Poland-Wrocław: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wrocław: Engineering design services
OJEU (High Value) 001909-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Wrocław
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Wrocław
National registration number: PL514
Postal address: Namysłowska 8
Town: Wrocław
Postal code: 50-304
Country: PL
Contact person: Marta Pawlaczyk
Telephone: +48 713235700
E-mail: zamowienia@wm.wroc.pl
Fax: +48 713235750
NUTS code: PL514
Main address (URL): www.wm.wroc.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Reference number: WM/SZP/PN/1/2020/G

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, wymiany instalacji sanitarnych oraz wykonania przyłączy w budynkach mieszkalnych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 5, ul. Ignacego Prądzyńskiego 23, ul. Ignacego Prądzyńskiego 43, ul. Benedyktyńskiej 20, ul. Benedyktyńskiej 22, ul. Benedyktyńskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3–5, ul. Grunwaldzkiej 8A, ul. Grunwaldzkiej 10A, ul. Grunwaldzkiej 12A we Wrocławiu osobno dla każdego adresu, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane dla każdego zakresu (etap I) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego (etap II). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron zawierają stanowiące załączniki do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. wytyczne do wykonania dokumentacji i projekt umowy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 5, 23, 43

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Ignacego

Prądzyńskiego 5, ul. Ignacego Prądzyńskiego 23, ul. Ignacego Prądzyńskiego 43 osobno dla każdego adresu, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (etap I) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania w zakresie każdego adresu (etap II).

Dokumentacja dla każdego adresu oddzielnie powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie 5 wizyt na każdym adresie będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie projektanta sanitarnego przy wykonywaniu projektów wykonawczych modernizacji/wymiany/montażu instalacji sanitarnych dla budynków wielorodzinnych o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie projektanta architekta przy wykonywaniu projektów budowlanych przebudowy/ remontu/rozbudowy wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 180
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Etap II – nadzór autorski pełniony podczas realizacji przedsięwzięcia dla każdego adresu z osobna sprawowany będzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych – do dnia protokolarnego odbioru końcowego, nie później niż do 30.11.2021 r.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Benedyktyńskiej 20, 22, 24

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Benedyktyńskiej 20, ul. Benedyktyńskiej 22, ul. Benedyktyńskiej 24 osobno dla każdego adresu, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (etap I) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania w zakresie każdego adresu (etap II).

Dokumentacja dla każdego adresu oddzielnie powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie 5 wizyt na każdym adresie będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie projektanta sanitarnego przy wykonywaniu projektów wykonawczych modernizacji/wymiany/montażu instalacji sanitarnych dla budynków wielorodzinnych o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie projektanta architekta przy wykonywaniu projektów budowlanych przebudowy/ remontu/rozbudowy wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 180
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Etap II – nadzór autorski pełniony podczas realizacji przedsięwzięcia dla każdego adresu z osobna sprawowany będzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych – do dnia protokolarnego odbioru końcowego, nie później niż do 30.11.2021 r.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 3–5, 8A, 10A, 12A

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Wykonanie Dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 3–5, ul. Grunwaldzkiej 8A, ul. Grunwaldzkiej 10A, ul. Grunwaldzkiej 12A osobno dla każdego adresu, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane (etap I) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania w zakresie każdego adresu (etap II).

Dokumentacja dla każdego adresu oddzielnie powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie 5 wizyt na każdym adresie będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie projektanta sanitarnego przy wykonywaniu projektów wykonawczych modernizacji/wymiany/montażu instalacji sanitarnych dla budynków wielorodzinnych o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie projektanta architekta przy wykonywaniu projektów budowlanych przebudowy/ remontu/rozbudowy wraz z uzyskaniem pozwolenie na budowę dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 180
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Etap II – nadzór autorski pełniony podczas realizacji przedsięwzięcia dla każdego adresu z osobna sprawowany będzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych – do dnia protokolarnego odbioru końcowego, nie później niż do 30.11.2021 r.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

I. W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

— co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe przy pracach projektowych w wymiarze minimum 3 lat,

— co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe przy pracach projektowych w wymiarze minimum 3 lat,

— co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe przy pracach projektowych w wymiarze minimum 3 lat,

— co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe przy pracach projektowych w wymiarze minimum 3 lat.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Uwaga:

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż 1 zadanie, te same osoby spełniające powyższe wymagania mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdym zadaniu, na które Wykonawca złoży ofertę.

.
2

Uwaga:

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, te same usługi mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdym zadaniu, na które Wykonawca złoży ofertę.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w budynku Grafit, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław (Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 227, Strefa H).


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w ogłoszeniu informacje dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu oraz braku podstaw wykluczenia są określone w SIWZ.

2. Wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

3. Wadium: zad. 1: 4 000,00 PLN, zad. 2: 4 100,00 PLN, zad. 3: 6 000,00 PLN.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej zamieszczonej pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

6. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego „JEDZ”.

7. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi zawierać:

1) formularz oferty (wzór zał. nr 1 SIWZ);

2) formularz cenowy (wzór zał. nr 2 do SIWZ);

3) dowód wpłaty wadium (dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu);

4) JEDZ;

5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 10a, 10b do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie przetargowej https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, informacji, o której mowa w pkt 5 rozdz. XIII SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ).

9. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Opis kryteriów oceny ofert:

1) Wartość oferty brutto – waga: 60,00. Za najniższą wartość oferty brutto Zamawiający przyzna 60 pkt. Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punktację proporcjonalnie.

– waga: 20,00. Zamawiający przyzna punkty wg. poniższej zasady: Ilość wykonanych projektów: 0 projektów– brak punktów, 1–2 projekty – 10 punktów, 3 i więcej projektów – 20 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty opisanego w ww. kryterium doświadczenia zawodowego projektanta, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.
2

– waga: 20,00. Zamawiający przyzna punkty wg. poniższej zasady: Ilość wykonanych projektów: 0 projektów – brak punktów, 1–2 projekty – 10 punktów, 3 i więcej projektów – 20 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty opisanego w ww. kryterium doświadczenia zawodowego projektanta, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.
2


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions