Poland-Skierniewice: Desktop computer

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Skierniewice: Desktop computer
OJEU (High Value) 072117-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego
Postal address: ul. Rybickiego 1
Town: Skierniewice
Postal code: 96-100
Country: PL
Contact person: Ewa Konopka
Telephone: +48 468340821
E-mail: e.konopka@wsz-skier.pl
Fax: +48 468340821
NUTS code: PL71
Main address (URL): www.wsz-skier.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach"

Reference number: WSZ.DZP.261.1/24/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia.

Total Value:
EUR 235417.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami do OPZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0039/17-00


Additional information:

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— gwarancja – 30 %,

— funkcjonalność – 10 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-515616

Title:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach"


2020-02-03

1
1
0
0
1
Official name: Nexone Sp. z.o.o.
Postal address: ul. Narutowicza 121
Town: Łódź
Postal code: 90-145
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 318581.69
Total Value:
PLN 289562.91

Section V: Complementary information


Additional information:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w łącznej kwocie 6 000,00 PLN. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) Formularz ofertowy wraz ze stroną tytułową i tabelą cenową – załącznik nr 2 do SIWZ,

b) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium,

c) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane,

d) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy,

e) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

A.4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

Wykaz dostaw i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN tj. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

A.9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizac...


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.1 2004 r. w dziale VI, art. 179–198 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) (tekst jednolity).

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

4. Informacje dotyczące regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań zawarte są w:

a) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2018 r. stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (tekst jednolity);

b) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. poz. 1992).

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
30213300; 30232110; 42962000; 48000000; 48517000; 48620000; 72260000; 72000000; Desktop computer; Laser printers; Printing and graphics equipment; Software package and information systems; IT software package; Operating systems; Software-related services; IT services: consulting, software development, Internet and support;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions