Hungary-Debrecen: Landscaping work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Debrecen: Landscaping work
OJEU (High Value) 071580-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_70582176
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
Postal code: 4024
Country: HU
Contact person: Paróczai Bernadett
Telephone: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS code: HU321
Main address (URL): http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.debrecen.hu
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése_HNT

Reference number: EKR000748322019

II.1.4) Short description

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése_HNT

A közbeszerzés részletes mennyiségére vonatkozó adatokat a II.2.4) pont tartalmazza.

Total Value:
HUF 730014155.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dózsa utca Hrsz.: 8516.,

Dósa nádor tér Hrsz.: 8517.,

Zamenhof utca Hrsz.: 8519.,

Vár utca Hrsz.: 8328/1.,

Csapó utca Hrsz.: 8458.,

Liszt Ferenc utca Hrsz.: 8498.

II.1.4) Short description

felületen kerül sor zöldterületi rekonstrukcióra, az alábbiak szerint:
2

— Bontási munkák az alábbiak szerint:

Tájépítész költségvetés szerint:

Meglévő burkolatok bontása átl. 50 cm vastagságban alépítménnyel és szegéllyel együtt: 4 968,30 m
3

Útépítés költségvetés szerint:

Homokos kavics bontása 10-20 cm vastagságban: 144,00 m
3

Burkolatalap, aszfaltburkolat, kötőréteg bontása: 187,00 m
3

Térkő burkolatfelszedése: 34,00 m
2

Gyeprácsos parkoló burkolat megszüntetése: 102,00 m
2

Kavicsos felület megszüntetése: 48,00 m
2

Aszfaltfelületek felső rétegének lemarása változó vastagságban: 505,00 m
2

Szegélyek bontása: 268,00 m

Jelzőlámpa költségvetés szerint:

Járda bontása (térköves): 43,00 m
2

Járda bontása (aszfalt): 4,00 m
2

Útburkolat bontása: 42,00 m
2

Közműcsatorna-építés költségvetés szerint:

Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása: 578,00 m

Útalap, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása: 15,00 m
3

Távközlési közmű költségvetés szerint:

Járdaburkolat bontás- aszfalt betonalappal: 59,00 m
2

— A Virágpiac kialakítása kapcsán 36 db virágárusító pavilon kerül telepítésre, 128 db árusító hely (asztal) telepítése árnyékoló szerkezettel,

térkő burkolat, 1 db vízjáték kialakítása,
2
2

— A fejlesztés során telepítésre kerül: 17 db támlás pad, 4 db betonpad, 3 db egyedi fa játszógömb, 15 db hulladékgyűjtő, 28 db kerékpártámasz, 28 db faverem rács, 1 db ivókút, 20 db növénydézsa faültetéssel,

gyepszőnyegezés, öntözőrendszer kiépítése,
2

— Tér és közvilágítás fejlesztése,

— A beruházás során 3 helyszínen telepítésre kerül 9 db térfigyelő kamera,

— A kivitelezés az alábbi szakágakat érinti:

— Építészet,

— Kertépítészet öntözőrendszer kiépítésével,

— Közlekedés,

— Jelzőlámpa,

— Közműfejlesztéseken belül:

— Vízimérnöki közmű,

— Villamosmérnöki közmű,

— Távközlési infrastruktúra közmű,

— Gáz közmű,

— Kamerarendszer,

— Biztonság és egészségvédelem.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1/a. Rend.-e a telj.-be bev. kívánt olyan szakemberrel, aki szökőkút és/vagy ivókút és/vagy csobogó és/vagy egyéb, vízi látványt és/vagy élményt nyújtó vízi létesítmény ép.-nek ir.-ban szerzett tap. rend.
Weighting: 10

Criteria: 1/b. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki közpark és/vagy szabadtér építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Weighting: 10

Criteria: 2. Többlet jótállás vállalt időtartama (0-24 hónap)
Weighting: 5

Criteria: 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 70

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002


Section IV: Procedure

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont értelmében ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek;

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező építési beruházás megvalósítására korábban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény II. rész, XV. fejezet szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárást (EKR000236232019) indított. Ezen eljárásra 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot (D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.)). Mindkét ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősült, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont szerint eredménytelennek minősült.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont értelmében ezen eljárástípus alkalmazhatóságának feltételei fennállnak, ugyanis:

— 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak: Megelőzőleg a nyílt eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be,

— a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg: Ajánlatkérő érdemben, illetőleg lényegesen nem változtatta meg a korábbi eljárásban kidolgozott feltételeket, mivel a(z)

– kizáró okokra vonatkozó előírások nem módosultak,

– alkalmassági követelményrendszer nem módosult,

– értékelési szempontrendszer nem módosult,

– szerződés-tervezete a jelen eljárástípusra figyelemmel néhány helyen pontosításra került,

– a beépítésre kerülő illemhely műszaki tartalma minimálisan módosult, továbbá a vízjáték műszaki dokumentumai kiegészítésre kerültek. Ezen módosítás a becsült értéket nem érintette.

– a felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok a 1.4.2019-ei jogszabályváltozásra tekintettel aktualizálásra kerültek.

— az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen: A megelőző eljárásban a D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.) nyújtott be ajánlatot. Mindkét ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján minősült érvénytelennek. Ajánlatkérő mindkét ajánlattevőt felhívja ajánlattételre.Contract No:
1
Title:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése_HNT


2020-02-04

2
2
0
0
2
Official name: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_72404157
Postal address: Széchenyi utca 46.
Town: Debrecen
Postal code: 4025
Country: HU
Telephone: +36 52513700
E-mail: center@keviep.hu
Fax: +36 52513723
NUTS code: HU321
URL: http://www.keviep.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 730014155.00


Gyártmánytervek tervezése, előkészítő munkák, régészeti szakfelügyelet, közműkiváltások részben, bontási munkák részben, forgalomtechnikai munkák, gravitációs csatorna építésének részfeladatai, nyomóvezeték építési részfeladatai, geodéziai munkák részben minőségügyi feladatok, út és térburkolat építési munkák, elektromos szerelési munkák, táj-és kertépítészeti munkák, Folyt. a VI.3. pontban.


Section V: Complementary information


Additional information:

V.2.5) pont folytatása:

Minőségvizsgálatok, őrzés-és vagyonvédelem, pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, földmunka részben, szakfelügyelet, kamerás vizsgálatok, gépészeti szerelési munkák, fém és lakatosszerkezetek gyártása és szerelése, hulladék szállítás és kezelés, szállítási feladatok.

Ajánlattevők:

D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Ozmán utca 9., Adószám:10680476-2-09

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

Adószám: 11149422209

Nyertes ajánlattevő:

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

Adószám: 11149422209


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148 .§


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45112700; Landscaping work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions