Poland-Warsaw: Distribution pipes and accessories

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Distribution pipes and accessories
OJEU (High Value) 072132-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Veolia Energia Warszawa S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postal address: Stefana Batorego 2
Town: Warszawa
Postal code: 02-591
Country: PL
Contact person: Agata Szwarocka
Telephone: +48 226585697
E-mail: agata.szwarocka@veolia.com
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://energiadlawarszawy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
przedsiębiorstwo prywatne
I.5.2) Other activity -
działalność związana z dystrybucją ciepła

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 – SC II 45, w ramach zadania: z...

Reference number: 19/184/PN/D

II.1.4) Short description

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 – SC II 45, w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej w ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.1.4) Short description

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 – SC II 45, w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej w ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji na materiały preizolowane
Weighting: 10.00
Cost/Price
Weighting: 90.00

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.01.05.00-00-0040/16


Additional information:

Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020”.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 233-570967

Contract No:
19/184/PN/D
Title:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 – SC II 45, w ramach zadania: zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km).
Section V: Complementary information


Additional information:

Uzasadnienie:

Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na podanie błędnych danych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) – tj. na schemacie montażowym (stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”)) określono grubości ścianek elementów preizolowanych niezgodne z „wymaganiami technicznymi i specyfikacją techniczną dla rur preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do montażu w warszawskim systemie ciepłowniczym” (stanowiące załącznik nr 3 do OPZ). Wada ma charakter istotny ze względu na fakt, iż uniemożliwia ona zbadanie ofert z punktu widzenia ich zgodności z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W konsekwencji wada w obrębie SIWZ uniemożliwia zawarcie umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Równocześnie wada, o której mowa powyżej jest nieusuwalna, ponieważ Zamawiający nie może dokonać poprawienia SIWZ po upływie terminu składania ofert (por. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
44163160; Distribution pipes and accessories;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions