Poland-Rzeszów: Operating theatre devices and instruments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Operating theatre devices and instruments
OJEU (High Value) 072200-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Postal address: ul. Lwowska 60
Town: Rzeszów
Postal code: 35-301
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telephone: +48 178664000
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823
Main address (URL): www.szpital2.rzeszow.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup i dostawy osprzętu do aparatury medycznej dla bloków operacyjnych

Reference number: ZP250/081/2019

II.1.4) Short description

Zakup i dostawy osprzętu do aparatury medycznej dla bloków operacyjnych

Total Value:
PLN 1453243.05

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej, morcelatora Firmy Storz i Firmy Wolf – Blok Operacyjny Ogólny

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczegółowo podano w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 800,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej, morcelatora Firmy Storz i Firmy Wolf – Blok Operacyjny Ogólny

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczegółowo podano w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 520,00 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej oraz diatermii erbe typ vio 300d i icc300 – Blok Operacyjny Ogólny

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczegółowo podano w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 800,00 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Oprzyrządowanie do ultradźwiękowego aspiratora tkanek selektor Erbe Model 1524000 – Blok Operacyjny Ogólny

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczegółowo podano w SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 250,00 PLN.


Description: Item/Lot 5
Title:

Osprzęt kompatybilny z posiadanym zestawem artroskopowym Firmy Stryker – Blok Operacyjny Dzieci

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczegółowo podano w SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 850,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 218-534428

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej, morcelatora Firmy Storz i Firmy Wolf – Blok Operacyjny Ogólny


2020-01-15

1
1
0
0
1
Official name: Medim Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 45B
Town: Piaseczno
Postal code: 05-500
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 680000.00
Total Value:
PLN 909812.28

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej, morcelatora Firmy Storz i Firmy Wolf – Blok Operacyjny Ogólny
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Osprzęt do wieży laparoskopowej oraz diatermii erbe typ vio 300d i icc300 – Blok Operacyjny Ogólny


2020-01-15

1
1
0
0
1
Official name: Erbe Polska Sp. z o.o.
Postal address: al. Rzeczypospolitej 14, lok. 2.8
Town: Warszawa
Postal code: 02-972
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 380000.00
Total Value:
PLN 360186.77

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Oprzyrządowanie do ultradźwiękowego aspiratora tkanek selektor Erbe Model 1524000 – Blok Operacyjny Ogólny
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Osprzęt kompatybilny z posiadanym zestawem artroskopowym Firmy Stryker – Blok Operacyjny Dzieci


2020-01-15

1
1
0
0
1
Official name: Stryker Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Poleczki 35
Town: Warszawa
Postal code: 02-822
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 185000.00
Total Value:
PLN 183244.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii), w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie

2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1) wypełniony formularz ofertowy;

2) wypełniony formularz cenowy (dla każdego zaoferowanego pakietu);

3) w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, wówczas wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż 1 osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO” w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zawartej umowy – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. Szczegółowo opisano w rozdz. XI i XIV SIWZ

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ksw2rzeszow


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynność i Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33162000; 33161000; Operating theatre devices and instruments; Electrosurgical unit;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions