Poland-Poznań: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Poznań: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 072093-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Postal address: al. Niepodległości 34
Town: Poznań
Postal code: 61-714
Country: PL
Contact person: Wojciech Suszka
Telephone: +48 616267080
E-mail: zamowienia@umww.pl
NUTS code: PL415
Main address (URL): www.umww.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa dla Szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych wraz z ich dystrybucją i instalacją

Reference number: DE-II.433.11.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 (1.1–1.10) do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. urządzenie wielofunkcyjne A4 laser kolor – zgodnie z zał. 1.1 do SIWZ – 26 szt.,

2. urządzenie wielofunkcyjne A3 laser kolor – zgodnie z zał. 1.2 do SIWZ – 10 szt.,

3. projektor multimedialny – zgodnie z zał. 1.3 do SIWZ – 29 szt.,

4. ekran podwieszany – zgodnie z zał. 1.4 do SIWZ – 29 szt.,

5. router DualWAN – zgodnie z zał. 1.5 do SIWZ – 37 szt.,

6. przełącznik zarządzalny 8 portowy – zgodnie z zał. 1.6 do SIWZ – 10 szt.,

7. przełącznik zarządzalny 24 portowy – zgodnie z zał. 1.7 do SIWZ – 13 szt.,

8. tablet graficzny – zgodnie z zał. 1.8 do SIWZ – 37 szt.,

9. tablet graficzny LCD – zgodnie z zał. 1.9 do SIWZ – 4 szt.,

10. serwer typu desktop – zgodnie z zał. 1.10 do SIWZ – 19 szt.

Total Value:
PLN 435902.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 (1.1–1.10) do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. urządzenie wielofunkcyjne A4 laser kolor – zgodnie z zał. 1.1 do SIWZ – 26 szt.,

2. urządzenie wielofunkcyjne A3 laser kolor – zgodnie z zał. 1.2 do SIWZ – 10 szt.,

3. projektor multimedialny – zgodnie z zał. 1.3 do SIWZ – 29 szt.,

4. ekran podwieszany – zgodnie z zał. 1.4 do SIWZ – 29 szt.,

5. router DualWAN – zgodnie z zał. 1.5 do SIWZ – 37 szt.,

6. przełącznik zarządzalny 8 portowy – zgodnie z zał. 1.6 do SIWZ – 10 szt.,

7. przełącznik zarządzalny 24 portowy – zgodnie z zał. 1.7 do SIWZ – 13 szt.,

8. tablet graficzny – zgodnie z zał. 1.8 do SIWZ – 37 szt.,

9. tablet graficzny LCD – zgodnie z zał. 1.9 do SIWZ – 4 szt.,

10. serwer typu desktop – zgodnie z zał. 1.10 do SIWZ – 19 szt.

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z §8 załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje zmiany umowy w następującym zakresie:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby:

1) nastąpiło wycofanie z produkcji jakiegokolwiek – w ramach przedmiotu zamówienia objętego umową – rodzaju (modelu) sprzętu lub oprogramowania – w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia go innym rodzajem (modelem) sprzętu lub oprogramowania, jednak o nie gorszych i nie mniej nowoczesnych parametrach technicznych;

2) na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie technologiczne w zakresie przedmiotu zamówienia bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji – w takim przypadku Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć;

3) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szybkość wydruku
Weighting: 15

Criteria: Szybkość skanowania
Weighting: 15

Criteria: Port HDMI z funkcją MHL
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 8.3, poddziałanie 8.3.3, projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.


Additional information:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Klauzula informacyjna dotycząca RODO zawarta została w SIWZ i na stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

4. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została określona w SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-490699

Title:

Dostawa dla Szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych wraz z ich dystrybucją i instalacją


2020-01-24

3
2
0
0
3
Official name: Comp S.A.
Postal address: ul. Jutrzenki 116
Town: Warszawa
Postal code: 02-230
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 436846.00
Total Value:
PLN 435902.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Cd.

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

2) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7.1 i pkt 6.7.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8 ma odpowiednie zastosowanie.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8 zdanie pierwsze ma odpowiednie zastosowanie.

Pozostałe warunki składania dokumentów zostały opisane w SIWZ.

7.1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl

7.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 30232110; 38652100; 38653400; 30213200; 30236000; 30230000; 30237000; 30237200; 48821000; 48822000; Computer equipment and supplies; Laser printers; Projectors; Projection screens; Tablet computer; Miscellaneous computer equipment; Computer-related equipment; Parts, accessories and supplies for computers; Computer accessories; Network servers; Computer servers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions