Slovakia-Galanta: Heat pumps

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Galanta: Heat pumps
OJEU (High Value) 072167-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Mesto Galanta
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mesto Galanta
National registration number: 00305936
Postal address: Mierové námestie 940/1
Town: Galanta
Postal code: 924 01
Country: SK
Contact person: Eva Vašáková
Telephone: +421 317884376
E-mail: eva.vasakova@galanta.sk
NUTS code: SK021
Main address (URL): http://www.galanta.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4228
I.1) Name and addresses:
Official name: Galandia, spol. s r.o.
National registration number: 36766976
Postal address: kpt. Nálepku 43/2373
Town: Galanta
Postal code: 924 01
Country: SK
E-mail: galandia@galandia.sk
NUTS code: SK021
Main address (URL): http://www.galandia.sk
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Rekonštrukcia TC Galandia

Reference number: 421958

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je:

1.časť: Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a montáž elektroinštalácie, úprava zapojenia potrubných rozvodov v zmysle projektovej dokumentácie.

2.časť: Stavebné práce 1.časť

Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Vlastná stavba

SO 02 - Tobogány a veža

SO 03 - Spevnená plocha

V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční:

Objekt SO 01 Vlastná stavba sanácia betónových konštrukcií bazénovej haly, vnútorná omietka stien, zateplenie celej budovy, sanácia soklových častí po obvode budovy, položenie novej dlažby v bazénovej hale, izolácia proti zemnej vlhkosti po obvode budovy, injektáž a chemická kryštalizácia 1PP, plynofikácia kuchyne, príprava a montáž uhlíkových lamiel a ich protipožiarna ochrana, maliarske a natieračské práce, demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov pre prípravu na injektáž obvodových múrov; SO 02 Tobogany zateplenie toboganovej veže a repasácia schodiska a zábradlia; SO 03 Spevnené plochy zhotovenie vonkajších spevnených plôch.

3.časť: Stavebné práce 2.časť

Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Vlastná stavba

SO 02 - Tobogány a veža

V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční:

Objekt SO 01 Vlastná stavba - osadenie lešenia a ochrana dna bazénov pre demontáž pôvodnej oceľovej strechy, demontáž pôvodnej oceľovej strechy aj so stĺpom a balkónom, odstránenie okenných výplní v bazénovej hale so zamurovaním týchto otvorov, nové zvislé konštrukcie bazénovej haly, osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly v časti ihlanovej strechy a časti plochej strechy, osadenie strešných plášťov na strechách nad bazénovou halou, umiestnenie bleskozvodu na nových strechách, elektroinštalácia pre bazénovú halu, dodávka a montáž okien s elektrickým ovládaním na ihlanovej streche bazénovej haly a osadenie vstupných dverí, dodávka a montáž novej vzduchotechniky v bazénovej hale, vybudovanie nového železobetónového stropu nad kotolňou, osadenie nového strešného rebríka; SO 02 Tobogany výkop a betonáž pätiek pre tobogany, dodávka a montáž 3 ks toboganov, vrátane oceľovej podpornej konštrukcie rúr s vyústením do pôvodnej toboganovej veže.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Revitalizácia zdroja tepla

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK021
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Termál centrum Galandia (ďalej len,,TC Galandia), katastrálne územie Galanta, na parcelách C KN.č.5189/11, 5189/23, 5189/24, 5189/26, 5189/27, zapísaných na LV č.3365

II.1.4) Short description

Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a montáž elektroinštalácie, úprava zapojenia potrubných rozvodov v zmysle projektovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 EUR


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 143-351269


Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Revitalizácia zdroja tepla
Section V: Complementary information


Additional information:

1)

Verejné obstarávanie 1.časti predmetu zákazky bolo zrušené v súlade s §57 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu,že neboli predložené viac ako 2 ponuky a uchádzačmi navrhnutá cena za dodanie predmetu zákazky bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

2)

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk: Eva Vašáková, Ing. Juraj Srnka, PhD., Attila Rákóczi, Mgr. Miroslav Psota, Ing.Arch. Miroslav Slahučka, Zoltán Szelle.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
42511110; 42122000; 42511100; 42130000; 44160000; 44167400; 51100000; Heat pumps; Pumps; Heat-exchange units; Taps, cocks, valves and similar appliances; Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items; Elbows; Installation services of electrical and mechanical equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions