Poland-Pawłowice: Oats

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Pawłowice: Oats
OJEU (High Value) 004205-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-07
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
National registration number: 00007972800093
Postal address: ul. Mielżyńskich 14
Town: Pawłowice
Postal code: 64-122
Country: PL
Contact person: Roman Kozyra
Telephone: +48 0-65-529-91-92
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
NUTS code: PL417
Main address (URL): www.zdpawlowice.pl
Address of the buyer profile (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zdpawlowice.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna
I.5.2) Other activity -
rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Section II: Object of Contract


Title:

Owies paszowy

Reference number: 4/2020

II.1.4) Short description

Owies paszowy.

Wielkość zamówienia 50 ton.

Przedmiot zamówienia winien spełniać nw. parametry jakościowe:

— maksymalna wilgotność do 14 %,

— białko min. 11 %,

— brak zanieczyszczeń nieorganicznych,

— brak zanieczyszczeń innymi gatunkami zbóż i roślin,

— brak szkodników magazynowych,

— brak ziaren zapleśniałych i porośniętych,

— zapach swoisty, barwa odpowiednia dla gatunku.

Owies paszowy może pochodzić z importu z krajów gdzie nie stwierdzono występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń, jak również z terenów w Polsce, gdzie nie stwierdzono występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 35000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL417
II.1.4) Short description

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:45
IV.02.07) Place

ZD Pawłowice, ul. Mielzyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-03

English Language Unavailable

CPV Codes
03211600; Oats;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions