Poland-Radzyń Podlaski: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Radzyń Podlaski: Medical equipments
OJEU (High Value) 072189-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Postal address: ul. Wisznicka 111
Town: Radzyń Podlaski
Postal code: 21-300
Country: PL
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych Małgorzata Rożen, Wojciech Kowalczyk
Telephone: +48 834132387
E-mail: przetargi@spzozrp.pl
Fax: +48 834132387
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.spzozrp.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu medycznego na rzecz AOS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Reference number: 31/2019/PN

II.1.4) Short description

Dostawa sprzętu medycznego na rzecz AOS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Procedura zawiera 3 zadania.

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Chirurgicznej,

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ortopedycznej,

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.

Total Value:
EUR 851870.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do poradni chirurgicznej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, POLSKA, I piętro, Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia Chirurgiczna.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do poradni chirurgicznej:

— stół zabiegowy – 2 szt.,

— stoliki zabiegowe – 2 szt.,

— stoliki zabiegowe – 2 szt.,

— kozetka lekarska dwu segmentowa – 2 szt.,

— fotel zabiegowy – 1 szt.,

— lampy ścienne bezcieniowe – zabiegowe – 2 szt.,

— sprzęt chirurgiczny do małej chirurgii – 2 szt.

Wymagania ogólne dla zadania 1–3:

a) sprzedaż i dostawa: nowego sprzętu medycznego dalej zwanego:,,sprzętem” / ,,urządzeniem” do siedziby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim (graniczne parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3.1–3.3. do SIWZ);

b) transport urządzenia na miejsce montażu, uruchomienie urządzenia wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi;

c) rozmieszczenie, instalację i uruchomienie dostarczonego urządzenia we wskazanym miejscu;

d) szkolenie personelu w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzeń;

e) przedłożenie przy odbiorze dokumentów, o których mowa w dalszej części SIWZ.

9. Zaoferowane urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 175).

10. Zaoferowany sprzęt musi posiadać instrukcję używania w języku polskim.

11. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oznaczony znakiem CE. Fakt ten wykonawca musi potwierdzić dołączając certyfikaty CE / deklarację zgodności przy zrealizowaniu dostawy, a przed podpisaniem protokołu odbioru.

12. Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w formie przelewu w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze.

13. Wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

14. Oferowane urządzenie musi być nowe, tj. rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nieużywane, kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.01.00-06-0045/17 Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020,OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Additional information:

Złożenie oferty.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do poradni ortopedycznej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, POLSKA, parter Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do poradni ortopedycznej:

— aparat USG – 1 szt.,

— piła do cięcia gipsu – 1 szt.,

— lampa bezcienowa – 1 szt.,

— nożyce Stille – 1 szt.,

— zestawy opatrunkowe – 10 szt.,

— nożyce opatrunkowe duże – 4 szt.,

— stoliki zabiegowe – 2 szt.,

— stoliki zabiegowe – 2 szt.,

— leżanka 2 szt.,

— wózek inwalidzki – 1 szt.,

— przecinka do grotów K – 1 szt.

Wymagania ogólne dla zadania 1–3:

a) sprzedaż i dostawa: nowego sprzętu medycznego dalej zwanego:,,sprzętem” / ,,urządzeniem” do siedziby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim (graniczne parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3.1–3.3. do SIWZ);

b) transport urządzenia na miejsce montażu, uruchomienie urządzenia wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi;

c) rozmieszczenie, instalację i uruchomienie dostarczonego urządzenia we wskazanym miejscu;

d) szkolenie personelu w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzeń;

e) przedłożenie przy odbiorze dokumentów, o których mowa w dalszej części SIWZ.

9. Zaoferowane urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 175).

10. Zaoferowany sprzęt musi posiadać instrukcję używania w języku polskim.

11. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oznaczony znakiem CE. Fakt ten wykonawca musi potwierdzić dołączając certyfikaty CE / deklarację zgodności przy zrealizowaniu dostawy, a przed podpisaniem protokołu odbioru.

12. Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w formie przelewu w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze.

13. Wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

14. Oferowane urządzenie musi być nowe, tj. rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nieużywane, kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.01.00-06-0045/17 Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020,OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Additional information:

Złożenie oferty.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej:

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, POLSKA, V piętro, Budynku Głównego – Pracownia Endoskopowa.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej:

— videoprocesor HDTV – 1 szt.,

— viedeokonoloskop – 2 szt.,

— videogastroskop – 2 szt.,

— monitor medyczny – 1 szt.,

— wózek endoskopowy z ramieniem i wieszakiem – 1 szt.,

— system archiwizacji badań – 1 szt.,

— myjnia endoskopowa 2-stanowiskowa – 1 szt.,

— myjka ultradźwiękowa – 1 szt.

— szafa do przechowywania endoskopów – 2 szt.

— stolik zabiegowy – 2 szt.,

— łóźko endoskopowe – 2 szt.,

— diatermia – 1 szt.

— osprzęt do zabiegów endoskopowych – 1 szt.

Wymagania ogólne dla zadania 1–3:

a) sprzedaż i dostawa: nowego sprzętu medycznego dalej zwanego:,,sprzętem” / ,,urządzeniem” do siedziby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim (graniczne parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3.1–3.3. do SIWZ);

b) transport urządzenia na miejsce montażu, uruchomienie urządzenia wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi;

c) rozmieszczenie, instalację i uruchomienie dostarczonego urządzenia we wskazanym miejscu;

d) szkolenie personelu w zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzeń;

e) przedłożenie przy odbiorze dokumentów, o których mowa w dalszej części SIWZ.

9. Zaoferowane urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 175).

10. Zaoferowany sprzęt musi posiadać instrukcję używania w języku polskim.

11. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oznaczony znakiem CE. Fakt ten wykonawca musi potwierdzić dołączając certyfikaty CE / deklarację zgodności przy zrealizowaniu dostawy, a przed podpisaniem protokołu odbioru.

12. Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w formie przelewu w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze.

13. Wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

14. Oferowane urządzenie musi być nowe, tj. rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nieużywane, kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.01.00-06-0045/17 Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020,OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Additional information:

Złożenie oferty.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-577999

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do poradni chirurgicznej


2020-02-04

2
2
0
0
2
Official name: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.
Postal address: al. Spółdzielczości Pracy 38
Town: Lublin
Postal code: 20-147
Country: PL
Telephone: +49 814466070
E-mail: przetargi@cezal.lublin.pl
Fax: +49 814466076
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 104200.00
Total Value:
PLN 98611.11

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do poradni ortopedycznej


2020-02-04

1
1
0
0
1
Official name: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.
Postal address: al. Spółdzielczości Pracy 38
Town: Lublin
Postal code: 20-147
Country: PL
Telephone: +49 814466070
E-mail: przetargi@cezal.lublin.pl
Fax: +49 814466076
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 122570.00
Total Value:
PLN 122949.81

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej


2020-02-04

1
1
0
0
1
Official name: Endoelektronik Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Borkowa 12
Town: Brwinów
Postal code: 05-840
Country: PL
Telephone: +49 227585148
E-mail: przetargi@endoelektronik.pl
Fax: +49 227585096
NUTS code: PL913
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 625100.00
Total Value:
PLN 581084.00

Section V: Complementary information


Additional information:

VIII. Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych),

Zadanie nr 2 – 1 700 PLN (jeden tysiąc siedemset złotych),

Zadanie nr 3 – 16 000 PLN (szesnaście tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2018, poz. 110).

Nie zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

1) być wystawione na zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim (adres: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski, POLSKA);

2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Nr rachunku bankowego PKO BP 56 1020 1260 0000 0402 0108 1033 z dopiskiem: „Wadium do przetargu pn. „Dostawa sprzętu medycznego na rzecz AOS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim”. Znak sprawy: 31/2019/PN”.

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń wykonawca składa w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach określonych w rozdziale VII SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji i poręczeń, w postaci elektronicznej kopii dokumentu gwarancji lub poręczenia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii tego dokumentu za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że gwarancja / poręczenie będzie spełniała również następujące wymogi:

a. z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie gwarancji / poręczenia;

b. Zamawiający będzie uprawniony do realizacji gwarancji / poręczenia, bez konieczności posiadania i przedłożenia gwarantowi / poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia, w szczególności z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że do jej realizacji konieczne jest posiadanie i okazanie gwarantowi / poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia.

9. Warunki zwrotu wadium – zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 Pzp i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej;

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a–198g Pzp.

10. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI Pzp.

Ciąg dalszy z VI.3.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

„Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wSPZOZ w Radzyniu Podlaskim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; 33112200; 33168100; 33168000; Medical equipments; Ultrasonic unit; Endoscopes; Endoscopy, endosurgery devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions