Poland-Lubaczów: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Lubaczów: Electricity
OJEU (High Value) 072121-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Miejska Lubaczów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miejska Lubaczów
Postal address: ul. Rynek 26
Town: Lubaczów
Postal code: 37-600
Country: PL
Contact person: Piotr Bednarczyk, Alicja Rozwód
Telephone: +48 166328010
E-mail: zamowienia@um.lubaczow.pl
Fax: +48 166321191
NUTS code: PL822
Main address (URL): www.lubaczow.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania ośw...

Reference number: RIR.III.271.8.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Total Value:
PLN 907122.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lubaczów

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623).

3. Określenie przewidywanego poboru energii ustalone zostało na podstawie przewidywalnego rocznego zużycia, w oparciu o zużycie za okres bezpośrednio poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania i zużycia za okres za ubiegły rok – stanowiąc podstawę określenia przedmiotu zamówienia i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w ściśle podanych ilościach. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen Wykonawcy z przetargu.

Szczegółowy zakres dostawy określa opis zadania, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 90 %
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 10 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-529569


2019-12-31

1
0
0
0
1
Official name: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
Postal address: ul. Koźmiana 1
Town: Zamość
Postal code: 22-400
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1056910.57
Total Value:
PLN 907122.50

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; 65310000; Electricity; Electricity distribution;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions