Poland-Kielce: Emergency vehicles

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kielce: Emergency vehicles
OJEU (High Value) 072224-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
Postal address: ul. św. Leonarda 10
Town: Kielce
Postal code: 25-311
Country: PL
Contact person: Anita Owczarek
Telephone: +48 413612344
E-mail: anita.owczarek@scrmits.pl
Fax: +48 43617343
NUTS code: PL721
Main address (URL): www.scrmits.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 8

Reference number: TP/281/2019

II.1.4) Short description

„Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 8”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów drogowych typu C wg aktualnej normy PN-EN 1789 w ilości 8 szt. wyposażonych w następujący sprzęt medyczny:

Lp.; Nazwa urządzenia; Ilość sztuk na pojazd:

1. nosze 1;

2. transporter noszy 1;

3. respirator transportowy 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach typu C urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacja dokująca) i uchwytem.

Total Value:
PLN 2645540.64

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL721
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kielce, ul. Pakosz 72, POLSKA

II.1.4) Short description

„Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 8”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów drogowych typu C wg aktualnej normy PN-EN 1789 w ilości 8 szt. wyposażonych w następujący sprzęt medyczny:

Lp.; Nazwa urządzenia; Ilość sztuk na pojazd:

1. nosze 1;

2. transporter noszy 1;

3. respirator transportowy 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach typu C urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacja dokująca) i uchwytem.

Wykonawca zapewni wyprowadzenie napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD zgodnie ze specyfikacją techniczną opisu przedmiotu zamówienia w dziale V „Środki łączności”.

Wykonawca wykona i zainstaluje uchwyty do stacji dokującej przenośnego tabletu, jak również uchwyty do drukarki.

Koszty wykonania uchwytów i instalacji Wykonawca uwzględni w cenie oferty, natomiast miejsca montażu urządzeń Zamawiający wskaże po zawarciu umowy.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 4 i 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-490616

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 8


2020-01-27

1
1
Official name: Zeszuta Spółka z o.o.
Postal address: ul. Tużycka 8
Town: Warszawa
Postal code: 03-683
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2889481.52
Total Value:
PLN 3184000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
34114100; Emergency vehicles;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions