Bulgaria-Sofia: Meters

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Meters
OJEU (High Value) 072303-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
National registration number: 000697179
Postal address: бул. „Брюксел“ № 1
Town: София
Postal code: 1540
Country: BG
Contact person: Галя Митева
Telephone: +359 29371695
E-mail: galya.miteva@bulatsa.com
Fax: +359 29803864
NUTS code: BG412
Main address (URL): www.bulatsa.com
Address of the buyer profile (URL): http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2475.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
управление на въздушното движение

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности


II.1.4) Short description

Предмет на поръчката е доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности. Поръчката е разделена на 11 обособени позиции, като предметът на позиции от № 1 до № 10 представлява доставка на оборудване, а на позиция № 11 — доставка на софтуер, съгласно технически и количествени спецификации, подробно описани в приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка на атенюатор 6 dB до 2 GHz и мощност 200 W

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Централна складова база на ДП РВД на адрес гр. София, бул. „Брюксел“ № 1

II.1.4) Short description

Доставка на атенюатор 6 dB до 2 GHz и мощност 200 W — 1 брой.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Гаранционен срок на оборудването
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %Description: Item/Lot 2
Title:

Доставка на измерител на мощност ? 100 W и честота до 1,1 GHz

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Централна складова база на ДП РВД на адрес гр. София, бул. „Брюксел“ № 1

II.1.4) Short description

Доставка на измерител на мощност ? 100 W и честота до 1,1 GHz — 1 брой.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Гаранционен срок на оборудването
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %Description: Item/Lot 3
Title:

Доставка на широколентов нискочестотен нивоизмерител и широколентов нискочестотен нивогенератор от 200 Hz до 1500 kHz

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Централна складова база на ДП РВД на адрес гр. София, бул. „Брюксел“ № 1

II.1.4) Short description

Доставка на широколентов нискочестотен нивоизмерител и широколентов нискочестотен нивогенератор от 200 Hz до 1500 kHz — 1 комплект, съдържащ нивоизмерител и нивогенератор.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Гаранционен срок на оборудването
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 221-541641

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Доставка на атенюатор 6 dB до 2 GHz и мощност 200 W
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Доставка на измерител на мощност ? 100 W и честота до 1,1 GHz
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Доставка на широколентов нискочестотен нивоизмерител и широколентов нискочестотен нивогенератор от 200 Hz до 1500 kHz
Section V: Complementary information


Additional information:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП обществената поръчка по обособени позиции № 5, № 6 и № 7 е прекратена, поради това че в определения срок за получаване на оферти не е подадена нито една оферта за тези позиции.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38550000; Meters;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions