Bulgaria-Lovech: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Lovech: Medical consumables
OJEU (High Value) 072345-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД
National registration number: 110503990
Postal address: ул. „Съйко Съев“ № 27
Town: Ловеч
Postal code: 5500
Country: BG
Contact person: д-р Румяна Петрова Нановска — изпълнителен директор, Полина Христова — икономист ОП
Telephone: +359 6860-3370
E-mail: mbal_lovech@abv.bg
Fax: +359 6860-3371
NUTS code: BG315
Main address (URL): http://www.mbal-lovech.com/
Address of the buyer profile (URL): http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на ЗМИ


II.1.4) Short description

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки съгласно техническата спецификация — приложение № 1 — неразделна част от настоящата документация.

Действие на договора:

Периодичните доставки са със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца след влизане в сила на действие на договора.

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП при еднакви критерии за подбор на 2 или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.

Участниците съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП могат да представят оферти за 1 или повече номенклатури за някоя/и обособена/и позиция/и.

Total Value:
BGN 259833.29

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Плаки, винтове, пирони и консуматив за отделение по ортопедия и травматология

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: BG315
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Болнична аптека „МБАЛ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД — Ловеч

II.1.4) Short description

Доставка на плаки, винтове, пирони и консуматив за отделение по ортопедия и травматология съгласно прогнозно количество и видове от приложение № 1 „Техническа спецификация“ към документацията за участие. Обособена позиция № 4 включва 26 броя номенклатурни номера. Участниците могат да оферират предложения за 1, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 4.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Настоящото обявление се отнася за об. поз. № 4, ном. № от 4.1 до № 4.19, вкл. 4.25. и 4.26, и сключен договор с избрания изпълнител след влязло в сила решение № 1/3.1.2020 г на изпълнителния директор.

Подробен опис по видове и количество — съгласно тех. спецификация към обществена поръчка с УИН № 00732-2019-0012 и приложението по договор.

Договорът е с период на действие 24 месеца от неговото подписване.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 214-525075

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Плаки, винтове, пирони и консуматив за отделение по ортопедия и травматология — об. поз. № 4, ном. от № 4.1 до 4.19, вкл. и № 4.25 и 4.26.


2020-02-10

2
2
0
0
0
Official name: „Айф Фарма“ ООД
National registration number: 201679079
Postal address: бул. „Акад. Борис Стефанов“, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 15
Town: София
Postal code: 1612
Country: BG
Telephone: +359 24835513
E-mail: ifpharma@abv.bg
Fax: +359 24835513
NUTS code: BG412
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 259833.29
Total Value:
BGN 259833.29

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 (десет)-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедура. На основание чл. 196, ал. 3 от ЗОП решенията за откриване на процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; Medical consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions