Poland-Wrocław: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wrocław: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 072231-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Postal address: Wybrzeże J. Słowackiego 12–14
Town: Wrocław
Postal code: 50-411
Country: PL
Contact person: Joanna Wojtkowiak
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
NUTS code: PL514
Main address (URL): http://www.umwd.dolnyslask.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Reference number: DU-Z-I.272.40.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

Total Value:
PLN 461194.02

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL51
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z udostępnieniem urządzeń i ich serwisem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szybkość druku
Weighting: 20

Criteria: Wyposażenie dodatkowej podstawy w podajniki
Weighting: 10

Criteria: Skanowanie do edytowalnych formatów DOCX, XLSX
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Ad. pkt II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia: etap I–IV do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, etap V – 36 miesięcy od daty odbioru Etapów I–IV.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 200-485579

Title:

Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego


2020-02-06

6
5
0
0
6
Official name: Bluebrain Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Postal address: ul. ks. F. Trockiego 22
Town: Kraków
Postal code: 30-394
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 461194.02
Total Value:
PLN 351000.00


Napawy, dostarczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych, wymiana uszkodzonych części i podzespołów, przeglądy, czyszczenie i niezbędne regulacje, utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych


Section V: Complementary information


Additional information:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie —wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal, a także poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). JEDZ należy wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w sekcji I pkt I.1) adres e-mail.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8. W „Formularzu oferty” (załącznik 1 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postępowaniem, oraz adres poczty elektronicznej.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ, i podpisana, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z ustawą, o której mowa w pkt 4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-I.272.40.2019 lub numerem ogłoszenia TED. Zamawiający nie dopuszcza zastępowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Profilem Zaufanym.

12. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Określone w art. 182 Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 30124000; 48000000; 50310000; Computer equipment and supplies; Parts and accessories of office machines; Software package and information systems; Maintenance and repair of office machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions