Poland-Ostrów Mazowiecka: Operating-theatre devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Ostrów Mazowiecka: Operating-theatre devices
OJEU (High Value) 072245-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Postal address: ul. Duboisa 68
Town: Ostrów Mazowiecka
Postal code: 07-300
Country: PL
Contact person: Ewa Socik
Telephone: +48 297463711
E-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
Fax: +48 297463706
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.szpitalostrowmaz.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego dla potrzeb SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Reference number: SPZZOZ.XII.381.28/2019

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Total Value:
PLN 2098000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZZOZ Ostrów Mazowiecka

II.1.4) Short description

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20Additional information:

Wadium – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 239-585857

Title:

Dostawa, montaż i uruchomienie suystemu robota chirurgicznego/ortopedycznego dla potrzeb SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej


2020-02-07

1
0
1
Official name: Smith & Nephew Sp. z o.o.
Postal address: ul. Osmańska 12
Town: Warszawa
Postal code: 02-823
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2400000.00
Total Value:
PLN 2265840.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180–197 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1884) przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia. Wszystkie szczegółowe zagadnienia odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–197 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843)


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224577800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33162100; Operating-theatre devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions