Poland-Błędów: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Błędów: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
OJEU (High Value) 006781-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-08
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Błędów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Błędów
National registration number: 7971903230
Postal address: Błędów
Town: Błędów
Postal code: 05-620
Country: PL
Contact person: Mieczysława Sitarek
Telephone: +48 486680656
E-mail: osrodowiska@bledow.pl
Fax: +48 486680656
NUTS code: PL921
Main address (URL): www.bledow.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bledow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bledow.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://v0ei29wu4y/skrytka
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Gmina Błędów

Reference number: RŻL-II-271/1/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Błędów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i miejscowego.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

gmina Błędów

II.1.4) Short description

Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Błędów oraz PSZOK zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów oraz przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych zbieranych łącznie z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania bezpośrednio do instalacji komunalnych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami województwa mazowieckiego. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób ich realizacji zostały opisane w załączniku 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2021-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające będą polegały na realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia przez okres kolejnych maksymalnie 6 miesięcy oraz zostaną udzielone na warunkach tożsamych z warunkami (w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umownych), na jakich zostanie udzielone niniejsze zamówienie.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

— Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku.

Powyższe dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

— Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Błędów zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.),

— Wykonawca musi posiadać aktualne aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

— Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 1 lub wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonanych lub wykonywanych na rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły, każda przez okres minimum 12 miesięcy i każda o masie łącznej co najmniej 1 000 Mg.

2. Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo-transportową, zwaną dalej: „bazą”, spełniającą wymagania określone w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), której szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ

3. Wykonawca powinien dysponować:

a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych tzw. suchych,

b) co najmniej 2 pojazdami ciężarowymi (śmieciarka bezpylna z funkcją kompaktującą) przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych;

c) co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej — których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia składa wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ”,

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza powinien przedłożyć

— dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Błędów, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.),

— zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, z późn. zm). Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem (dział VII rejestru),

— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SIWZ);

— wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz sprzętu (załącznik nr 7 do SIWZ),

— wykaz wyposażenia bazy magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tą bazą przez Wykonawcę, jak również oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego / inne właściwe organy kontroli bazy magazynowo-transportowej, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje usługi o złożonym charakterze, jak również z uwagi na fakt, że zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek w odniesieniu do usług o szczególnym charakterze (załącznik nr 8 do SIWZ).

III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Jawne otwarcie ofert za pośrednictwem miniPortalu nastąpi dnia 14 lutego o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów, POLSKA.


Additional information:

Do przeprowadzenia postępowania wójt Gminy powoła trzyosobową komisję przetargową oraz wyznaczy informatyka. Otwierając oferty Zamawiający przedstawi członków komisji oraz poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne składowe kryteriów oceny ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.


Section V: Complementary informationKwiecień 2021 r.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia), określone w pkt 7.2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3 SIWZ. 12.3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane dokumenty od wykonawców:

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W celu oceny, czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w pkt VIII SIWZ, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz pkt 7.2.2.1 i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga złożenia dotyczących tego podmiotu dokumentów, o których mowa w pkt 12.3.1.–12.3.6. SIWZ. Ponadto każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (Załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwalania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Wykonawcom a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale Vi ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: odwolania@uzp.gov.pl
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-07

English Language Unavailable

CPV Codes
90000000; 90511000; Sewage, refuse, cleaning and environmental services; Refuse collection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions