Poland-Szczecin: Educational equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Szczecin: Educational equipment
OJEU (High Value) 605351-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-20
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
National registration number: 9552447181
Postal address: ul. T. Wendy 10
Town: Szczecin
Postal code: 71-655
Country: PL
Contact person: Sara Maćkowiak
Telephone: +48 511935934
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
NUTS code: PL424
Main address (URL): www.centrumnauki.eu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.centrumnauki.eu

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 23000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szczecin, ul. T. Wendy

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

W skład wystawy stałej MCN wchodzą:

a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne). Wśród eksponatów 211 ma być zaprojektowanych i wytworzonych przez Wykonawcę, a 2 (obiekty oryginalne) zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowisk znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu;

b) treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim, Wykonawca otrzyma rekomendacje Zamawiającego i pomoc Zamawiającego w ich pozyskaniu;

c) scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach i inne). Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza Zamawiający – w takich przypadkach są one wyspecyfikowane przy opisach odpowiednich eksponatów;

d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne (w wybranych miejscach);

e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia-komentarze edukacyjne);

f) system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);

g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;

h) system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 23000000.00
II.02.07) Duration in months 22
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.06.09.00-32-0001/18/00


Additional information:

Zamawiający przewiduje unieważnienie w przypadku w którym środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych poniżej warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada doświadczenie w realizacji dostaw podobnych, tj.:

oraz średnia wartość eksponatu nie mniejsza niż 60 000 PLN netto.
2

Przez stanowisko interaktywne (eksponat) rozumie się urządzenie edukacyjne (mechaniczne, wodne, elektroniczne, multimedialne lub o mieszanym charakterze), przy pomocy którego zwiedzający samodzielnie przeprowadza doświadczenie prezentujące wybrane zjawisko z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, społecznych lub humanistycznych. Wystawa interaktywna musi składać się z eksponatów o różnorodnym charakterze – wystawa składająca się w całości z eksponatów jednego rodzaju (np. wyłącznie multimedialnych lub wyłącznie mechanicznych) nie będzie zaliczona jako adekwatne doświadczenie Wykonawcy. W wystawach wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, eksponaty jednego rodzaju mogą stanowić maksymalnie 80 procent.

2) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dostawy w ramach której Wykonawca zaprojektował, wykonał dostarczył i zamontował wystawę, w skład której wchodziły stanowiska interaktywne (eksponaty) oraz obiekty autentyczne (artefakty lub obiekty przyrodnicze). Wystawa musi spełniać jednocześnie wymagania: minimum 40 stanowisk interaktywnych i obiektów autentycznych, w tym minimum 5 stanowisk interaktywnych i minimum 10 obiektów autentycznych. Stanowiska zawierające drobne obiekty autentyczne jak monety, okruchy skalne, etykiety i opakowania historyczne po produktach oraz wszelkie podobne gabarytowo przedmioty umieszczone we wspólnej gablocie, będą traktowane jako jeden obiekt autentyczny.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

B1) Kierownik projektu

Posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektem tworzenia wystawy interaktywnej składającej się z co najmniej 90 stanowisk interaktywnych, o wartości co najmniej 12 000 000 PLN netto, która została wykonana w terminie i odebrana bez zastrzeżeń.

B2) Główny projektant

.
2

B3) Projektant konstruktor mechanizmów

Posiadający doświadczenie w tworzeniu co najmniej 2 wystaw składających się z minimum 40 stanowisk interaktywnych każda.

Szczegółowo warunek udziału w postępowaniu określony jest w SIWZ z uwagi na limit ilości znaków w ogłoszeniu o zamówieniu

III.2.2) Contract performance conditions

Termin realizacji zamówienia: 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha, ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin, POLSKA.


Additional information:

Wykonawcy są upoważnieni do uczestniczenia w otwarciu ofert.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) formularz oferty,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego o ile Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

c) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w SIWZ,

d) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje

udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane).

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w sposób wskazany w SIWZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w ustawie Pzp (art. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

2) dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu: wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi że zostały one wykonane należycie i wykazu osób

6. Zamawiający wymaga wniesienia przed terminem składania ofert wadium w wysokości 1 000 000 PLN.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-17

English Language Unavailable

CPV Codes
39162000; 79950000; 79956000; 80000000; 72212520; 79930000; 32322000; 45000000; Educational equipment; Exhibition, fair and congress organisation services; Fair and exhibition organisation services; Education and training services; Multimedia software development services; Specialty design services; Multimedia equipment; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions