Poland-Toruń: Bridge construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Bridge construction work
OJEU (High Value) 617386-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Miejski Zarząd Dróg
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejski Zarząd Dróg
National registration number: DZP-271.98.2019
Postal address: ul. Grudziądzka 159
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Telephone: +48 566693100
E-mail: mzdprzetargi1@gmail.com
Fax: +48 566612109
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.mzd.torun.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://mzdtorun.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

Section II: Object of Contract


Title:

Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu

Reference number: DZP-271.98.2019

II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu wraz z budową i rozbiórką mostu tymczasowego w ramach objazdu oraz opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Toruń, województwo kujawsko – pomorskie

II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu wraz z budową i rozbiórką mostu tymczasowego w ramach objazdu oraz opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji wykonawczej i technologicznej będącej uszczegółowieniem zatwierdzonego decyzją ZRID projektu budowlanego. Uszczegółowienie może pododawać zmiany o charakterze nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego kwalifikowanych zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane. Uszczegółowienie nie może powodować zmiany decyzji ZRID. Prace w zakresie mostu tymczasowego będą wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, którą zapewni Zamawiający.

W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe niezapewnione przez Zamawiającego, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne bądź ich aktualizacje, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w tym powyżej progu 20 000 000 EUR (dla robót budowlanych).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi. Ewentualne podobne zamówienie zostanie udzielone w zgodzie z przepisami ustawy Pzp. Zakres zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, określa Tom III specyfikacji istotnych warunków zamówienia - PFU.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena oferty brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Budowy
Weighting: 5
Cost/Price
Criteria: dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Robót mostowych
Weighting: 5
Cost/Price
Criteria: utrzymanie w trakcie budowy na rozbudowywanym i modernizowanym moście im. J. Piłsudskiego ruchu pieszego
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: termin dostarczenia na teren budowy lub teren uzgodniony z Zamawiającym wszystkich prefabrykatów kompozytowych (w ilościach zgodnych z projektem budowlanym)
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: termin dostarczenia na teren budowy lub teren uzgodniony z Zamawiającym wszystkich systemów sprefabrykowanego systemu odwodnienia (w ilościach zgodnych z projektem budowlanym)
Weighting: 5
II.02.07) Duration in months 20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000.000,00 PLN.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Walutę wadium i zabezpieczenia stanowi PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową

W wysokości nie niższej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych, 00/100).

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach opisanych w pkt 8.4. rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, a także informacji na temat powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego mostu lub mostów objętych budową, przebudową lub rozbudową w ramach wskazanych robót budowlanych, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 1.3. do rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

1.1.Dowodami, o których mowa w pkt 1. są referencje, jak również inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji;

1.2.Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 1. i złożenia referencji, dotyczy tylko robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1. poniżej.

2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 1.4. do rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1.Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej jednego mostu, której zakres obejmował zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nitowanej o minimalnej powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego 15 tys. m2.

Uwaga:

a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego protokołowi odbioru końcowego robót dokumentu;

b) przez most należy rozumieć most drogowy jako obiekt mostowy dla przeprowadzenia ruchu samochodowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z późn. zm.) lub most kolejowy jako obiekt inżynieryjny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987 z późn. zm.), które to jako obiekty mostowe lub obiekty inżynieryjne przekraczają przeszkodę jaką jest rzeka w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach opisanych w pkt 8.4. rozdziału

I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

W szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym:

Osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Budowy, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót mostowych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę mostu z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nitowanej konstrukcji stalowej o minimalnej powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego 15 tys. m2, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.

Osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Robót mostowych,

Z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót mostowych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę mostu z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nitowanej konstrukcji stalowej o minimalnej powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego 15 tys. m2, od rozpoczęcia robót mostowych do wykonania zadania.

Uwaga:

a) przez rozpoczęcie robót należy rozumieć datę wskazaną w dzienniku budowy jako datę rozpoczęcia robót lub datę rozpoczęcia robót wykazaną innym dokumentem;

b) przez rozpoczęcie robót mostowych należy rozumieć datę wskazaną w dzienniku budowy jako datę rozpoczęcia robót mostowych lub datę rozpoczęcia robót mostowych wykazaną innym dokumentem;

c) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego protokołowi odbioru końcowego robót dokumentu;

d) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

Pozostałe informacje zawiera pkt 7.2.2.2. rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

1.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Kodeksowi cywilnemu i ustawie Pzp. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

2.Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 1.6. do rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w szczególności związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu im. J. Piłsudskiego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://mzdtorun.eb2b.com.pl


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod adresem https://mzdtorun.eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem". Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

W postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału

W postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 pkt od 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

W art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo Pocztowe (Dz. U., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-23

English Language Unavailable

CPV Codes
45221110; 45221111; 45221115; 45221119; 45233130; 45233140; 45231000; 45246000; 45442200; Bridge construction work; Road bridge construction work; Construction work for steel bridges; Bridge renewal construction work; Construction work for highways; Roadworks; Construction work for pipelines, communication and power lines; River regulation and flood control works; Application work of anti-corrosive coatings;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions