Poland-Gdansk: Software package and information systems

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Software package and information systems
OJEU (High Value) 612852-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-24
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Innobaltica Sp. z o. o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Innobaltica Sp. z o. o.
National registration number: Polska
Postal address: Równa 19/21
Town: Gdańsk
Postal code: 80-067
Country: PL
Contact person: Grzegorz Bebłowski
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.innobaltica.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/transakcja/295626

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

Section II: Object of Contract


Title:

Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim

Reference number: ZP/PN/03/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo pomorskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1) budowę systemu informatycznego PZUM oraz jego wdrożenie - w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach PTZ obsługiwanego przez gminy Gdańsk i Gdynia oraz na infrastrukturze zarządców linii kolejowych PKP PLK, PKP SKM Trójmiasto, PKM w lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego oraz w kilku wybranych lokalizacjach w województwach sąsiednich - wraz z:

a) dostawą nośników identyfikacji NFC wraz z personalizacją i dystrybucją do Pasażerów,

b) dostawą i instalacją urządzeń walidujących, kodów QR i tagów NFC montowanych na przystankach i stacjach kolejowych,

c) dostawą i instalacją urządzeń walidujących, kodów QR i tagów NFC montowanych w pojazdach komunikacji lokalnej,

d) wyposażeniem Punktów Obsługi w sprzęt niezbędny do obsługi Pasażerów

e) szkoleniem Użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania PZUM,

f) usługami w okresie wdrożenia:

i. serwisowymi (w tym utrzymanie sprawności technicznej, konserwacja, naprawy, aktualizacje i inne czynności techniczne) oraz

ii. płatniczymi (w tym obsługi płatności, kart płatniczych i depozytów),

g) usługami w okresie 1 roku eksploatacji:

i. serwisowymi oraz

ii. płatniczymi

2) w ramach Prawa Opcji - jeżeli zostanie wykorzystana:

a) usługą modyfikacji Systemu w wymiarze 10 000 roboczogodzin „r-g” lub mniejszym,

b) budową i wdrożeniem systemu PZUM w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy Chojnice, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo – wraz z elementami wskazanymi w pkt: 1.1)a), 1.1)c), 1.1)d), 1.1)e), 1.1)f), 1.1)g), Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) b) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej gminy obsługującej PTZ.

c) usługą dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej - Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania dla Architektury testowej, developerskiej, podstawowej i rozszerzonej. Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) c) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej Architektury i osobno w okresie:

i. wdrożenia

ii. 1 roku eksploatacji

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 4 do SIWZ, 1 do umowy - OPZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamówienie współfinansowane z Funduszy UE w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa: PRIORYTET: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie: 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zastosować tzw. „procedurę odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2023-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W ramach Prawa Opcji - jeżeli zostanie wykorzystana:

a) usługą modyfikacji Systemu w wymiarze 10 000 roboczogodzin „r-g” lub mniejszym,

b) budową i wdrożeniem systemu PZUM w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach kolejnych PTZ obsługiwanych przez gminy Chojnice, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo – wraz z elementami wskazanymi w pkt: 1.1)a), 1.1)c), 1.1)d), 1.1)e), 1.1)f), 1.1)g), Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) b) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej gminy obsługującej PTZ.

c) usługą dostępu do zasobów infrastrukturalnych i aplikacyjnych platformy chmurowej - Architektura Infrastrukturalna proponowanego rozwiązania dla Architektury testowej, developerskiej, podstawowej i rozszerzonej. Prawo Opcji w zakresie niniejszego pkt 1. 2) c) dotyczy osobno zakresu każdej wymienionej Architektury i osobno w okresie:

i. wdrożenia

ii. 1 roku eksploatacji

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie współfinansowane z Funduszy UE w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa: PRIORYTET: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce


Additional information:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości: 2.500.000,00 zł

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 11 do SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 40.000.000,00 zł.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 60.000.000,00 zł.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na sumę określoną w pkt V.2.2) b) SIWZ

2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt V.2.2) a) SIWZ

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jeden Projekt Podobny, który spełnia co najmniej kryteria Projektu Podobnego wymienione poniżej:

• System kontocentryczny, rozumiany jako system informatyczny, gdzie wszystkie informacje o ruchu pasażerów o nabywaniu uprawnień do korzystania z usług transportowych są zapisywane w Systemie Centralnym w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

• Operator płatności - system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat między innymi przez Internet pomiędzy osobami lub instytucjami.

• Billing – system naliczający i obsługujący naliczanie opłat za transport publiczny.

• Realizacja funkcjonalności billingowych, dla co najmniej 300 000 kont pasażerskich nazwanych, w których miały miejsce transakcje w przeciągu pełnego roku (12 miesięcy następujących po sobie).

• Realizacja funkcjonalności billingowych, dla co najmniej 28 000 000 transakcji zrealizowanych w przeciągu pełnego roku (12 miesięcy następujących po sobie) dotyczących usług transportowych, między innymi w modelu jednorazowych biletów.

Za transakcję rozumiemy wszystkie czynności realizowane przez system bilingowy niezbędne do zarejestrowanie usługi transportowej, weryfikacji uprawnień do usługi transportowej w ramach kontroli, pobrania opłaty za usługi transportowe, weryfikacji salda oraz wszystkie inne niezbędne do obsługi pasażera oraz pozostałych interesariuszy Systemu Biletowego, m.in. sprzedaż biletu, nadanie uprawnień do przejazdu, założenie konta pasażera, zarejestrowanie odbycia podróży przez pasażera etc.

• Instalacja co najmniej 500 walidatorów w pojazdach lub na obiektach PTZ z obsługą nośników NFC lub EMV.

• Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym,

• Aplikacja organizatora transportu umożliwiająca monitorowanie systemowe infrastruktury PTZ.

• Portal Pasażera - portal obsługujący internetową sprzedaż biletów oraz dostęp do informacji o transakcjach i ich historii, a także informacji o planie podróży.

Projekt Podobny to projekt lub suma projektów o różnych funkcjonalnościach (biling, aplikacja mobilna etc) zrealizowanych przez Wykonawcę lub zasoby wskazane w oświadczeniu „Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” złożonym przez Wykonawcę. Wykonawca, aby móc wykazać się, że spełnia warunek udziału w postępowaniu polegający na wykonaniu Projektu Podobnego posługując się referencjami innego podmiotu, musi złożyć zobowiązanie o udostępnieniu według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji przy realizacji zamówienia, następujące osoby spełniające wymagania:

• Kierownik Projektu - osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu Projektami/Programami IT w obszarze transportu publicznego. Osoba ta musi posiadać jeden z poniższych ważnych certyfikatów: PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI) lub certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association) lub certyfikat PRINCE2 Practitioner. Kierownik Projektu lub Zastępca Kierownika Projektu musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.

• Zastępca Kierownika Projektu - osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu Projektami/Programami IT w obszarze transportu publicznego. Kierownik Projektu lub Zastępca Kierownika Projektu musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

• Analityk Biznesowy – osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w analizie biznesowej rozwiązań systemów IT w obszarze transportu publicznego. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.

• Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (AZ-201) lub Microsoft Azure Developer Certification Transition (AZ-202), AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure lub Developing Microsoft Azure Solutions (70-532).

• Kierownik testów - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu testami aplikacji i ich wdrażaniu. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.

• Architekt IT - praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie metodyki tworzenia i implementacji systemów informatycznych, wzorców projektowych i architektonicznych, relacyjnych baz danych, serwerów aplikacyjnych, integracji systemów IT. Doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu systemami informatycznymi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat TOGAF 9 Certified.

• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym - umiejętność administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej. Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533).

• Serwisant kasowników i terminali płatniczych – osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w serwisowaniu kasowników i terminali płatniczych oferowanych przez Dostawcę.

• Specjalista od usług płatniczych - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji i utrzymaniu usług płatniczych oferowanych przez Dostawcę. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.

Pozostałe warunki określono w sekcji VI.3

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) Wykaz dostaw - według wzoru załącznika nr 12 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na złącznika nr 13 do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego Profilu Nabywcy Zamawiającego na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/295626


Additional information:

Grzegorz Bebłowski


Section V: Complementary informationAdditional information:

• Inżynier telekomunikant - wykształcenie wyższe techniczne, - znajomość w budowie sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. sieci, która obejmowała WAN, LAN lub VPN, potwierdzona udziałem w projekcie polegającym na budowie systemu teleinformatycznego zrealizowanego dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej (posiadającego minimum 20 jednostek usytuowanych w różnych lokalizacjach - posiadających różne adresy pocztowe).

• Kierownik utrzymania w ramach systemów transportowych lub biletowych–Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim. Osoba ta musi posiadać certyfikat ITIL Practitioner lub wyższy (ITIL Expert).

Wskazany powyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia nie więcej niż trzech z wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane funkcjom.

Definicje – określenia użyte w niniejszym postępowaniu oznaczają:

1) Projekt Podobny - przedsięwzięcie projektowe, które w swoim zakresie spełnia co najmniej kryteria wymienione w pkt V 2.3)a)

2) PZUM - System Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności wspierający realizację poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz inne usługi włączone w systemie.

3) NFC - technologia wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta np. RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu.

4) PTZ - publiczny transport zbiorowy.

5) QR - Kod QR, QR Code (ang. Quick Response, QR: szybka odpowiedź) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny.

6) EMV - jest standardem dla kart elektronicznych wykorzystywanych w systemach płatności bezgotówkowej. Nazwa EMV pochodzi od nazw organizacji, które stworzyły pierwotnie tą specyfikację (Europay, MasterCard, Visa).

7) VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen = Association of German Transport Companies) – stowarzyszenie firm wykonujących transport pasażerski i towarowy w Niemczech. VDV doradza i wspiera firmy członkowskie i polityków, wspiera wymianę doświadczeń i know-how między członkami oraz przygotowuje zasady techniczne, operacyjne, prawne i ekonomiczne.

8) GTFS (General Transit Feed Specification) jest międzynarodowym formatem zapisu informacji o rozkładach jazdy i lokalizacji przystanków

9) BoB (Biljett och Betalprojektet) - standard BoB wdrożony na terenie Szwecji. Celem standardu jest połączenie systemów biletowych różnych organizatorów transportu publicznego we wszystkich systemach transportu publicznego funkcjonującego w Szwecji.

10) BUSMAN - program do zarządzania komunikacją zbiorową. Dla przewoźników i organizatorów komunikacji. Do projektowania i synchronizacji rozkładów jazdy, tworzenia informacji pasażerskiej i technicznej.

11) Usługa transportowa - usługa liczona od momentu rozpoczęcia przejazdu danym środkiem transportu do opuszczenia danego środka transportu przez pasażera.

12) Walidator - urządzenie końcowe służące do weryfikacji ważności uprawnień pasażera do realizacji usługi transportowej.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-20

English Language Unavailable

CPV Codes
48000000; 48400000; 48200000; Software package and information systems; Business transaction and personal business software package; Networking, Internet and intranet software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions