Poland-Łódź: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Medical equipments
OJEU (High Value) 072300-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postal address: Pomorska 251
Town: Łódź
Postal code: 92-213
Country: PL
Contact person: Katarzyna Konopska
Telephone: +48 426757490
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Fax: +48 426757594
NUTS code: PL711
Main address (URL): www.csk.umed.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.4) Type of the contracting authority:
SP ZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa urządzeń medycznych

Reference number: ZP/5/2020

II.1.4) Short description

Dostawa urządzeń medycznych.

Total Value:
PLN 278000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL711
II.1.4) Short description

Dostawa urządzeń medycznych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi uzasadnia pilną potrzebę udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert faktem, iż urządzenia posiadane przez szpital są urządzeniami stacjonarnymi wykorzystywanymi przez blok operacyjny, nie ma możliwości wykorzystania ich mobilnie, dlatego też powyższy zakup należy potraktować jako zakup nowego urządzenia.

Urządzenie umożliwi transport pacjentów z innych szpitali do CSK, dla których jedyną techniką pozwalającą na uratowanie życia jest jak najszybsze podjęcie terapii ECMO w warunkach oddziału intensywnej terapii.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 014-027818

Title:

Dostawa urządzeń medycznych


2020-02-07

1
Official name: Getinge Polska Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 300000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości wskazanej w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje:

— zawarcia umowy ramowej,

— zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— aukcji elektronicznej.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions