Poland-Warsaw: Cleaning and polishing products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Cleaning and polishing products
OJEU (High Value) 072123-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Lucyna Wypych
Telephone: +48 583261854
E-mail: lucyna.wypych@wody.gov.pl
Fax: +48 585321662
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla PGW WP RZGW w Gdańsku i jednostek podległych

Reference number: GD.ROZ.281.34.2019.ZP.LW

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostek podległych w podziale na części:

— część 1 – siedziba RZGW w Gdańsku,

— część 2 – Zarząd Zlewni w Gdańsku,

— część 3 – Zarząd Zlewni w Tczewie,

— część 4 – Zarząd Zlewni w Chojnicach,

— część 5 – Zarząd Zlewni w Elblągu,

— część 6 – Zarząd Zlewni w Toruniu.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ), formularz asortymentowo-cenowy (rozdział V SIWZ – projekt umowy (rozdział VI SIWZ).

Total Value:
PLN 17916.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba RZGW Gdańsk, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo -jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Gdańsk, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo -jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Tczew, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo -jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Chojnice, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo -jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Elbląg, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo-jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL6
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni Toruń, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, POLSKA

II.1.4) Short description

Artykuły chemiczne oraz środki czystości. Szczegółowy rodzaj asortymentu zawarty jest w tabeli – zestawienie ilościowo -jakościowe środków czystości – patrz rozdział III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 238-583036

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk


2020-02-04

1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Arkan Wojciech Wasylewicz
National registration number: 9570424546
Postal address: ul. Migowska 61, lok. 1
Town: Gdańsk
Postal code: 80-287
Country: PL
E-mail: w.wasylewicz@arkan.com.pl
NUTS code: PL633
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1021.63

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk


2020-02-04

1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Arkan Wojciech Wasylewicz
National registration number: 9570424546
Postal address: ul. Migowska 61, lok. 1
Town: Gdańsk
Country: PL
E-mail: w.wasylewicz@arkan.com.pl
NUTS code: PL633
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 13057.74

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew


2020-02-04

1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Arkan Wojciech Wasylewicz
National registration number: 9570424546
Postal address: ul. Migowska 61, lok. 1
Town: Gdańsk
Postal code: 80-287
Country: PL
E-mail: w.wasylewicz@arkan.com.pl
NUTS code: PL633
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3837.23

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej w formie:

1) odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.1) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1.1 i ppkt 1.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2) Skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych od art. 179 do art. 198 g.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
39800000; 39525100; 33711900; 39831300; 39830000; 39831600; 39224300; 39831240; 33761000; 39832000; 39831250; 33763000; Cleaning and polishing products; Dusters; Soap; Floor cleaners; Cleaning products; Toilet cleaners; Brooms and brushes and other articles for household cleaning; Cleaning compounds; Toilet paper; Dishwashing products; Rinsing solutions; Paper hand towels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions