Poland-Warsaw: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Medical consumables
OJEU (High Value) 072190-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
Postal code: 02-097
Country: PL
Contact person: Dominika Górnicka
Telephone: +48 22/5991809
E-mail: zp@uckwum.pl
Fax: +48 22/5991704
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://uckwum.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa. DZP.262.182.2019

Reference number: DZP.262.182.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa w podziale na 7 części:

— część nr 1 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łuk do stopy,

— część nr 2 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pierścień/półpierścień,

— część nr 3 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pręt,

— część nr 4 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – teleskop zapadkowy,

— część nr 5 –Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łączniki/płytki,

— część nr 6 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – śruby/podkładki/nakrętki,

— część nr 7 – Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – uchwyty i śruby do gwoździ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1–2.7 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łuk do stopy

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łuk do stopy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterystu złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pierścień/półpierścień

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pierścień/półpierścień.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pręt

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pręt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – teleskop zapadkowy

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – teleskop zapadkowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łączniki/płytki

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łączniki/płytki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – śruby/podkładki/nakrętki

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – śruby/podkładki/nakrętki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – uchwyty i śruby do gwoździ

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – uchwyty i śruby do gwoździ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 015-030319

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łuk do stopy
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pierścień/półpierścień
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – pręt
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – teleskop zapadkowy
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – łączniki/płytki
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – śruby/podkładki/nakrętki
Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa – uchwyty i śruby do gwoździ
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający unieważnił postępowanie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Uzasadnienie faktyczne:

W ogłoszeniu wysłanym do publikacji w dniu 17.1.2020 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie zamawiającego (https://uckwum.ezamawiajacy.pl) w dniu 22.1.2020 r., Zamawiający omyłkowo podzielił przedmiotowe zamówienie na części. Wyodrębnienie z przedmiotowego zamówienia części umożliwia zaoferowanie przez różnych Wykonawców komponentów od różnych producentów, co skutkować będzie brakiem kompatybilności pomiędzy poszczególnymi elementami zamawianego instrumentarium. Jedynie ten sam Wykonawca oferujący wszystkie składowe zapewnia prawidłowe spasowanie zamawianego akcesorium. Zawarcie umów, w przypadku braku zgodności poszczególnych elementów zamówienia (co równoważne jest z niemożliwością jego prawidłowego wykorzystania) skutkuje brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.

W związku z powyższym w dniu 29.1.2020 r. Zamawiający wysłał do publikacji ogłoszenie o sprostowaniu pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu oraz zamieścił je, wraz ze stosowną zmianą SIWZ, na ww. stronie. W dniu 31.1.2020 r. otrzymał od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej powiadomienie o odmowie publikacji sprostowania (w załączeniu). W uzasadnieniu podano, iż nie można dodawać lub usuwać dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania. Nie ma możliwości usunięcia ani dodania części do ogłoszenia, które już zostało opublikowane. W związku z powyższym istnieje konieczność całkowitego unieważnienia bieżącego zamówienia publicznego i następnie opublikowania nowego, zgodnego z treścią zaktualizowanej SIWZ. Z uwagi na to, w związku z obarczeniem postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Postępowanie w całym zakresie zostanie ponownie ogłoszone.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Wskazania wymaga, że Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ rezygnując z możliwości składania ofert częściowych. Jednocześnie został pozbawiony prawnej możliwości opublikowania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. W konsekwencji zamówienie zostałoby udzielone bez opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszeniu o zamówienia, co prowadziłoby do nieważności umowy w ten sposób zawartej stosownie do treści art. 146 ust. 6 Pzp. Niezależnie od powyższego wskazania wymaga, że nawet w przypadku przywrócenia poprzednich warunków składania ofert (dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych), również zachodzi brak możliwości zawarcia ważnej umowy. Stosownie do treści 387 § 1 k.c. „Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna”. Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych prowadzi do dostarczenia systemów ortopedycznych Ilizarowa, które będą bezużyteczne z punktu widzenia Zamawiającego, a zatem sprzeczne z treścią wzoru umowy, który stanowi, iż Wykonawca winien dostarczać produkty gwarantujące wysoką jakość oraz bezpieczeństwo użycia towarów objętych przedmiotem umowy. Jest dla Zamawiającego oczywiste, iż na skutek wady postępowania, spełnienie powyższego postanowienia umowy jest dla Wykonawcy obiektywnie niemożliwe, co w konsekwencji skutkowałby nieważnością tak zawartej umowy.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; Medical consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions