Poland-Siedlce: Angioplasty supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Siedlce: Angioplasty supplies
OJEU (High Value) 072238-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: PL
Postal address: ul. Poniatowskiego 26
Town: Siedlce
Postal code: 08-110
Country: PL
Contact person: Bożena Badowska
Telephone: +48 256403299
E-mail: ozp@szpital.siedlce.pl
Fax: +48 256403263
NUTS code: PL925
Main address (URL): http://www.szpital.siedlce.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu specjalistycznego j.u. dla potrzeb Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni RTG, Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii

Reference number: 2810.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego j.u. dla potrzeb Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni RTG, Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet X

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, POLSKA

II.1.4) Short description

Cewniki balonowe powlekane, cewniki balonowe OTW, stenty, inflator wysokociśnieniowy, zestawy z cewnikiem permanentnym, stenty, cewniki balonowe do zabiegów PTA, cewniki wspomagające udrażnianie, cewniki naczyniowe j.u. sterylne

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 017-035851

II.2.1) Lot No: 10
Title:

Pakiet X
Section V: Complementary information


Additional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wys. 59 013,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzynaście złotych 00/100), w podziale na pakiety:

— I – 10 919,00 PLN,

— II – 1 640,00 PLN,

— III – 540,00 PLN,

— IV – 1 473,00 PLN,

— V – 2 620,00 PLN,

— VI – 1 575,00 PLN,

— VII – 156,00 PLN,

— VIII – 282,00 PLN

— IX – 272,00 PLN,

— X – 17 962,00 PLN,

— XI – 135,00 PLN,

— XII – 900,00 PLN,

— XIII – 40,00 PLN,

— XIV – 192,00 PLN,

— XV – 340,00 PLN,

— XVI – 2 260,00 PLN,

— XVII – 9 880,00 PLN,

— XVIII – 3 350,00 PLN,

— XIX – 196,00 PLN,

— XX – 524,00 PLN,

— XXI – 500,00 PLN,

— XXII – 15,00 PLN,

— XXIII – 2201,00 PLN,

— XXIV – 200,00 PLN,

— XXV – 327,00 PLN,

— XXVI – 264,00 PLN,

— XXVII – 250,00 PLN.

Wadium winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, POLSKA,

— w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@szpital.siedlce.pl, tel. +48 256403404,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu specjalistycznego j.u. dla potrzeb Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni RTG, Zakładu Radioterapii Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., znak sprawy: FZP.2810.1.2020,

— podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO, Ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

— ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl/

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33111730; Angioplasty supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions