Poland-Krakow: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Medical consumables
OJEU (High Value) 072201-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
Postal code: 31-501
Country: PL
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Telephone: +48 124247216
E-mail: amatys@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.su.krakow.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa materiałów anestezjologicznych (DFP.271.68.2019.AM)

Reference number: DFP.271.68.2019.AM

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów anestezjologicznych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.1.4) Short description

1. Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia – 3 500 sztuk

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Wadium wynosi: 2 000,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 164-402097

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

3
Section V: Complementary information


Additional information:

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; Medical consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions