Hungary-Budapest: Track rails

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Track rails
OJEU (High Value) 616473-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-24
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_35803375
Postal address: Könyves Kálmán krt. 54—60.
Town: Budapest
Postal code: 1087
Country: HU
Contact person: Csizmásné Deáki Andrea
Telephone: +36 305684607
E-mail: csizmasne.deaki.andrea@mav.hu
Fax: +36 15114253
NUTS code: HU1
Main address (URL): http://www.mavcsoport.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001349432019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001349432019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Speciális síntermékek beszerzése

Reference number: EKR001349432019

II.1.4) Short description

MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges speciális síntermékek és alkatrészeik beszerzése, összesen nettó 275 200 000 Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 211 690 000 Ft keretösszegben, nettó 63 510 000 Ft értékbeli opcióval. A keretösszegből tervezetten mindösszesen 1 034 db lehívását tervezzük.Ajánlatkérő tervezetten 795 db lehívására vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott termékek mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 275200000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU1
II.2.3.2) Main site or place of performance:

A teljesítés helyszíne: MÁV Zrt. Országos Osztó Központ Ludas

(3274 Ludas, Vasút út 2.)

II.1.4) Short description

MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges speciális síntermékek és alkatrészeik beszerzése, összesen nettó 275 200 000 Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 211 690 000 Ft keretösszegben, nettó 63 510 000 Ft értékbeli opcióval. A keretösszegből tervezetten mindösszesen 1 034 db lehívását tervezzük.Ajánlatkérő tervezetten 795 db lehívására vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg a mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott termékek mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Megrendl telj határidő (naptári nap) (60 n.n. és annál rövidebb vállalások egyaránt az ért.ponthatár felső hat-val azonos számú pontot kap, 120 n.n hossz váll az aj. érv. er
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: HUF 275000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Szerződő felek közös nyil alapján további egy alk-mal 12 h határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 90 nappal nem érte el a szerződés lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegét a szerződés meghosszabbítása az eredeti szerződéses felt-kel történik, - összhangban a szerződéstervezet 2.1 p. 2. bek-vel

II.2.9) Envisaged number of candidates 100
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 275 200 000,- HUF keretösszegből az alábbiak szerint lehívási kötelezettséget vállal: nettó 211 690 000,- HUF összegre további 63 510 000,- HUF értékbeli opcióval adásvételi keretszerződés keretében. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti ajánlatkérő opcionális résznek: 63 510 000,- HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések keretében fog lehívni igény szerint.Additional information:

II.1.6)-hoz: Az igények hektikusan oszlanak el mind időszakban, mind pedig területileg. Esetleges részaj. a változó ig-t nem lehetne kezelni az előzetes terv képest, így egyes sz korábban kimerülnének, míg más szer felesleges keretet tart. Továbbá a megadott termékek műszaki, minőségi jellege nem teszi lehetővé a részaj lehetőségét.

Jelen dok. a KD részeként, a RF kieg szolgál, tek EKR alk. kar.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont).

Előzetes igazolási mód:

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésének benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A gazdasági szereplőknek az EEKD-ban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. fejezet szerinti igazolások kiállítására, mely szerv jogosult.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők esetében külön EEKD-t kell benyújtani.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Utólagos gazolási mód:

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § és 8.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, továbbá a Kbt. 35.§ (2a) és 65.§ (12) bekezdéseire.

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 10.§-ai szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban nem szabályozott esetekben a Kr. 1-16.§-ok alkalmazása szükséges

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) A Kr. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásával. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kr. 19.§ (3) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ebben az esetben ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező nyilatkozatát az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételéről, továbbá indokolását a jogi forma tekintetében.

A Kr. 19.§ (2) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik ezen irattal, mert a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (a beszerzés tárgyaira vonatkozó, az adott közbeszerzés tárgyaival műszakilag egyenértékű, csereszabatos speciális síntermékek és alkatrészeik gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Előzetes igazolás:

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (utolsó három lezárt üzleti évi beszámolója, amennyiben ez a céginformációs szolgálat honlapján nem érhető el) kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha az utolsó három mérleg fordulónappal lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele összesen meghaladja a 100 000 000,-HUF-ot.

Amennyiben részvételre jelentkező az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, e pont szerint alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (speciális síntermékek és alkatrészeik gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása), származó árbevétele eléri vagy meghaladja 80 000 000,- HUF-ot.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (a beszerzés tárgyaira vonatkozó, az adott közbeszerzés tárgyaival műszakilag egyenértékű, csereszabatos speciális síntermékek és alkatrészeik gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása) egy vagy több szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített értékesítésére vonatkozó referencia nyilatkozatot vagy igazolást legalább az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely),

— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím),

— szerződés tárgya, mennyisége, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelöléssel, kezdő és befejező időpontja),

— a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Előzetes igazolás:

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (referencianyilatkozat/igazolás) kell benyújtania.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Alkalmas a részvételre jelentkező, ha

M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a beszerzés tárgyaira vonatkozó, az adott közbeszerzés tárgyaival műszakilag egyenértékű, csereszabatos speciális síntermékek és alkatrészeik gyártása és/vagy szállítása és/vagy eladása), egy vagy több szerződésből származó, összesen legalább 500 db termékre vonatkozó teljesített referenciával rendelkezik.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér, nem teljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér az alábbiak szerint:

Késedelem: minden késedelemben megkezdett nap után a kötbéralap 0,5 %-a, maximum a kötbéralap 20 %-a,

Nem teljesítés: a kötbéralap 20 %-a,

Hibás teljesítés:a kötbéralap 15 %-a,

A kötbér alapja hibás teljesítés és késedelmes teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték, nem teljesítés esetén a lehívási kötelezettséggel érintett teljes nettó szerződéses érték, elállás v. rendkívüli felmondás esetén a lehívási kötelezettségként meghatározott teljesített lehívásokkal nem érintett teljes nettó szerződéses érték. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §-ra.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben részletesen meghatározottak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme HUF.

Késedelmes fizetés esetén részvételre jelentkező a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítésnapjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bek-ben meghatározott mértékű késedelmi kamatfelszámolására jogosult.

A részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékára.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlattevő a szerződés tárgyára jótállást vállal, melynek időtartama a szállítólevél kiállításának napjától számított 1 év, teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. A további, részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A további feltételek a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-05-20


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2

Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) A választott eljárást – tárgyalásos eljárás – jogalapja: a közszolg közbesz von sajátos közbesz szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján

2) Az eljárásban való részvétel felt az EKR történő reg. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.)

3) A jele beadásának hi: 14.2.2020 11:00 óra. A bontás időp: 14.2.2020 13:00 óra A bontás a 424/2017. Kr. 15.§ (2) b szerint zajlik,melyről inf az (5) b szer kap RJ-k.

4) AK a hp és a felv-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint bizt és nem alkal a Kbt. 71.§ (6) b előírt korlátozást A hp-t az EKR kell megtenni

5) A RJ elkészítésével, beny kapcs felmerülő ktg a (RJ) terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos ktg

6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) b-e alapján a RF, dok-ban meghatározott tart és formai köv megf kell elkészítenie RJ. A formai köv von előírásokat a dok tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.

7) A Kr. 30.§ (4) b alapján AK táj RJ-ket, hogy a min AT hivatalos jegyzékéhez képest a P1, M1 szerinti alk köv esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

8) A közb-i eljárás során beny dok a Kbt. 47.§(2a) b alapján – ha jogsz eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. Nyil a Kbt.66.§ (6) bek a)-b) szerint az AV. A jel csatolandó dok listáját a dok tartalmazza.

9) Foly lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kbt. 26.§(1a)-(2) bek -ei irányadó.

10) AK közli, hogy a nem Ft rend álló adatokat (árbevétel) eredeti dev kéri megadni. Az idegen deviz megadott adatok Ft történő átszámítására AK árbevételre von adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza közép- árfolyamot alk, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időp jegyzett dev keresztárfolyamából számított árf kerül alkalmazásra.

11) Az aj szak-ban benyúj,aj.elbír szempontja:a legalacsonyabb ár, azaz nettó összár (HUF).

12) AK nem alk a Kbt. 75 § (2) bek e) pontját.

13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján foly épített ell mellett foly le az eljárást, így az aji sz-ban a végső ajánlat benyújtási hi számított 60 nap az aj kötöttség.

14) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcs a közép-európai idő az irányadó.

15) A kieg táj von előírásokat a dok tartalmazza.

16) A jelen elj során a mindenkori magyar jog az irányadó.

17) Az AK táj RJ-t, hogy az elj aj szaa megajánlott termékek vonatkozásában előírja a körny.védelmi termékdíjról és annak megfizetéséről szóló nyil benyújtását, és a megajánlott termékek egységsúlyát.

18) AK táj RJ, hogy az eljárás második, azaz aj szakaszában:

— AT aj csat kell egy füg szervezet által kiállított érvényben lévő NMÉ ig, vagy DEBO szer által kiállított típusvizsgálatai igvagy ezekkel egyenértékű egyéb ig, amelyekből megál, hogy a besz tárgyára von. Egyenértékűként benyújtott egyéb ig esetén AT-nek külön nyil is csatolnia kell az egy tek. AK felhívja a tisztelt AT figy, hogy minden ig esetében (NMÉ; DEBO vagy ezekkel egy egyéb iga) aj csatolják a teljes dok,

— Szerződéskötés fel, hogy a meg termékek rend a MÁV Zrt. által kiállított érvényben lévő al engedéllyel vagy hozzájárulással,

— AK táj RJ, hogy aj csatolnia kell a megajánlott termék alapanyagára:

— 48 rendszerű sín alapanyag tek az MSZ EN 10204:2005 sz. szv szerinti 3.1. szakértői min biz, melyből megállapítható, hogy a termék megfelel a MSZ EN 13674-1:2011 és az MSZ 2575-1984. számú szab,

— 54, 60 rendszerű sín alapanyagok tek annak megfelelőségét a Biz 1299/2014/EU rendelete 6.1.2. pont (2) bek és a 2010/713/EU Bi Hat alapján CA vagy CH modul szerint kell igazolnia.

AK ezen köv keretében becsatolt dok nem tekinti szakmai ajánlatnak!

19) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott kk miatt minden egyéb rendelkezést a dok tartalmaz.

20) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kajzinger .; lt sz.: 00530; Hőgye G. lt. sz.:00531; dr Lakatos O. lt. sz: 01117; dr Varga R.ZS.lt. sz: 01118

21) A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 14.2.2020 13:00


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148.§-ban foglaltak alapján.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-19

English Language Unavailable

CPV Codes
34941200; Track rails;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions