Poland-Gdynia: Ships

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdynia: Ships
OJEU (High Value) 001255-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Postal address: ul. Hryniewickiego 10
Town: Gdynia
Postal code: 81-340
Country: PL
Contact person: Katarzyna Wińska-Rużewicz
Telephone: +48 586607641
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Fax: +48 586607661
NUTS code: PL63
Main address (URL): http://www.sar.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://sar.ezamawiajacy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sar.ezamawiajacy.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://sar.ezamawiajacy.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Reference number: NZ- ER/II/PN/01/20

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ – opis techniczny, oraz zał. nr 11 – Wzór umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

2. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:

1) poszukiwania i ratowania życia na morzu,

2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego,

3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego,

4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 273400000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL63
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ – opis techniczny, oraz zał. nr 11 – Wzór umowy. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

2. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:

1) poszukiwania i ratowania życia na morzu.

2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego.

3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Maksymalna prędkość jednostki pływającej
Weighting: 9 %

Criteria: Autonomiczność
Weighting: 2 %

Criteria: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Weighting: 4 %

Criteria: Czas przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi
Weighting: 12 %

Criteria: Powierzchnia pokładu roboczego
Weighting: 6 %

Criteria: Parametry eksploatacyjne dźwigów, stanowiących wyposażenie statku
Weighting: 7 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.02.07) Duration in months 28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Nr POIS.03.02.00-00-0011/17 Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z funduszu UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, III Osi Priorytetowej, w ramach Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.


Additional information:

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający prowadził dialog techniczny w przedmiocie dostawy statku.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

I. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w zakresie wymogu wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.

II. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1; 2; 4; oraz 8 ustawy

III. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Wykonawca przedkłada:

1) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, złożone na formularzu ESPD/ JEDZ, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Celem ułatwienia Zamawiający zamieszcza wzór powyższego oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ - oświadczenie składane w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej Zamawiającego – Platformie Zakupowej Zamawiającego

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zał. nr 9 do SIWZ

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności –zał. nr 10 do SIWZ;

Dokumenty wskazane pow. pkt 2-9 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100),

2) osiągnęli, w okresie 3 ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres obrót, wynoszący minimalnie średniorocznie 350.000.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych)

3) osiągnęli, w okresie 3 ostatnich lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimalny obrót wynoszący w obszarze objętym zamówieniem średniorocznie 300 000 000,00 PLN (trzysta milionów złotych).

II. Spełnienie warunków udziału dot. sytuacji ekonomicznej o finansowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane jest łącznie.

III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej o finansowej,

1) oświadczenie ESPD/JEDZ

2) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty albo aktywa i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3) oświadczenie wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie krótszy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. (Dokument ten wykonawca składa w przypadku gdy powyższe informacje nie wynikają ze sprawozdania finansowego i załączonych do niego dokumentów)

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

W okresie ostatnich 6 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy – w tym okresie), należycie:

1) opracował projekt techniczny lub roboczy co najmniej dwóch (2) wybudowanych i odebranych następnie statków specjalistycznych o wartości minimum 150.000.000,00 PLN netto każdy (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych)

Oraz

2) wybudował dwa (2) statki specjalistyczne o wartości minimum 150 000 000,00 PLN netto (sto pięćdziesiąt milionów złotych) każdy

Za „statek specjalistyczny” Zamawiający uzna:

Statek klasy chemical recovery (do zwalczania substancji niebezpiecznych i szkodliwych)

Lub inny statek posiadający co najmniej trzy z poniższych cech:

— statek przeznaczony do ratowania ludzi i mienia na morzu,

— posiadanie klasy oil recovery (do zbierania zanieczyszczeń olejowych),

— statek posiadający wyposażenie umożliwiające oznaczenie statku symbolem klasy min. FiFi-1,

— statek częściowo gazoszczelny (dostarczanie powietrza do cytadeli i zespołu napędowego odbywa się z wykorzystaniem filtrowentylacji),

— statek z napędem diesel-electric,

— statek zaopatrzeniowy typu AHTS lub PSV,

— okręt wojenny

2. Dysponuje osobami o wskazanych poniżej cechach

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca musi dysponować zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z następujących specjalistów:

1) Specjalista nr 1 - Kierownik Projektu (jedna osoba) - osoba ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

a) ukończone studia wyższe,

b) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako osoba zarządzająca kontraktem na budowę statków pełnomorskich,

c) zarządzać, przez okres co najmniej 12 miesięcy, kontraktami na budowę co najmniej dwóch odebranych statków specjalistycznych pełnomorskich, w tym co najmniej jednego z nich o wartości minimum 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100) złotych netto.

2) Specjalista nr 2 i 3 - Budowniczy (2 osoby) – każda z osób musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

a) ukończone studia wyższe techniczne,

b) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako budowniczy - osoba kierująca budową statków pełnomorskich,

c) posiadać doświadczenie w kierowaniu budową dwóch specjalistycznych statków pełnomorskich, w tym co najmniej jednego specjalistycznego statku pełnomorskiego o wartości minimum 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) netto.

3) Specjalista nr 4 – Główny/Generalny Projektant (jedna osoba)- osoba ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

a) ukończone studia wyższe techniczne,

b) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant statków pełnomorskich,

c) posiadać doświadczenie w zakresie opracowania projektu technicznego lub roboczego i nadzorowania budowy specjalistycznego statku pełnomorskiego na podstawie tego projektu, o wartości minimum 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) netto.

4) Zespół projektantów w zakresie:

a) obliczeń teoretycznych

b) budowy kadłuba

c) budowy siłowni i systemów ogólnookrętowych

d) budowy systemów elektrycznych i radionawigacyjnych

e) wyposażenia okrętowego i pokładowego

— posiadających specjalistyczne kwalifikacje i doświadczenie:

1. ukończone studia wyższe techniczne,

2. posiadać doświadczenie w zakresie opracowania projektu technicznego lub roboczego we właściwych specjalizacjach lit. a)-e) dla co najmniej dwóch wybudowanych statkach pełnomorskich;

3. posiadać doświadczenie w zakresie opracowania projektu technicznego lub roboczego we właściwych specjalizacjach lit. a)-e) budowy co najmniej jednego specjalistycznego statku pełnomorskiego, w tym co najmniej jednego statku pełnomorskiego o wartości minimum 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) złotych netto

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, wykonawca przedkłada:

1) oświadczenie ESPD/JEDZ

2) wykaz dostaw i usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;

3) dowody, że dostawy wymienione w wykazie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie więcej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

II. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie, natomiast warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w obszarze wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym Zamawiający uzna ten warunek za spełniony również w sytuacji, gdy jeden z wykonawców legitymuje się doświadczeniem w opracowaniu projektu technicznego lub roboczego co najmniej dwóch (2) wybudowanych i odebranych statków specjalistycznych, a drugi wykonawca – budową (2) dwóch statków specjalistycznych, o cechach zgodnie z treścią warunku.

III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek zgodnie z treścią wzoru umowy. Wzór umowy stanowi zał. do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie przesłanych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sala sztabowa (parter),

W wskazanym terminie otwarcia ofert, Zamawiający otworzy, rozszyfrowane w terminie otwarcia ofert, oferty i odczyta informacje tam zawarte.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

I. Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych od podmiotów zagranicznych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w SIWZ oraz pkt III.1.1) ogłoszenia,

a) pkt 4) i 5) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;

b) pkt 3), 7) i 8) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1.1) lit a) i lit. b) tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1.1) lit. b) tiret pierwszy, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1.1) lit. a) i b) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 2.2) stosuje się odpowiednio.

II. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN)

III. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia także:

a) projekt koncepcyjny statku uwzględniający elementy:

1. GA-plan generalny statku:

Plan ogólny, aranżacja pokładów i pomieszczeń, schematy głównych systemów okrętowych, plan zbiorników, aranżacja wyposażenia pokładowego do realizacji zadań statku

2) HBS-harmonogram budowy statku

3) OT-stoczniowy opis techniczny

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wyznaczają pełnomocnika do reprezentacji.

V. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
34510000; Ships;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions