Poland-Krakow: Cycle path construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Cycle path construction work
OJEU (High Value) 071667-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Postal address: ul. Głowackiego 56
Town: Kraków
Postal code: 30-085
Country: PL
Telephone: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://www.zdw.krakow.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części

Reference number: ZDW-DN-4-271-73/19

II.1.4) Short description

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części:

— część 1 – budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem – zaprojektuj i wybuduj,

— część 2 – budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzeż – zaprojektuj i wybuduj,

— część 3 – budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85 + 491,4 do km 86 + 565,4 na osiedlu Kłodne w m. Tylmanowa – wykonanie robót budowlanych,

— część 4 – budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92 + 826,97 (km 140 + 150 rzeki Dunajec) projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych.

Total Value:
PLN 13550759.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Część 1 – Budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem – zaprojektuj i wybuduj

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Trasa VeloDunajec (VD); województwo małopolskie; powiat: nowosądecki, nowotarski; gmina: Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna, Łącko; miejscowości: Zabrzeż, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: część 1 – budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem – zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy,

b) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem w ciągu trasy rowerowej VeloDunajec wraz z dojazdami.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) dla części 1 stanowiący zał. nr 1.1 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży mostowej
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-0198/18)


Description: Item/Lot 2
Title:

Część 2 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzeż – zaprojektuj i wybuduj

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Trasa VeloDunajec (VD); województwo małopolskie; powiat: nowosądecki, nowotarski; gmina: Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna, Łącko; miejscowości: Zabrzeż, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: część 2 – budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzeż – zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy,

b) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Droga rowerowa prowadzona jest śladem istniejących dróg gruntowo-żwirowych oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969, wzdłuż której Wykonawca winien wybudować ciąg rowerowy lub pieszo-rowerowy. Budowa trasy rowerowej obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp, remont istniejących dróg, po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace związane z przebudową urządzeń odwadniających, wydłużenie przepustów pod drogą, budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, docelowa organizacja ruchu i oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) dla części 2 stanowiący zał. nr 1.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-0198/18)


Description: Item/Lot 3
Title:

Część 3 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85 + 491,4 do km 86 + 565,4 na osiedlu Kłodne w m. Tylmanowa – wykonanie robót budowlanych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Trasa VeloDunajec (VD); województwo małopolskie; powiat: nowosądecki, nowotarski; gmina: Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna, Łącko; miejscowości: Zabrzeż, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: część 3 – budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85 + 491,4 do km 86 + 565,4 na osiedlu Kłodne w m. Tylmanowa – wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej drodze gminnej o nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 260,4 m,

— remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej na odcinku o długości 530,0 m,

— przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 na długości 283,6 mb wraz z przebudową elementów odwodnienia pasa drogowego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) dla części 3 stanowiący zał. nr 1.3 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-0198/18)


Description: Item/Lot 4
Title:

Część 4 – Budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92 + 826,97 (km 140 + 150 rzeki Dunajec) projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Trasa VeloDunajec (VD); województwo małopolskie; powiat: nowosądecki, nowotarski; gmina: Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna, Łącko; miejscowości: Zabrzeż, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica–Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części: część 4 – budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92 + 826,97 (km 140 + 150 rzeki Dunajec) projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kładki rowerowej na rzece Dunajec pomiędzy miejscowościami Zabrzeż i Tylmanowa wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 969 polegającą na przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy o długości 41,9 mb.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) dla części 4 stanowiący zał. nr 1.4 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-0198/18)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-490153

Contract No:
ZDW-DN-4-271-73/19
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Część 1 – Budowa kładki pieszo-rowerowej nr 7A na rzece Dunajec w miejscowości Krościenko n/Dunajcem – zaprojektuj i wybuduj


2020-02-07

4
4
4
Official name: Stanisław Chryczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk
Postal address: os. Kapłony 232 a
Town: Ochotnica Dolna
Postal code: 34-452
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5783819.41
Total Value:
PLN 5646506.00

Contract No:
ZDW-DN-4-271-73/19
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Część 2 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzeż – zaprojektuj i wybuduj
Contract No:
ZDW-DN-4-271-73/19
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Część 3 – Budowa trasy rowerowej VeloDunajec od km 85 + 491,4 do km 86 + 565,4 na osiedlu Kłodne w m. Tylmanowa – wykonanie robót budowlanych
Contract No:
ZDW-DN-4-271-73/19
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Część 4 – Budowa kładki rowerowej nr 9a na rzece Dunajec w km 92 + 826,97 (km 140 + 150 rzeki Dunajec) projektowanej trasy rowerowej VeloDunajec – wykonanie robót budowlanych


2020-02-07

7
7
7
Official name: Walenty Kuśnierz prowadzący dzialalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz
Postal address: ul. Szkolna 10b
Town: Nowy Sącz
Postal code: 33-300
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5099536.39
Total Value:
PLN 4470205.11

Section V: Complementary information


Additional information:

Część 2: postępowanie o udzieleniu zamówienia zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie dotyczącym części 2 ceny wszystkich złożonych na tę część zamówienia ofert, w tym cena oferty, która zawiera najniższą cenę i która w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu w zakresie części 2 (4 681 205,77 PLN), przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (2 460 820,00 PLN), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 3: postępowanie o udzieleniu zamówienia zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W toku prowadzenia przedmiotowego postępowania (w zakresie dotyczącym części 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie tego postępowania (i wykonanie zamówienia będącego jego przedmiotem na warunkach w nim określonych) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zaistniała w toku procedowania sytuacja spowodowała konieczność unieważnienia postępowania – w związku z brakiem możliwości zmiany przedmiotu zamówienia, co stało się niezbędne.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45233162; 45233120; 45233222; 45233290; 71322000; 45221100; Cycle path construction work; Road construction works; Paving and asphalting works; Installation of road signs; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Construction work for bridges;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions