Poland-Myślenice: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Myślenice: Construction supervision services
OJEU (High Value) 072631-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-03-17 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Myślenice
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Myślenice
Postal address: ul. Szpitalna 13
Town: Myślenice
Postal code: 32-400
Country: PL
Contact person: Norbert Jaroch
Telephone: +48 122720069
E-mail: myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 122721669
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_myslenice

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_myslenice

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_myslenice
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową brodu oraz zabezpieczeniem brzegów stawów w leśnictwie Radziszów

Reference number: SA.270.1.3.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie brodu oraz zabezpieczeniu brzegów stawów w Radziszowie - Leśnictwo Radziszów, objętych pozwoleniami na budowę, z podziałem na 2 części, w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5099.87

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową brodu Radziszów w miejscowości Radziszów

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Działka ewidencyjna nr 1974 w m. Radziszów, Gmina Skawina

II.1.4) Short description

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowa brodu w Leśnictwie Radziszów - zadanie o numerze 03-15-2.2-04;

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie brodu w ciągu szlaku zrywkowego w m. Radziszów na terenie leśnictwa Radziszów w oddziale leśnym 291a. Na cieku bez nazwy w jego km 1+400, będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Pasieka, w ciągu szlaku zrywkowego zaprojektowano bród w formie kratownicy drewnianej o wymiarach 4,0 m x 10 m. Kratownica zostanie wykonana z okorowanych kłód o średnicy min. 25 Ø cm. Wjazd na bród zostanie zapewniony przy pomocy obustronnych najazdów o długości 4,0 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z kamienia łamanego. Od strony wody górnej i dolnej brodu zaprojektowano umocnienia kamienne, o długości 4 m na wlocie oraz 6 m na wylocie, elementy te stanowią integralną część obiektu inżynierskiego drogowego jakim jest bród. W celu odprowadzenia wód cieku okresowego zaprojektowano rynnę kamienną o dł. 12,5 m i szerokości 2 m, rynna zostanie wykonana z płyt kamiennych.

W celu wyprofilowania połączenia najazdów na bród i nawierzchni szlaku zrywkowego zaprojektowano profilowanie szlaku zrywkowego na długości łącznej 38 m. Szczegółowy opis przedmiotu danej części zamówienia przedstawia zał. nr 3.1 do SIWZ.

Przez pełnienie obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności rozumieć:

a) Wykonywanie stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) określonych zadań: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 25, 26 ustawy Prawo Budowlane) lub Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art. 27 ustawy Prawo Budowlane),

b) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym,

d) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

e) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

Zakres prac obejmuje nadzór i kontrolę nad pracami obejmującymi:

1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla zadania, łącznie z operatem geodezyjnym powykonawczym.

3. Zakończenie budowy.

4. Rozliczenie finansowe, jakościowe i terminowe zadania.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 1000.00
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0006/1;Numer umowy o dofinansowanie:POIS.02.01.00-00-0006/16.Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)2014-2020. Tytuł projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Additional information:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % wart. zam.brutto

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24. aa. ust. 1 i 2 PZP


Description: Item/Lot 2
Title:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zabezpieczeniem brzegów stawów Radziszowie

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Działki ewidencyjne nr 1981, 1982 w m. Radziszów, gmina Skawina

II.1.4) Short description

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zabezpieczeniem brzegów stawów Radziszowie - zadanie o numerze 03-15-2.1-03;

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie w formie kaszycy drewnianej wykonanej z drewna modrzewiowego lub dębowego. Kaszyca zostanie wykonana w formie skrzyni składającej się z bali drewnianych poprzecznych i podłużnych połączonych w spójną całość za pomocą wrębów ciesielskich. Elementy podłużne powinny mieć średnice nie mniejszą niż 25 cm oraz długość około 6,0m. Belki poprzeczne natomiast powinny mieć średnice około 20 cm i długość od 2,00 m do 1,75 m. Belki poprzeczne w kaszycy należy umieszczać w rozstawie co 3,0 m.

W rozstawie co 6,0 m powinien znajdować się element poprzeczny kaszycy którego górna powierzchnia licuje się z dnem potoku kłoda ta powinien mieć długość wystarczającą na przekroczenie całej szerokości dna cieku oraz możliwość zakotwienie w nieumocnionej przeciwskarpie cieku na głębokość co najmniej 1,0 m, belki te mają zapobiegać wymywaniu materiału stanowiącego dno cieku, co zapobiegnie podmyciu projektowanej kaszycy.

Kaszyce należy zasypywać gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej ilości rumoszu grunt należy doziarnić.

Dodatkowo zostanie wykonana palisada z drewna modrzewiowego lub dębowego, pale zostaną umieszczone wzdłuż grani skarpy. Elementy drewniane palisady powinny zostać posadowione na głębokości 1,2m poniżej dna cieku. Skarpa zostanie umocniona za pomocą kamienia grubości 50 cm zaklinowanego za pomocą kamieni o mniejszej frakcji

Szczegółowy opis przedmiotu danej części zamówienia przedstawia zał. nr 3.2 do SIWZ.

Przez pełnienie obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności rozumieć:

a) Wykonywanie stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) określonych zadań: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art. 25, 26 ustawy Prawo Budowlane) lub Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art. 27 ustawy Prawo Budowlane),

b) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym,

d) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

e) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

Zakres prac obejmuje nadzór i kontrolę nad pracami obejmującymi:

1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla zadania, łącznie z operatem geodezyjnym powykonawczym.

3. Zakończenie budowy.

4. Rozliczenie finansowe, jakościowe i terminowe zadania.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 4099.87
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0006/1;Numer umowy o dofinansowanie:POIS.02.01.00-00-0006/16.Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)2014-2020. Tytuł projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Additional information:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5%wart. zam.brutto

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24. aa. ust. 1 i 2 PZP


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału postępowaniu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu, Zamawiający zamieszcza poniżej niezbędne informacje:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 PZP. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

7) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

Cd. poniżej

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Cd. informacji z pkt III1.1)

8) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 5 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

C.d poniżej

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.

C.d. poniżej z pkt. III.1.2

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),

i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),

j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).

l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Dla części 1:

Zrealizował co najmniej jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne)* o wartości nadzorowanych robót co najmniej 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Dla części 2:

Zrealizował co najmniej jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej (lub uprawnienia równoważne)* o wartości nadzorowanych robót co najmniej 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla części 1:

Inspektorem nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne)* posiadającym doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne)* o wartości nadzorowanych robót co najmniej 10 000,00 PLN brutto

Dla części 2:

Inspektorem nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej (lub uprawnienia równoważne)* posiadającym doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej (lub uprawnienia równoważne)* o wartości nadzorowanych robót co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5. W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części zamówienia zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym inspektorem nadzoru inwestorskiego.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

b)wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia i wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz i informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).

Cd. cz. III 1.2)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 7.1. lit. d) - f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) o których mowa w pkt 7.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i6 PZP.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-17
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-17
IV.02.07) Local time 10:05
IV.02.07) Place

Sala narad Nadleśnictwa Myślenice. ul. Szpitalna13, 32-400 Myślenice


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne, uczestnictwo w sesji publicznego otwarcia ofert nie wymaga upoważnienia.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Informacje dodatkowe:

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca osobiści wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej etc.) oraz osób które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy) lub geodeta.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie na daną część zamówienia.

Ochrona danych osobowych:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

— administratorem danych osobowych wykonawców jest Nadleśnictwo Myślenice,

— dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

— odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

— dane osobowe wykonawców będą przechowywane, okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

— obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych dotyczących bezpośrednio wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Pozostałe informacje znajdują się SIWZ nr SA.270.1.3.2020.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions