Poland-Katowice: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Construction work
OJEU (High Value) 071579-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Postal address: ul. Myśliwska 5
Town: Katowice
Postal code: 40-017
Country: PL
Contact person: Natalia Szymura
Telephone: +48 322086220
E-mail: nszymura@gddkia.gov.pl
Fax: +48 322598710
NUTS code: PL22
Main address (URL): http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 węzeł Rząsawa–węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa

Reference number: O.KA.D-3.2412.74.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Rząsawa do węzła Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi DK 1 na węźle Rząsawa.

Zamówienie będzie realizowane w formule „buduj”.

Total Value:
PLN 14324910.25

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Polska, województwo śląskie.

II.1.4) Short description

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 dla udrożnienia ruchu na autostradzie A1 z włączeniem jej do drogi krajowej DK 1 na węźle Rząsawa.

Zakres obejmuje min. montaż ekranów akustycznych w km trasy zasadniczej od km 416 + 500 do km 437 + 800:

— odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia,

— montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe),

— montaż wypełnień ekranów akustycznych,

— montaż drzwi ewakuacyjnych,

— uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych,

— uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych,

— oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

— roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych,

— utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne
Weighting: 30

Criteria: Termin realizacji robót
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 227-556157


2020-02-07

7
7
7
Official name: Gomibud Sp. z o. o.
Postal address: ul. Wernera 2
Town: Borek Szlachecki
Postal code: 32-050
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes


11902206.75
17615657.50


Obsługa geodezyjna, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, dostawa i montaż elementów ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
URL: https://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45100000; 45233140; 45113000; 45233100; 45233292; 45220000; Construction work; Site preparation work; Roadworks; Siteworks; Construction work for highways, roads; Installation of safety equipment; Engineering works and construction works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions