Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OJEU (High Value) 072104-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
Postal code: 40-635
Country: PL
Contact person: Anna Zawada
Telephone: +48 323598952
E-mail: azawada@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.gcm.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.175.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków:

— zad. 1 – Amoxicillin inj.,

— zad. 2 – żywienie pozajelitowe,

— zad. 3 – Fosfomycin inj.,

— zad. 4 – leki,

— zad. 5 – Incobotulinumtoxina inj. – lek programowy,

— zad. 6 – Rituximabum inj. – lek programowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2b do SIWZ.

Total Value:
PLN 350843.10

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zad. 1 – Amoxicillin inj.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996);

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu; w przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 1 – 80,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zad. 2 – Żywienie pozajelitowe

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996),

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 2 – 2 400,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zad. 3 – Fosfomycin inj.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996);

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu; w przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 3 – 780,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Description: Item/Lot 4
Title:

Zad. 4 – Leki

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996);

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu; w przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 4 – 3 900,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Description: Item/Lot 5
Title:

Zad. 5 – Incobotulinumtoxina inj. – lek programowy

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996);

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu; w przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 5 – 1 600,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Description: Item/Lot 6
Title:

Zad. 6 – Rituximabum inj. – lek programowy

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

2. oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

3. oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1996);

4. oferowany produkt leczniczy, wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu; w przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach, których wzory stanowią załącznik do SIWZ.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo odrębnie w odniesieniu do poszczególnych Zadań.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

— kryterium – cena – waga: 60 %,

— kryterium – termin wykonania zamówienia cząstkowego – waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: zadanie nr 6 – 8 800,00 PLN.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-496105

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zad. 1 – Amoxicillin inj.
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zad. 2 – żywienie pozajelitowe


2020-01-17

1
1
1
Official name: Baxter Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kruczkowskiego 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-380
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 109830.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zad. 3 – Fosfomycin inj.


2020-01-14

3
0
3
Official name: Urtica Sp. z o.o.
Postal address: ul. Krzemieniecka 120
Town: Wrocław
Postal code: 54-613
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: PGF S.A.
Postal address: ul. Zbąszyńska 3
Town: Łódź
Postal code: 91-342
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 3212.70

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Zad. 4 – Leki


2020-01-14

2
0
2
Official name: Urtica Sp. z o.o.
Postal address: ul. Krzemieniecka 120
Town: Wrocław
Postal code: 54-613
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: PGF S.A.
Postal address: ul. Zbąszyńska 3
Town: łódź
Postal code: 91-342
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 154467.60

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Zad. 5 – IncobotulinumtoxinA inj. – Lek programowy


2020-01-14

2
0
2
Official name: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.
Postal address: ul. Jana Kazimierza 16
Town: Warszawa
Postal code: 01-248
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 83332.80

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Zad. 6 – Rituximabum inj. – lek programowy


2020-01-14

1
0
1
Official name: Roche Polska Sp. z o.o
Postal address: ul. Domaniewska 39B
Town: Warszawa
Postal code: 02-672
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 279856.00

Section V: Complementary information


Additional information:

6.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;

— poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczący tych podmiotów w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do wszystkich zadań.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b Pzp:

— zezwolenie głównego inspektora farmaceutycznego,

— wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

— oświadczenie o oferowanych produktach leczniczych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

— oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

— oświadczenie o oferowanych produktach kosmetycznych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit. g Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33141000; 33600000; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions