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-03

English Language Unavailable

CPV Codes
03100000; Agricultural and horticultural products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions