Poland-Krakow: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJEU (High Value) 072215-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
National registration number: 675-000-21-18
Postal address: al. Mickiewicza 21
Town: Kraków
Postal code: 31-120
Country: PL
Contact person: Paulina Żurek
Telephone: +48 126624412
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Fax: +48 126624410
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.urk.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

„Dostawa i instalacja wiskozymetru kulkowego dla Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki Zakład Fizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

Reference number: DZP-291-4138/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wiskozymetru kulkowego dla Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakład Fizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 1 szt.

Total Value:
PLN 17292.39

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakład Fizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 30-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wiskozymetru kulkowego dla Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakład Fizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 1 szt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWER.03.05.00-00-Z020/18


Section IV: Procedure

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w tym dla Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakład Fizyki (Zadanie nr 7). Postępowanie to w zakresie zadania nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ do upływu terminu składania ofert, tj. do 30.9.2019 r. godz. 10:00 nie zostały złożone żadne oferty

Mając na uwadze powyższe, a także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), a w szczególności art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp umożliwiający Zamawiającemu udzielenie zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi następująca okoliczność:

„ 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (...)”.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 235-575829

Title:

„Dostawa i instalacja wiskozymetru kulkowego dla Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki Zakład Fizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”


2020-02-03

1
1
0
0
1
Official name: Labo Plus Sp. z o.o.
Postal address: ul. Obornicka 5
Town: Warszawa
Postal code: 02-948
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 17800.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Town: Warszwa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38000000; 38420000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses); Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions