Poland-Warsaw: All other non-therapeutic products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: All other non-therapeutic products
OJEU (High Value) 072225-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
Postal code: 04-730
Country: PL
Contact person: Sylwia Kudlak
Telephone: +48 228151535
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.czd.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

ZP/CZD/0187/19 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dostawą analizatorów – 2 pakiety

Reference number: ZP/CZD/0187/19

II.1.4) Short description

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w podziale na 2 pakiety.

Total Value:
PLN 3993786.56

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień, na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz w formularzu cenowym wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczeń immunochemicznych w kierunku zakażeń wirusowych oraz prokalcytoniny.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Pakiet 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień, na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz w formularzu cenowym wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych, monitorowania stężeń leków i określania ich parametrów farmakokinetycznych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 244-599579

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet 1


2020-02-03

1
1
0
0
1
Official name: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21B
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1240322.67

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet 2


2020-02-03

1
1
0
0
1
Official name: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21B
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 2753463.89

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www:uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33695000; All other non-therapeutic products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions