Poland-Warsaw: Facilities management services for computer systems development

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Facilities management services for computer systems development
OJEU (High Value) 004849-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-07
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Główny Urząd Statystyczny
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Główny Urząd Statystyczny
Postal address: al. Niepodległości 208
Town: Warszawa
Postal code: 00-925
Country: PL
Contact person: Marzena Brzychcy
Telephone: +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Fax: +48 226083189
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.stat.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://gus.ezamawiajacy.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”.

Reference number: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami”:

1. etap 1 – część 1 – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS (obejmuje zadania nr 1, 2, 3 4a);

2. etap 1 – część 2 – zadanie 4b – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS;

4. etap 3 – świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 24146628.48

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa, Polska

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami”:

1. etap 1 – część 1 – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, obejmujący poniższe zadania, zwane dalej „zadaniami”:

1) zadanie 1 – opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej systemu PDS;

2) zadanie 2 – opracowanie dokumentacji projektowej systemu PDS;

3) zadanie 3 – dostawa, instalacja i konfiguracja składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej systemu PDS, w tym:

a) dostawa, instalacja i konfiguracja potrzebnych składników infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej systemu PDS;

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej;

4) zadanie 4a – wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-01 (usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz dostępu do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej) i US-02 (usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w portalu oraz do ich wizualizacji na mapach), w tym:

a) wytworzenie i dostarczenie oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-01 i US-02;

b) opracowanie dokumentacji testów w zakresie usług US-01 i US-02;

c) przygotowanie danych testowych w zakresie usług US-01 i US-02;

d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-01 i US-02;

e) opracowanie raportów z testów w zakresie usług US-01 i US-02;

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie usług US-01 i US-02;

2. etap 1 – część 2 – zadanie 4b – wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03 (usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez portal), US-04 (usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego), US-05 (usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez portal) i US-06 (usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru Teryt wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi), w tym:

a) wytworzenie i dostarczenie oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

b) opracowanie dokumentacji testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

c) przygotowanie danych testowych w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

d) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

e) opracowanie raportów z testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

f) opracowania dokumentacji powykonawczej w zakresie e-usług systemu PDS, tj. usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS, w tym:

a) opracowanie planu warsztatów dla systemu PDS;

b) opracowanie dokumentacji warsztatów dla systemu PDS;

c) przeprowadzenie warsztatów dla systemu PDS;

d) opracowanie raportu z przeprowadzonych szkoleń dla systemu PDS;

4. etap 3 – świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego, w tym:

a) świadczenie usług nadzoru autorskiego dla systemu PDS;

b) świadczenie usług asysty technicznej dla systemu PDS;

c) świadczenie usług gwarancyjnych dla systemu PDS;

d) świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu PDS.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K”
Weighting: 30 %

Criteria: Dodatkowe bezpłatne warsztaty „W”
Weighting: 5 %

Criteria: Kryterium społeczne „S”
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 24146628.48
II.2.7) End 2021-06-04
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, (porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00). Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Additional information:

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 4.6.2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych etapów.

Termin realizacji zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 6 SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub dysponuje środkami finansowymi, w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

a) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: webmapping, GIS oraz oprogramowanie typu Open Source.

b) 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa systemu teleinformatycznego obejmująca dostawę, konfigurację i wdrożenie składników infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz konfigurację wirtualnego środowiska przetwarzania.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania:

A. koordynator zespołu Wykonawcy – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, pełnił funkcję osoby kierującej/koordynującej projektem, tj. koordynującej pracę całego zespołu w projekcie, przy czym projekt w szczególności polegał na wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu teleinformatycznego posiadającego rozwiązania GIS (projekt został wykonany należycie i odebrany przez Zamawiającego, a jego produkty zostały przekazane do eksploatacji), a wartość projektu była nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto;

B. architekt rozwiązań infrastruktury informatycznej – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie z wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych lub chmurowych, udostępniającego e-usługi poprzez przeglądarkę internetową na urządzenia komputerowe oraz mobilne, wykorzystującego rozwiązania typu: GIS, business intelligence oraz oprogramowanie typu Open Source, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto;

C. architekt systemów GIS – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję architekta rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. enterprise architect, w co najmniej 1 projekcie dotyczącym w szczególności budowy/rozbudowy systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

D. analityk – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję analityka danych w co najmniej 1 projekcie budowy lub rozbudowy systemu analitycznego, gdzie zakres prac w projekcie obejmował integrację danych z wielu źródeł danych, utworzenie repozytorium danych, opracowanie analizy danych (data mining) oraz opracowanie analizy danych niestrukturalnych (text mining oraz kategoryzacja treści) z wykorzystaniem narzędzi do modelowania oprogramowania w języku UML, np. enterprise architect, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

E. ekspert ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję eksperta lub analityka do spraw bezpieczeństwa w co najmniej 1 projekcie, w którym tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności dotyczące obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną danych;

F. ekspert ds. wdrożenia aplikacji – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zajmował się instalacją, konfiguracją oraz wdrażaniem systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS w co najmniej 1 projekcie, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

Zespół będzie liczył nie mniej niż 4 os. Dopuszcza się łączenie ról poza koord. zes.

III.2.2) Contract performance conditions

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, Klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, Zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6. SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

7. Wadium: 695 000,00 PLN.

8. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl;

2) poczty elektronicznej.

10. W przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.


Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-03

English Language Unavailable

CPV Codes
72514200; 72260000; Facilities management services for computer systems development; Software-related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions