Slovakia-Bratislava: Information technology services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Bratislava: Information technology services
OJEU (High Value) 001779-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Úrad pre verejné obstarávanie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Competitive dialogue

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
National registration number: 31797903
Postal address: Ružová dolina 10
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
Postal code: 821 09
Country: SK
Contact person: Mgr. Katarína Hreusová
Telephone: +421 250264111
E-mail: katarina.hreusova@uvo.gov.sk
NUTS code: SK010
Main address (URL): http://www.uvo.gov.sk

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424119

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424119
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

IS SVO


II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka a následná údržba a rozvoj informačného systému SVO, ktorého implementácia zabezpečí všetky funkčné a technické požiadavky na pokrytie interných ako aj externých procesov informačným systémom. Bližšie informácie sú uvedené v doplňujúcich dokumentoch.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 30217839.16

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO.

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka a následná údržba a rozvoj informačného systému SVO, ktorého implementácia zabezpečí všetky funkčné a technické požiadavky na pokrytie interných ako aj externých procesov informačným systémom. Bližšie informácie sú uvedené v doplňujúcich dokumentoch.

Z predmetu a povahy zákazky vyplýva naplnenie 2 dôvodov na použitie postupu súťažného dialógu, konkrétne ustanovenia § 70 ods. 1 písm. b) a c) ZVO.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 120
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Dĺžka trvania dodávky diela je 24 mesiacov jeho následná údržba je plánovaná na 36 mesiacov s možnosťou uplatnenia opcií na obdobie ďalších 5x12 mesiacov avšak maximálne na 60 mesiacov.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady o hospodárskych subjektoch registrovaných v príslušných registroch v Slovenskej republike iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), c) a e). V prípade, ak má záujemca záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady § 32 ods. 1 písm. a), c) a e) musí ako súčasť ponuky kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou. Formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť.

Formuláre sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Záujemca v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) a 38 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu finančného a ekonomického postavenia sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424119.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424119.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Dialogue

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-03-23
Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424119.

Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424119, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné)..

4.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.

V prípade, že záujemca dočasne nahradí doklady JED-om, bude okamžite vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti bude lehota 5 pracovných dní.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade predloženia JED-u je potrebné vyplniť všetky požadované údaje a nepovoľuje v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu vyplniť oddiel tzv. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje, že nadlimitný postup zadávania zákazky neumožňuje využiť JED ako čestné vyhlásenie s výnimkou použitia ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

Záujemcovia sú povinný preukázať splnenie podmienok účasti a iba tí, ktorí ich splnia budú vyzvaní na účasť v súťažnom dialógu.

5.) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 100 000,00 EUR a predkladať ju budú záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti a budú vyzvaní na predloženie ponuky. Bližšie informácie budú uvedené vo výzve na predloženie ponuky.

6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť viacetapový dialóg bez znižovania počtu riešení a uchádzačov.

7.) K bodu 2.7 Oznámenia verejný obstarávateľ uvádza, že zákazka sa skladá z dodávky diela (zmluva o dielo a jeho následnej údržby a rozvoja (zmluva o SLA)) pričom dĺžka trvania dodávky diela je 24 mesiacov jeho následná údržba je plánovaná na 36 mesiacov s možnosťou uplatnenia opcií na obdobie ďalších 5x12 mesiacov avšak maximálne na 60 mesiacov.

8.) Hlavné miesto dodania je Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, Bratislava, SLOVENSKO. V prípade ak sa Objednávateľ a Poskytovateľ nedohodnú inak, miestom poskytovania Služieb je sídlo Objednávateľa, a ak to technické podmienky umožňujú a ak sa Objednávateľ a Poskytovateľ na tom dohodnú, Poskytovateľ môže poskytovať Služby aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

9.) Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-30

English Language Unavailable

CPV Codes
72222300; Information technology services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions