Poland-Zator: Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zator: Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink
OJEU (High Value) 072213-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Eurowafel Sp. z o.o. Sp.k.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Eurowafel Sp. z o.o. Sp.k.
National registration number: 551 260 61 51
Postal address: Władysława Grabskiego 23
Town: Zator
Postal code: 32-640
Country: PL
Contact person: Angelika Gracjasz
Telephone: +48 509206801
E-mail: biuro@eurowafel.pl
NUTS code: PL225
Main address (URL): www.eurowafel.pl
Address of the buyer profile (URL): www.eurowafel.pl
I.4) Type of the contracting authority:
przedsiębiorstwo
I.5.2) Other activity -
produkcja wafli zbożowych

Section II: Object of Contract


Title:

Przedmiotem zamówienia jest piec do wypieku wafli


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest piec do wypieku wafli – 1 szt. o następujących parametrach i cechach:

— liczba matryc – min. 71,

— powierzchnia wypieku – min. 500 mm x 250 mm,

— zasilanie – gaz ziemny.

Total Value:
EUR 221400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL21A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ul. Grabskiego 23, 32-640 Zator, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest piec do wypieku wafli – 1 szt. o następujących parametrach i cechach:

— liczba matryc – min. 71,

— powierzchnia wypieku – min. 500 mm x 250 mm,

— zasilanie – gaz ziemny.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 80
Cost/Price
Criteria: Gwarancja
Weighting: 20

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 237-580964

Title:

Przedmiotem zamówienia jest piec do wypieku wafli


2020-01-20

2
2
2
0
1
Official name: Name Ziegler Janos ES Tsai BT
National registration number: HU28244282
Town: Zsambek
Country: HU
NUTS code: HU110
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 215000.00
Total Value:
EUR 221400.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1) W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, należy kierować na adres mailowy: biuro@eurowafel.pl

2) Każde zapytanie oraz właściwa odpowiedź zostanie upubliczniona za pośrednictwem strony: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny

Termin związania ofertą – min. 30 dni – ocena na podstawie informacji zawartych we wzorze oferty.


Review body:
Official name: Nie dotyczy
Town: Nie dotyczy
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Nie dotyczy
Town: Nie dotyczy
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Nie dotyczy


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Nie dotyczy
Town: Nie dotyczy
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
42215000; Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions