Poland-Tarnów: Industrial machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Tarnów: Industrial machinery
OJEU (High Value) 072321-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o
Postal address: ul. Komunalna 31
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
Contact person: Małgorzata Miterka
Telephone: +48 146258209
E-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl
NUTS code: PL217
Main address (URL): www.puk.tarnow.pl
I.4) Type of the contracting authority:
komunalna spółka z o.o.

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki chwytakowej na potrzeby projektu pn. „System punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tarnowie”

Reference number: PUK.PR/ZP/2019/11/02

II.1.4) Short description

... częściowych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki chwytakowej na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „System punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tarnowie” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0033/16-00 zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rodzaj zamówienia – dostawy.

3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV):

42000000-6 – Maszyny przemysłowe,

43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

Total Value:
PLN 793800.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów, POLSKA

II.1.4) Short description

4. Zamówienie obejmuje dostawę ładowarki chwytakowej – 1 szt.

4.1 Specyfikacja maszyny:

1) fabrycznie nowa – rok produkcji 2018 lub 2019 r.;

2) nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji, ma być oznakowane CE;

3) wyposażona w silnik diesla o mocy 95–100 kW przy 2 200 obr./min., wyprodukowany wg norm emisji spalin Stage IV lub nowszy, chłodzony cieczą, wyposażony w separator wody i wstępny filtr paliwa, wstępny filtr powietrza ze stopniem oczyszczania do 98 %;

4) silnik wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania w przypadku nieużywania układu hydraulicznego na biegu jałowym, wyposażony w elektroniczne ograniczenie mocy powodujące obniżenie zużycia paliwa;

5) kabina przestronna z przesuwanymi drzwiami, zawieszona elastycznie, wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, system kontroli oraz diagnostyki;

6) kabina podnoszona hydraulicznie za pomocą 2 siłowników na wysokość min. 3,5 m od pozycji spoczynkowej, wyposażona w przesuwane przyciemniane szyby, szyba przednia uchylna, okno dachowe, wycieraczki szyby przedniej wraz ze spryskiwaczami, 2 reflektory montowane z przodu w linii dachu;

7) kabina wyposażona w komfortowy fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym;

8) odwracalny ciąg wentylatora do czyszczenia chłodnicy;

9) system centralnego smarowania dla nadwozia, wysięgnika oraz wieńca obrotu;

10) 2 lampy świecące do tyłu oraz 2 reflektory umieszczone w górnej linii dachu;

11) 2 kamery zamontowane na maszynie (jedna z tyłu, druga po prawej stronie maszyny);

12) kolorowy monitor;

13) podwozie wyposażone w czteropunktowe podparcie, hydrostatyczny 2-stopniowy napęd na wszystkie koła;

14) opony pełne – nowe 8 sztuk wraz z pierścieniem pośrednim;

15) sterowanie urządzeniem za pomocą joysticka;

16) ramię główne długości min. 5,5 m, wysięgnik specjalnie wygięty długości min. 4,0 m, siłownik z systemem hamowania, dodatkowa przeciwwaga;

17) roleta dachowa i przedniej szyby;

18) chwytak wielopalczasty, 5-ramienny, pojemność min. 600 litrów hydraulicznie obracany.

Uwaga: opisane powyżej parametry i wyposażenie maszyny mają charakter wymogów minimalnych.

4.2 W cenie oferty Wykonawcy należy uwzględnić:

1) Wykonawca gwarantuje dostawę maszyny wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych.

2) Maszyna musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta), zgoda z ofertą Wykonawcy, spełniać wymogi SIWZ.

3) Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Komunalna 31 w Tarnowie (dalej siedziba Zamawiającego), dokona tam rozładunku urządzenia ze środka transportu i jego rozruchu w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia prawidłowości działania.

4) Wykonawca wraz z maszyną wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z maszyny zgodnie z prawem oraz z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wykonawca wraz z dostawą maszyny zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski następujące dokumenty:

a) świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności wystawioną przez producenta;

b) instrukcja obsługi maszyny w języku polskim – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR);

c) katalog części zamiennych;

d) harmonogram wykonywanych przeglądów technicznych;

e) komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji;

f) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna);

g) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

h) inne niezbędne do rejestracji.

5) Czynności odbioru maszyny będą realizowane w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionych przedstawicieli stron w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Za...

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt pn. „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0033/16-00 zawartej przez Zamawiającego z I


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 229-561638

Title:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki chwytakowej na potrzeby projektu pn. „System punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tarnowie”


2020-02-10

3
2
0
0
3
Official name: Komatsu Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Trakt Brzeski 72
Town: Sulejówek
Postal code: 05-070
Country: PL
NUTS code: PL912
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 866020.64
Total Value:
PLN 976374.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą: w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).

2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, pkt 1.2 oraz ust. 3 niniejszego rozdziału, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz niepodlegania wykluczeniu.

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.2 ppkt 2 Zamawiający zażąda od Wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 3), wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

5.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej BIP informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz oferty – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b) JEDZ;

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

d) dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

Pozostałe warunki zawarto w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
42000000; 43260000; Industrial machinery; Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions