Poland-Olsztyn: Environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Olsztyn: Environmental services
OJEU (High Value) 006665-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-08
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Postal address: ul. Dworcowa 60
Town: Olsztyn
Postal code: 10-437
Country: PL
Contact person: Małgorzata Krupa
Telephone: +48 895372100
E-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Fax: +48 895270423
NUTS code: PL622
Main address (URL): http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016, Ostoja PiskaPLH280048, Ostoja Napiwodzko-Ramucka... – 7 zadań

Reference number: WOF-OA.082.2.2019.KB.MK

II.1.4) Short description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016, Ostoja Piska PLH280048, Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055, Jezioro Dobskie PLB280012, zgodnie z:

1.1.opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. Instrukcją wypełnienia standardowego formularza danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy – załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

1.5. Lokalizacja potencjalnych stanowisk żółwia błotnego Cudnochy II i Nadawki (zadanie nr 6) – załącznik 1D do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.Szacunkowa wartość aktualnego zam. 202 009,76 PLN.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1802520.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016 – owady

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016 – owady: 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. Instrukcją wypełnienia standardowego formularza danych – załącznik nr 1A do SIWZ;

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy – załącznik nr 1B do SIWZ;

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 24390.24
II.2.7) End 2020-10-05
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 250 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016 – owady i płazy

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016 – owady i płazy: 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis, 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 Kumak nizinny Bombina bombina, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych

W miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 17600.00
II.2.7) End 2020-09-02
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 180 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 – ślimaki, owady, płazy

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 – ślimaki, owady, płazy: 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior, 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis, 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 Kumak nizinny Bombina bombina, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 32520.33
II.2.7) End 2020-10-12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 320 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 – płazy

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 – płazy: 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 Kumak nizinny Bombina bombina, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 16260.16
II.2.7) End 2020-09-16
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 160 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 – gady

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 – gady: 1220 Żółw błotny Emys orbicularis, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 45791.87
II.2.7) End 2022-10-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 450 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 – gady

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 – gady: 1220 Żółw błotny Emys orbicularis, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

1.5. Lokalizacja potencjalnych stanowisk żółwia błotnego Cudnochy II i Nadawki (zadanie nr 6) – Załącznik 1D do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 18292.68
II.2.7) End 2020-10-26
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 180 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Description: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Dobskie PLB280012 – ptaki

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL62
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Jezioro Dobskie PLB280012

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Dobskie PLB280012 – ptaki: A051 Krakwa Anas strepera, A058 Hełmiatka Netta rufina, A070 Nurogęś Mergus merganser, A073 Kania czarna Milvus migrans, A089 Orlik krzykliwy Aquila pomarina, A120 Zielonka Porzana parva, A127 Żuraw Grus grus, A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

1.2. Instrukcją wypełnienia Standardowego Formularza Danych – załącznik nr 1A do SIWZ,

1.3. Szablonem dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy - załącznik nr 1B do SIWZ,

1.4. Standardem danych GIS – załącznik nr 1C do SIWZ,

2. Realizacja zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 i rozpoznania występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscach o zdiagnozowanych brakach danych przyrodniczych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Głównym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 47154.47
II.2.7) End 2022-10-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 470 PLN, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z postępowania Zam. wykluczy Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-13 i 23 i z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:1.1.Aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany (JEDZ) w zakresie wskazanym zał. nr 3 do SIWZ wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 509.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590).W części III sekcja D Wyk. składa oświadczenie dotyczące innych podstaw wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej -art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a), pkt 14 oraz pkt 21-22 Pzp. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.3.Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie warunków udziału w postępowaniu, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.1.4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wyk. polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 6-9 SIWZ. 2.Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 4.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4.2.oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 4 do SIWZ):•o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15);•o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(art. 24 ust. 1 pkt 22); 4.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania dostępności dokumentu pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas Zam.pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wyk.,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (informacji z otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SIWZ). Ze względów technicznych spowodowanych brakiem miejsca szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. IX ust. 1-23 SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć: 1.1.Aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany(JEDZ) w zakresie wskazanym zał. nr 3 do SIWZ wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:4.4.wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (zad. nr 1, 2, 3, 4 i 7) lub 5 lat (zad. nr 5 i 6) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – wg Zał. nr 6 do SIWZ.

4.5.wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (w zamówieniu o które ubiega się Wykonawca) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. nr 5 do SIWZ.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi przedstawiać zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W wykazie usług Wykonawca zobowiązany jest podać przedmiot, datę wykonania i podmioty, na rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:1)referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2)oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Ze względów technicznych spowodowanych brakiem miejsca szczegółowe wymagania i pozostałe informacje zostały określone w rozdz. IX ust. 2, 6-10 (inf. dot. podmiotu trzeciego i Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz 15-23 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.2.W przypadku zad. nr 1, 2, 3, 4 i 7 Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę „odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”, co najmniej: Zad.1,2,3 – 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda; Zad.4 – 1 usługa o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda; Zad. 7 – 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W przypadku zad. nr 5 i 6 Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę „odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda.

Przez pojęcie „usługa" należy rozumieć usługę: 1)wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub 2)wykonania monitoringu gatunków zwierząt, lub 3)udział w pracach nad opracowaniem: projektu czynnej ochrony przyrody, planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000, lub raportu (albo jego części) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którego elementem była inwentaryzacja przyrodnicza, itp. której przedmiotem była:

Zad.1 –pachnica dębowa; Zad.2, 3 –entomofauna (min. 1 usługa) i herpetofauna (min. 1 usługa);

Zad.4 –herpetofauna; Zad.5, 6 –żółw błotny; Zad.7 –ornitofauna, w tym ptaki szponiaste (min. 1 usługa).

1.3. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji osobami (zespołem osób) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1) ekspertami przyrodniczymi spełniającymi następujące wymagania, w minimalnej liczbie wskazanej poniżej:

— z wykształceniem wyższym – co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa i pokrewne; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne – leśnictwo)

LUB z wykształceniem średnim i co najmniej 3-letnim zatrudnieniem lub samozatrudnieniem w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ochrony zwierząt i ich siedlisk, prowadzenia monitoringów przyrodniczych, ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze) ORAZ- z doświadczeniem w wykonaniu lub współudziale w przygotowaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego, w zakresie inwentaryzacji, badań, planowania ochrony itp. zwierząt i ich siedlisk;

EKSPERTAMI PRZYRODNICZYMI W LICZBIE CO NAJMNIEJ:

Zad.1 – (2) w dziedzinie entomologii, w tym jeden (1) z doświad. dot. pachnicy dębowej;

Zad.2 – (1) w dziedzinie entomologii oraz jeden (1) w dziedzinie herpetologii;

Zad.3 – (1) w dziedzinie zoologii, w tym jeden (1) w dziedzinie entomologii oraz jeden (1) w dziedzinie herpetologii;

Zad.4 – (2) w dziedzinie herpetologii;

Zad.5 – (1) w dziedzinie herpetologii z doświad. dot. żółwia błotnego;

Zad.6 – (1) w dziedzinie herpetologii z doświad. dot. żółwia błotnego;

Zad.7 – (2) w dziedzinie ornitologii, w tym jeden (1) z doświad. dot. ptaków szponiastych.

2)ekspertem ds. GIS (minimum jednym), który dysponuje doświadczeniem polegającym na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji danych geograficznych przy użyciu systemu GIS, z wykształceniem minimum średnim (ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję koordynatora prac).

1)Opisany warunek należy spełnić oddzielenie dla każdego zadania – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby zadań.

2)Ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję eksperta ds. GIS pod warunkiem posiadania doświadczenia wskazanego dla tego eksperta.

3)Jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej dwoma ekspertami zobowiązany jest wskazać koordynatora prac.

4)Jeżeli jeden Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie może wskazać w każdym zadaniu ten sam wykaz osób tworzących zespół do realizacji zamówienia.

III.1.5.1) The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2.2) Contract performance conditions

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp w formie pisemnej według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Zmiany umowy zostały określone w § 12 wzoru umowy, w następującym zakresie: zmiana osób wykonujących zamówienie (ekspertów), zmiana liczby osób wykonujących zamówienie (ekspertów), zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku działania osób trzecich lub w przypadku zmiany przepisów, zmiany stawki VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Warunki dokonywania zmian określono w § 12 ust. 1–7.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: POLSKA, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, II piętro, pokój nr 19.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego i identyfikatora postępowania. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie (rejestr KRS, CEIDG), właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone, pod rygorem, nieważności, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w rozdziale XI SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w DUUE lub numerem postępowania wskazanym w SIWZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub zamiennie e-mailem: malgorzata krupa.olsztyn@rdos.gov.pl, z zastrzeżeniem dokumentów rozdziału IX ust. 15 SIWZ. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1991). Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach. Szczegółowe zasady komunikowania się określono w rozdz. X SIWZ, ochrony danych osobowych w rozdz. XXII, tajemnica przedsiębiorstwa rozdz. X.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-04

English Language Unavailable

CPV Codes
90700000; Environmental services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions