Poland-Warsaw: Disposable gloves

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Disposable gloves
OJEU (High Value) 072131-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojskowy Instytut Medyczny
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojskowy Instytut Medyczny
Postal address: ul. Szaserów 128
Town: Warszawa
Postal code: 04-141
Country: PL
Contact person: Mirosław Tomczyk
Telephone: +48 261816713
E-mail: apteka@wim.mil.pl
Fax: +48 225150600
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.wim.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa rękawic jednorazowych do użytku medycznego, zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu, artykułów do infuzji, przyrządów do anestezji i resuscytacji oraz innych wyrobów medycznych

Reference number: 2/Apteka/2019-30/ZP/19

II.1.4) Short description

Dostawa rękawic jednorazowych do użytku medycznego, zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu, artykułów do infuzji, przyrządów do anestezji i resuscytacji oraz innych wyrobów i produktów medycznych (w tym do użytku szpitalnego oraz na salach operacyjnych), środków odkażających do rąk, soczewek kontaktowych, wyrobów do transfuzji krwi.

Total Value:
PLN 3295500.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet nr XXIII/11

II.2.1) Lot No: 33
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytucja zamawiająca: loco komora przyjęć apteki zakładowej.

II.1.4) Short description

Dostawa następującego towaru: rękawice diagnostyczne, nitrilowe, zabiegowe, niesterylne – 1 pozycja. Szczegółowy opis towaru zawiera dokumentacja zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość oferowanego towaru (wskaźnik J)
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Cena oferty
Weighting: 75
Cost/Price
Criteria: Czas dostawy
Weighting: 5Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 096-231558

II.2.1) Lot No: 33
Title:

Pakiet nr XXIII/11


2020-01-24

4
4
Official name: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
National registration number: PL711
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
Postal code: 93-121
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3588000.00
Total Value:
PLN 3295500.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

c) który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określa dokumentacja zamówienia.

5. Instytucja zamawiająca wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w formie i wartości określonej w dokumentacji zamówienia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1, art. 182 ust. 2, art. 182 ust. 3 lub art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
18424300; Disposable gloves;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions