Bulgaria-Shumen: Fertilisers and nitrogen compounds

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Shumen: Fertilisers and nitrogen compounds
OJEU (High Value) 072346-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Държавно предприятие „Кабик“
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Държавно предприятие „Кабик“
National registration number: 127512595
Postal address: кв. „Макак“, с. Коньовец
Town: Шумен
Postal code: 9700
Country: BG
Contact person: Желязка Костадинова — икономист „Общ. поръчки“, тел. +359 899118949
Telephone: +359 54801050
E-mail: Jeliazka_kostadinova@abv.bg
Fax: +359 54801060
NUTS code: BG333
Main address (URL): www.kabiuk_ofis@abv.bg
Address of the buyer profile (URL): http://kabiuk.net/bg/buyer-profile
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
селско стопанство, растениевъдство и животновъдство

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ — Шумен през 2020 година в 3 обособени позиции,


II.1.4) Short description

Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ — Шумен през 2020 година в 3 обособени позиции:

1. „Доставка на амониев нитрат“ — 525 т за торене на 14 000 дка засята площ.

2. Втора позиция „Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NPК 20-10-5“ — 168 тона за торене на 8 500 дка засята площ.

3. Трета позиция „Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NP 10-24“ — 144 тона за торене на 7 400 дка незасята площ.

Необходимите количества минерална тор са описани по вид, характеристика, прогнозно количество и пределна прогнозна стойност в пълното описание и техническа спецификация по позиции съгласно изискванията на възложителя, които са неразделна част от документацията за участие.

Total Value:
BGN 310560

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NPК 20-10-5 — 168 тона през 2020 год.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG333
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Складовата база на ДП „Кабиюк“ — гр. Шумен, с. Коньовец

II.1.4) Short description

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NPК 20-10-5 — 168 тона, със съдържание на: общ азот (N) — 20 %, от който в амониева форма — 15,5 %, и в нитратна форма — 4,5 %; фосфор (P2O5) — 10 %, от който водоразтворим фосфор — 9 %; водоразтворим калий (K2O) — 5 %; водоразтворим серен триоксид (S3O) — 26 %; общ бор (B) — 0,1 %; общ манган (Mn) — 0,1 %; общ цинк (Zn) — 0,1 %; големина на гранулите от 2,0 до 5,0 мм — мин. 90,0 %; под 1,0 мм — макс. 1,0 %; влага — макс. 1,0 %, като доставката е в ББ — 600 кг, и ББ — 1 000 кг.

Съгласно техническата спецификация стоката да бъде доставена в полипропиленови торби с вътрешен полиетиленов слой. Опаковките да бъдат с означен срок на годност към момента на доставка, да са етикетирани съобразно изискванията на европейското и националното законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания на възложителя. Стоката да бъде доставена след направена заявка от страна на възложителя

II.2.5) Award criteria:

Criteria: срок на доставка
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70Description: Item/Lot 2
Title:

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NP 10-24 — 144 т през 2020 год.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG333
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Складовата база на ДП „Кабиюк“ — гр. Шумен, с. Коньовец

II.1.4) Short description

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NP 10-24 — 144 тона, със съдържание на: общ азот (N) — 10 % в амониева форма; общ фосфор (P2O5) — 24 %, от който водоразтворим P2O5 — 10,1 %, Р2О5, разтворим във вода и неутрален цитрат — 12,2 %, Р2О5, разтворим само минерални киселини — 11,8 %; серен триоксид (SO3) — 20 %; цинк (Zn) — 0,1 %; бор (B) — 0,1 %; големина на гранулите от 2,0 до 5,0 мм — мин. 90,0 %; под 1,0 мм — макс. 1,0 %; влага — макс. 1,0 %, като доставката е в ББ — 600 кг, и ББ — 1 000 кг.

Съгласно техническата спецификация стоката да бъде доставена в полипропиленови торби с вътрешен полиетиленов слой. Опаковките да бъдат с означен срок на годност към момента на доставка, да са етикетирани съобразно изискванията на европейското и националното законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания на възложителя. Стоката да бъде доставена след направена заявка от страна на възложителя

II.2.5) Award criteria:

Criteria: срок на изпълнение на доставката
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 212-519466


Contract No:
111
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NPК 20-10-5 — 168 тона през 2020 год.


2020-02-10

3
3
0
0
0
Official name: „Пестицид“ ЕООД
National registration number: 837082832
Postal address: ул. „Съединение“ № 2
Town: Шумен
Postal code: 9700
Country: BG
Telephone: +359 54800273
E-mail: pesticid@ro-ni.net
Fax: +359 54800274
NUTS code: BG333
URL: www.pesticid@ro-ni.net
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 183120
Total Value:
BGN 178080

Contract No:
112
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Доставка на комплексна минерална гранулирана тор NP 10-24 — 144 т през 2020 год.


2020-02-10

3
3
0
0
0
Official name: „Пестицид“ ЕООД
National registration number: 837082832
Postal address: ул. „Съединение“ № 2
Town: Шумен
Postal code: 9700
Country: BG
Telephone: +359 54800273
E-mail: pesticid@ro-ni.net
Fax: +359 54800274
NUTS code: BG411
URL: www.pesticid@ro-ni.net
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 136800
Total Value:
BGN 132480

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 196 и 197 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
24400000; 24421000; Fertilisers and nitrogen compounds; Mineral phosphatic fertilisers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions