Greece-Ios: Desalination apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Greece-Ios: Desalination apparatus
OJEU (High Value) 005668-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-07
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Δήμος Ιητών
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Δήμος Ιητών
Postal address: Χώρα Ίου
Town: Ίος
Postal code: 840 01
Country: GR
Contact person: Γεώργιος Ρόκκος
Telephone: +30 22863604-18
E-mail: grokkos@gmail.com
Fax: +30 22860912-28
NUTS code: EL422
Main address (URL): www.ios.gr
Address of the buyer profile (URL): www.ios.gr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.promitheus.gov.gr

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.promitheus.gov.gr


Section II: Object of Contract


Title:

/ημέρα η κάθε μία.
3

Reference number: 3339/2019

II.1.4) Short description

/ημέρα πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Ιητών και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
3

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 710000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: EL422
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ίος Κυκλάδων.

II.1.4) Short description

/ημέρα πόσιμου νερού η κάθε μια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Ιητών και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
3

πόσιμο παραγόμενο νερό ετησίως. Το παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.11.1998, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892 τεύχος 2, της 11.7.2001 και τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007), και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης των μονάδων.
3

Οι φορητές μονάδες αφαλάτωσης θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα διαθέσει ο Δήμος Ιητών, στην περιοχή Μυλοπότας και θα είναι έτοιμες προς λειτουργία, αφού θα έχουν συνδεθεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα και δίκτυα τροφοδοσίας από τη θάλασσα έως και την τελική δεξαμενή πόσιμου νερού, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. Οι υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν (παροχή θαλασσινού νερού, αποχέτευση άλμης, ηλεκτρική παροχή, διαμόρφωση πρόσβασης και κατάλληλου χώρου εγκατάστασης), θα διατεθούν από τον Δήμο.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 710000.00
II.02.07) Duration in days 120
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Εγγυτική συμμετοχής 2 %

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5 %

Εγγυητικής καλής λειτουργίας 5 %

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, με την καταβολή 100 % της συμβατικής αξίας με την παράδοση των μονάδων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας· η εξόφληση θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή, με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.2.2) Contract performance conditions

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-20
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Ίος.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Α.Ε.Π.Π.
Postal address: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Town: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postal code: 182 33
Country: GR
Telephone: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229
URL: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Ν. 4412/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Δήμος Ιητών
Postal address: Ίος
Town: Ίος
Postal code: 840 01
Country: GR
Telephone: +30 2286360400
E-mail: info@dimosios.gr
Fax: +30 2286091228
URL: www.ios.gr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-02

English Language Unavailable

CPV Codes
42912340; Desalination apparatus;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions