Czechia-Prague: Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
OJEU (High Value) 072136-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Univerzita Karlova
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Univerzita Karlova
National registration number: 00216208
Postal address: Ovocný trh 560/5
Town: Praha 1
Postal code: 116 36
Country: CZ
Contact person: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Telephone: +420 252547353
E-mail: mff-zakazky@post.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-v-praze-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/
Address of the buyer profile (URL): https://cuni.cz/UK-1.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.

Total Value:
CZK 7230100.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

V Holešovičkách 2, Praha 8,ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure
Dle předpokládané hodnoty se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, na niž se směrnice nevztahuje. Bylo použito jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ, neboť v předchozím zjednodušeném podlimitním řízení nebyla podána žádná nabídka a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení.

IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


Contract No:
1
Title:

Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK


2020-01-24

1
1
Official name: Linde Gas, a.s.
National registration number: 00011754
Postal address: U Technoplynu 1324
Town: Praha 9
Postal code: 198 00
Country: CZ
Telephone: +420 731608727
E-mail: tomas.horak@linde.com
NUTS code: CZ010
URL: https://www.linde.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 5900000.00
Total Value:
CZK 7230100.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Nejvýše přípustná a nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky, která bude uhrazena zadavatelem za dobu trvání rámcové smlouvy, činí 5 900 000 CZK bez DPH.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
24111000; Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions