Bulgaria-Sofia: Fuels

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Fuels
OJEU (High Value) 072298-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Министерски съвет
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерски съвет
National registration number: 000695025
Postal address: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1
Town: София
Postal code: 1594
Country: BG
Contact person: Б. Цветков;
Telephone: +359 29402666
E-mail: b.tsvetkov@government.bg
Fax: +359 29402177
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.government.bg
Address of the buyer profile (URL): http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=5B4DE5A1-2099-11EA-845E-00155DEF3411
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
Министерски съвет

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на администрацията на Министерския съвет


II.1.4) Short description

Предметът на поръчката е доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на администрацията на Министерския съвет.

Total Value:
BGN 180000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Доставките ще се осъществяват на територията на цялата страна в търговските обекти на изпълнителя, посочени в списъка с бензиностанции (приложение № 3) към рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.

II.1.4) Short description

Предмет на поръчката e доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обхваща доставка на следните видове горива:

1. Автомобилно гориво А95H — 60 000 литра.

2. Дизелово гориво — 34 000 литра.

Конкретните количества ще се определят в периода на изпълнение на договора и ще зависят от текущите нужди на администрацията в рамките на максимално допустимата стойност на договора от 180 000,00 BGN без включен ДДС.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-271251

Contract No:
МС-15
Title:

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на администрацията на Министерския съвет


2020-02-03

3
0
0
0
3
Official name: „Шел България“ ЕАД
National registration number: 831915840
Postal address: бул. „Ситняково“ № 48, ат. 8, офис „Сердика“
Town: София
Postal code: 1505
Country: BG
Telephone: +359 29601734
E-mail: Mitko.Simov@shell.com
Fax: +359 29454929
NUTS code: BG411
URL: https://www.shell.bg
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 180000.00
Total Value:
BGN 180000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Поръчката се възлага в изпълнение на рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, открита с решение №РМФ-34/7.6.2019 г. на министъра на финансите, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00210-2019-0012.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; Fuels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions