Hungary-Debrecen: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Debrecen: Construction work
OJEU (High Value) 071505-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-03-18 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Debreceni Tankerületi Központ
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Debreceni Tankerületi Központ
National registration number: EKRSZ_57770316
Postal address: Kálvin tér 11.
Town: Debrecen
Postal code: 4026
Country: HU
Contact person: Csehi Roland
Telephone: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
NUTS code: HU321
Main address (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
Address of the buyer profile (URL): http://kk.gov.hu/debrecen

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525232019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525232019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

DTK-Petőfi S. Ált. Isk. átalakítása, bővítése

Reference number: EKR001525232019

II.1.4) Short description

Átalányáras vállalkozási szerződés a "Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az "Iskola 2020" felhívás keretében" elnevezésű, EFOP-4.1.2-17-2017-00052 számú projekt kivitelezési munkálatainak

Elvégzésére vonatkozóan (felújítás+bővítés). Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen

Létrejövő, megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: "Létesítmény." A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található kiviteli tervek és árazatlan költségvetések alapján, a Létesítmény megvalósításához szükséges építési (építészeti, erős-, és gyengeáram, gépészet, közmű-csapadékvíz, kertészeti stb) munkafolyamatok kivitelezése.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5., 13574/2 hrsz; 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 13. 13575/1 hrsz.

II.1.4) Short description

Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy lentebb felsorolt munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb

Mennyiségei és munkanemei. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a szerződés szerinti feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket, a kiviteli szintű

Tervdokumentáció, a közbeszerzési műszaki leírás, az építési engedély valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Beruházás során megvalósul: Debrecen, Petőfi Sándor Ált. Iskola épület együttesének felújítása, átalakítása és bővítése, akadálymentesítés, zöldterület fejlesztés, továbbá ezen feladatokhoz kapcsolódó erős-, és gyengeáram, gépészet, közmű-csapadékvíz és kertészeti feladatok.

#FŐÉPÜLET (bővítés (új építés) és felújítás)

— bővítmény alapterülete: pinceszinten: 9,75 m x 26,30 m = 256,43 m2 befoglaló méretű, földszinten: 7,75 m x 26,25 m

+ 8,30 m x 69,94 m = 783,94 m2 befoglaló méretű, I. emeleten: 7,75 m x 26,25 m + 14,15 m

X 57,12 m = 1011,76 m2 mindösszesen: 2052,13 m2;

— Építéskor talajvízzel számolni kell, a pincei rész (bruttó 242,69m2 - hasznos + falak) a mértékadó vízszint alatt található,

— Acél lapostető szerkezet rácsos szaruzattal - 678m2

— Belső oldalfal és mennyezet vakolások - 3420m2

— Hidegburkolás falon, oszlopon, padlón - 2140,46m2

— Parkett padlóburkolat (belső, meleg burkolat) - 887,6m2

— Belső ajtók elhelyezése - 188,89m2

— Homlokzati műanyag nyílászárók elhelyezése - 512m2

— Homlokzati látszóbordás aluminium nyílászárók elhelyezése - 189,26m2

— Belső festés - 10887m2

— 1 db. személyfelvonó lift létesítése

— Csapadékvíz-elvezető létesítmények, víznyelőaknák, gerinc- és bekötővezetékek kialakítása (25 db víznyelő akna és tartozékainak a létesítése; Szikkasztóbox-rendszer telepítése 108 m3 térfogattal; Gerinc- és bekötővezeték össz: 441,6 fm;)

— Kivitelezéshez kapcsolódó gépészeti, erős-, és gyengeáram és zöldterület fejlesztési feladatok (sportpályák és játszótér korszerűsítése, iskola parkosított részeinek felújítása, korszerűsítése, fejlesztése) elvégzése.

PANELOS ÉPÜLET (felújítás):

— Homlokzati műanyag nyílászárók elhelyezése (csere) - 169,12m2

— Homlokzati hőszigetelés (lábazat is) - 561,32m2

— Belső festés - 1894m2

KISÉPÜLET (felújítás):

— Homlokzati műanyag nyílászárók elhelyezése (csere) - 56,45m2

— Homlokzati hőszigetelés (lábazat is) - 233,3m2

— Belső festés - 531,3m2.

Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, építési engedély (engedélyköteles munkarészekre).

A felvonó létesítési engedély. A kivitelezés időtartama alatt üzemelő területek biztonságos megközelítését és a zavartalan működését a fenn kell tartani! A szerződés hatályba lépését követően AK. munkaterület két ütemben adja át a munkaterületet Nyertes AT. részére, a közbeszerzési műszaki leírásban (továbbiakban: Műszaki leírás) foglaltak szerint. Nyertes AT.-nek legkésőbb az I. ütem munkaterület átadásának időpontjáig organizációs tervet szükséges készítenie (a Műszaki leírásban foglalt tartalommal), melyet AK. jóváhagy. Nyertes AT. feladata addig terjed,

Amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban, a vonatkozó engedélyekben és az egyéb Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok nem teljesülnek. Nyertes AT. feladatát képezi továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel összefügg. Az organizációs tervvel kapcsolatos esetleges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások, stb. beszerzése valamint a A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybe vett közterület foglalás (amennyiben releváns) szintén nyertes AT. feladata és felelőssége. A közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket nyertes AT. készítteti el, közterület foglalási hatósági engedélyt AK. szerzi be. A létrejövő szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés.

A kivitelezéssel kapcsolatos részletes információkat, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap - max. 12 hónap)
Weighting: 10

Criteria: 2. Az M.2/1 pon. igazoló szakember épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerz)
Weighting: 10

Criteria: 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)
Weighting: 5

Criteria: 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 16
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFOP-4.1.2-17-2017-00052


Additional information:

A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap, de

Legkésőbb 2021. október 15. napja. További információkat lsd. Váll. Szerződés 4. pontja. A munkaterület átadása a Váll. Szerződés 5. pontjában foglaltak szerint, 2 ütemben történik.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,

És nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság Igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során

Következnek be. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek

Az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési

Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik

A Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt.69. § (4)

Bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmasság

Igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt.

62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a

Terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról

Szólótörvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének

Bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b)

Vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozónyilatkozatot szükséges csatolni. A nem Magyarországon

Letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli

Nyilatkozatokat fogadja el. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a

Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)

Bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős

Határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az

Ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által

Megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó

Nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok fenn nem állása igazolásának

Körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági

Szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek

Nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő a kizáró

Okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. ##FIGYELEM SZ.1szakmai alkalmasság

Feltételeit lásd. a III.1.2) «Gazdasági és pénzügyi alkalmasság / A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése»

Pontban.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

## FIGYELEM! KIEGÉSZÍTÉS (karakterkorlát okán) #Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó

Alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1.szakmai alkalmasság A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21

.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti,

Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett

Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt

Engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal valórendelkezés követelményét. #Szakmai tevékenység végzésére

Vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek - a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó

Szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban «Kr.») 1. § (1) Bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.

Rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával

Kell előzetesen igazolnia az SZ1 pont szerinti alkalmassági követelményeknek való Megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló

Döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. Az SZ.1.szakmai követelmény előzetes igazolása

Tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó

Szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel

Kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban. Az SZ.1. Kbt. 69. § (4) szerinti - ajánlatkérői felhívásra

Történő - részletes igazolása: az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a

Nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető

Cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének

Adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a2014/24/EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.

Mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként

Benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§(3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési

Dokumentációban foglaltak.Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági

Szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban

Az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi

Eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban

Benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a

Korábbi igazolás adott esetben megjelöli,hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való Felhasználás céljára állították ki.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni,

Figyelemmel a széles körű verseny biztosítására.

##FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS: #AF.III.2.2. FIZETÉSI FELTÉTELEK pontjának

Kiegészítése (karakterhiány okán): a tárgyi beruházás, a támogatás szempontjából elszámolható

Költség mértékéig, az EFOP-4.1.2-17-2017-00052a «Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése az "Iskola 2020" felhívás keretében» projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi

Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása, a projekt

Elszámolható összköltségének 100 %-a. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:

Magyar forint. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre. A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30-32/B. §,

— a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(8); - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl

3 részszámla: min. 25 %-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla-, min. 50 %-os készültségnél, a

Készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla -, min.75 %-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű részszámla,

Az igényelt előleg 50 %-ával csökkentve, és 1 (egy) db. végszámla (100 %-os készültségnél, a készültségnek megfelelő %-os mértékű

Részszámla az igényelt előleg 50 %-ával csökkentve) benyújtására jogosult. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A

Számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az igazolás

Kiadására a Kbt. 135. § (1)- (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Az ellenszolgáltatás, a Nyertes ajánlattevő általi (rész)

Teljesítést, az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak,

Tartalmilag és formailag megfelelő kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre,

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, -

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ban és

32/B §-ban foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti

Jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. Előlegfizetés:

Ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Nyertes

Ajánlattevő részére a megkötött szerződésben foglalt ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegig, figyelembe véve a 322/

2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a

Benyújtott utolsó rész-, valamint a végszámlában történik két részletben, egyenlő mértékben. Előleg lehívására a szerződés

Hatálybalépésétől van lehetőség. A tárgyi építési beruházás -figyelemmel az építési tevékenység összetettségére és arra, hogy a főtevékenység építési engedély köteles tevékenység- a fordított ÁFA hatálya alá tartozik (valamennyi építési tétel esetében). A részletes fizetési feltételeket, a Vállalkozási szerződés tartalmazza!

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M.1.-M.2. AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre

Bocsátószervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban «Kr.») 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a

Kr. II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell

Előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről

Szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el AK. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági követelmények

Előzetes igazolása tekintetében AK. elfogadja AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó

Szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel

Kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban. Az M.1. Kbt. 69. § (4) szerinti -ajánlatkérői felhívásra

Történő- részletes igazolása: Az AT. -adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó

Szervezet-ajánlatába csatolja be a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF Európai Unió hivatalos lapjába történő feladásának

Napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60) hónapban) teljesített legjelentősebb Építési beruházásait ismertető, - a Kr. 22. § (3) bek.

Foglaltaknak megfelelően - a szerződést kötő Másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó)

És szerződést kötő másik fél nevét, Székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését (építés és/vagy felújítás és/

Vagy Bővítés és/vagy átalakítás) és mennyiségét (építés és/vagy felújítás és/vagy Bővítés és/vagy átalakítással érintett épület vagy

Építmény alapterülete (m2)) - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a Műszaki

Átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek

Megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot,amely alapján az előírt

Műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az igazolás szerinti

Szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolásban meg kell adni a közbeszerzéstárgyára vonatkozó

Mennyiségi adatot/műszaki tartalmat. A Kr. 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó. M.2. Kbt. 69. § (4) szerinti -ajánlatkérői

Felhívásra történő- részletes igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a

Szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése,

Akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Mo-i letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a Szakember szerepel a

Szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a Szakmagyakorlási kamarai tagság,

Jogosultság elektronikus elérési útvonalát AT. megadhatja. Más tagállamban szerzett Jogosultság esetében a küldő vagy származási

Országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazolódokumentum magyar nyelvű Fordításának benyújtása szükséges. A szakmai

Gyakorlati idő értékelése során AK. a párhuzamosan teljesített szakmai Gyakorlati időt csak egyszer veszi figyelembe. AK a jogosultság

Megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített szerződéseket nem veszi figyelembe az értékelés során. Csatolandó a

Szakember dátummal, aláírással ellátott szakm. önéletrajza, a szakm. tapasztalatát év/hónap részletességgel alátámasztva (adott

Esetben). További inf. lsd. Dokumentácó!

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

##M.1. Alkalmatlan az AT. amennyiben az Ajánlati felhívás EU hivatalos lapjába (TED) történő feladásának napjától visszafelé

Számított 5 (öt) évben 60 (hatvan) hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó építési szerződést(eket):

# M1/1: épület vagy építmény építésére és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására irányuló építési (kivitelezési) szerződés, amely szerződés keretében a megépített és/vagy átalakított épület vagy építmény és/vagy a megépített bővítmény alapterülete elérte/meghaladta a legalább 1000 m2-t. Az M.1/1 alkalmassági

Követelmény maximum 2 (kettő) db szerződéssel igazolható.

#M1/2: épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/

Vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési (kivitelezési) szerződés, amely szerződés magában foglalt legalább 5000 m2 festést, legalább 1000 m2 hideg és/vagy meleg-, belső és/vagy kültéri burkolat fektetést és legalább 1 db személyfelvonó lift kivitelezését. Az M.1/2 alkalmassági követelmény

Maximum 4 (négy) db szerződéssel igazolható.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő

A vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési szerződéseket veszi figyelembe.

##M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább, a teljesítésbe

Bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

#M.2/1.: egy fő szakember, aki a felelős műszaki

Vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a

Hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges

Végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

#M.2/2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási

Jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti

244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai

Gyakorlati idővel rendelkezik.

#M.2/3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/

2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik

Egy pozícióra (alkalmassági feltételre), kizárólag egy fő szakember jelölhető. Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz ugyanazon szakemberrel

Több-, vagy akár valamennyi alkalmassági követelmény igazolható! A Fentiekben előírt végzettségi, képzettségi

Követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az

Ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

III.2.2) Contract performance conditions

Jótállás: AT. a Ptk. 6:171.§ - 6:173-§- a alapján min. 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás

Lezárását követő naptól kezdődően. A vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Szavatosság: hibás teljesítés esetén a Ptk.

Előírásainak megfelelően. Késedelmi kötbér: A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint a késedelem

Minden naptári napjára a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a., késedelem maximuma 30 naptári nap.

Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint. Mértéke a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a. A szerződést

Biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. ##FIGYELEM! Fizetési feltételeket

Karakterhiány okán LSD. az AF. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban!


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-18
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-18
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

EKR rendszer


Additional information:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése).


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

#1. Ajánlatkérő (AK.) felhívja Ajánlattevő (AT.) figyelmét, hogy a tárgyi eljárást, a Kbt. 53.§ (6) bek.

Szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le melynek oka, hogy AK a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó beruházás (EFOP-

4.1.2-17-2017-00052) tekintetében TSZ módosítási kérelmet (forrás ráemelési kérelmet) nyújt be, a projekt támogatás tartalmának

Megemelése tárgyában. A TSZ módosítási kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan

Körülménynek kell tekinteni, amelyre AK. a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat! AK. ezen

Feltételt, a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő

Feltételeként köti ki. Ennek alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a tárgyi projekt tekintetében a benyújtott támogatási

Szerződés módosítási kérelem (forrás ráemelési kérelem) alapján a projekt támogatás tartalma megemelésre kerül, ennek alapján az

Erre vonatkozó támogatási szerződésmódosítás AK. és a Támogató hatóság között megkötésre kerül (és ezáltal a fedezet biztosítottá

Válik), és erről AK. az AT-őt írásban értesíti. AK. a támogatási szerződés módosítás megkötéséről 3 napon belül köteles az AT-őt

Tájékoztatni. AK. fenntartja magának azt a jogot, hogy a vissza nem térítendő támogatás igénylésére vonatkozó támogatási szerződés

Módosítási kérelem elutasítása/el nem fogadása esetén a hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítja. #2. A nyertes AT-nek legkésőbb a

Szerződéskötéskor rendelkezni kell az AF. III.1.3) M.2. pontjában meghatározott szakmagyakorlási jogosultsággal-, továbbá az AF. II

.2.5) 2-4. Minőségi értékelési szempontok tekintetében előírt-, és AT. által megajánlott mértékű többlet szakmai tapasztalattal

Rendelkező szakemberrel/szakemberekkel AT. nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megjelölt

Szakember(ek) az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a legkésőbb a szerződés

Megkötésének napján rendelkezni fognak, illetve fenntartják azt a szerződés teljes időtartama alatt. Továbbá arra

Vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131.

§ (4) alapján és ebben az esetben AK. a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. #3. Értékelés:

Az "ÁR" ért. szempont esetében, a KH. útmutatója (KÉ 2019/227 sz. útmutató (2019.11.26.) szerint relatív, a „fordított arányosítás” módszere, a

Minőségi szempontok (2-4) esetében, a KH. útmutatója (KÉ 2019/227 sz. útmutató (2019.11.26.) szerint relatív, a „egyenes arányosítás” módszere.

Adható pontszám: 0 -100. Az AK. az értékelés során bemutatott szakemberek M.2. pont szerinti jogosultsága megszerzéséhez

Szükséges gyakorlati idő alatt teljesített szerződé(sek) számát nem veszi figyelembe a többlet tapasztalat értékelése során!

Amennyiben Ajánlattevő „0” db. szerződés számnál több megajánlást tesz az AF. II.2.5) pont 2-4 számú Minőségi értékelési

Szempontok valamelyike estében, úgy azon értékelési szempont(ok) esetében bemutatott szakember(ek) szakmai önéletrajza, már az

Ajánlattételi szakaszban csatolandó az ajánlatba (adott esetben, a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően). AK. az

Értékelés során ALKALMAZZA a Kbt. 81.(5) bek.- valamint a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. AK. eredménytelenné nyilváníthatja

Az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben

Meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. #4. FAKSZ: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka 00586


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

## FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS! Az AF. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK pontjának kiegészítése (karakterhiány okán)! #5. Ajánlati

Biztosíték nyújtása: AK. a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték meghatározott

Mértéke 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AT. választása szerint az

Alábbi módok egyikén: - AK. 10034002-00336901-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz

Csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott

Átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni: " Ajánlati biztosíték”. - pénzügyi

Intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezességbiztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni

Kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt -

Garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. - Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés

Alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség

Lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az

Elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat

Követelményeinek. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy

Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja AK, hogy a dokumentum elektronikus

Okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű

Magánokiratkövetelményeinek.További inf. Ld. Közbeszerzési dokumentumokban! #6. Nyertes AT-nek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a

Szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását

Kiterjesztenie), mely biztosítás a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan fennáll: 10 000 000 Ft/éves kárfizetési limit és legalább

5 000 000 Ft/ kifizetési limit káronként értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. A

Megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. Amennyiben a

Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK. az ajánlattól való

Visszalépésként értékeli, és AK. a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. #7. AK. jelen

Közbeszerzési eljárást, a Kbt és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási

Cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. #8. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján AK. előírja,

Hogy csak PDF fájlformátum alkalmazható (az árazott költségvetések esetén is). A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében

Titkosítás nem alkalmazható. A titkosított - szabadon nem megnyitható - dokumentumok esetében AK. él a hiánypótlás lehetőségével.

#9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. #10. AK. az eljárásban nem írja elő

És nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését. #11. AK. az ajánlattevők alkalmasságának

Feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.,M.2.). #12. Ajánlati kötöttség (AF IV .2.6)

Pont pontosítva): 60 nap.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45210000; 45261210; 45262500; 45321000; 45410000; 45421100; 45200000; 45262800; Construction work; Building construction work; Roof-covering work; Masonry and bricklaying work; Thermal insulation work; Plastering work; Installation of doors and windows and related components; Works for complete or part construction and civil engineering work; Building extension work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions