Belgium-Ostend: Architectural, engineering and planning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Ostend: Architectural, engineering and planning services
OJEU (High Value) 072675-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-03-17 11:02:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority De Oostendse Haard
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: De Oostendse Haard
National registration number: 0405.277.282
Postal address: Nieuwpoortsesteenweg 205
Town: Oostende
Postal code: 8400
Country: BE
Contact person: De heer Nico De Cock
Telephone: +32 59702954
E-mail: nico.decock@oostendsehaard.be
Fax: +32 59808091
NUTS code: BE255
Main address (URL): www.socialehuisvestingoostende.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/199/O3/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority:
Sociale huisvestingsmaatschappij

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – aanstellen architect De Getijden (Bunkertjes)

Reference number: VMSW/2012/0523/01 F2

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE255
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Patrimonium van De Oostendse Haard te Oostende, 8400 Oostende.

II.1.4) Short description

Selectie voor aanstellen architect voor 'De Getijden' vroeger gekend als 'de Bunkertjes' te Oostende.

Ligging site: Gelijkheidstraat 172 A-D en 174, Overvloedstraat 90-102, Schelpenstraat 1-3, Werkzaamheidstraat 11-125 te Oostende.

De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium van ongeveer 1 500 woningen en appartementen gelegen op het grondgebied Bredene en Oostende.

De maatschappij heeft als doel:

1) de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

2) bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen.

Het Westerkwartier in Oostende is de wieg van de sociale huisvesting in de stad aan zee.

In 1921 werd 'De Oostendse Haard' opgericht, het gros van de woningen die de Oostendse Haard bouwde bevinden zich in deze wijk. In 1922 werd een aanvang genomen met de ontwikkeling van deze wijk, dit eindigde eind jaren ’70.

De laatste jaren wordt er in de wijk gerenoveerd en waar noodzakelijk vervangingsbouw gerealiseerd (sinds 2011).

Recent onderzoek 'Erfgoedwaarden van het sociale woningbouwpatrimonium' beschouwd de wijk als 1 van de 10 topwijken op het vlak van sociale huisvesting in Vlaanderen. Op dit moment is het aanbod op totaal van 443 woongelegenheden binnen deze wijk als volgt:

— 2 woongelegenheden zijn studio's,

— 198 woongelegenheden met 1 slaapkamer,

— 105 woongelegenheden met 2 slaapkamers,

— 111 woongelegenheden met 3 slaapkamers.

— 27 woongelegenheden met 4 slaapkamers of meer slaapkamers;

Meer dan 60 % van de bewoners van de sociale woningen zijn ouder dan 60 jaar en meer dan 50 % zijn alleenstaanden. Het merendeel van de huidige huurders woont te groot of in een onaangepaste of sterk verouderde woning. Daarom wordt er door de Oostendse Haard op wijk niveau gekeken hoe het aanbod hierop kan afgestemd worden, dit door nieuwbouw, vervangingsbouw en renovatieprojecten te realiseren.

'De Getijden' ('De Bunkertjes' architect Groep Planning (Jan Tanghe en Willy Canfyn) bouwjaar 1972), werd reeds kort na de bouw door tijdgenoten geprezen om haar architecturale en stedenbouwkundige kwaliteiten.

50 jaar na hun bouw voldoen de woningen echter niet meer aan de hedendaagse comforteisen. Hoog tijd om de woningen grondig onder handen te nemen, met respect voor de erfgoedwaarden van de site.

Op basis van de haalbaarheidsstudie dd 21.3.2017 van de hand van VOLT-architecten word er gekozen voor gedeeltelijke renovatie met vervangingsbouw.

Deze haalbaarheidsstudie vormde de basis om deze beslissing te nemen en welke weg we zouden uitgaan om dit gebied aan te pakken. Er werd overlegd met alle stake-holders Stad Oostende, Agentschap onroerend erfgoed en de VMSW.

Dit biedt volgende opportuniteiten:

— optimaliseren en versterken van het initieel stedenbouwkundig model,

— drukken van de totaal kostprijs door gedeeltelijke vernieuwbouw,

— behoud van de relatief hoge dichtheid in de wijk (63 woningen/ha t.o.v. 48 woningen/ha),

— realiseren van nieuwbouw in harmonie met bestaande en versterken beleving,

— verhoogde leefkwaliteit en belevingswaarde voor de bestaande appartementen.

De huidige gebouwen dateren uit 1972 in totaal 57 wooneenheden waarvan:

— 4 woningen van het type 4 slaapkamers/7 personen,

— 50 appartementen van het type 1 slaapkamer/2 personen,

— 1 appartementen van het type 2 slaapkamers/3 personen,

— 2 appartementen van het type 3 slaapkamers [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Projectvisie
Weighting: 20

Criteria: Realisatietermijn/verhuisbeweging en fasering
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 20

Criteria: Ontwerpteam
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Budgetcontrole en -bewaking
Weighting: 30
II.02.07) Duration in days 2800
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9.2) Minimum number of candidates: 3
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Beoordelingen volgens de selectiecriteria en rangschikking volgens score.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de Wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het Koninklijk Besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Machtiging voor ondertekening in geval van vennootschap (via kopie akte).

Het RSZ-attest in de zin van artikel 62, § I Koninklijk Besluit van 15.7.2011. Voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, betreft het een attest afgeleverd door de bevoegde overheid, waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de sociale zekerheid.

Het fiscaal attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen in de zin van artikel 63, § I Koninklijk Besluit van 15.7.2011. Voor inschrijvers die niet in België gevestigd zijn, betreft het een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een bewijs door middel van het voorleggen van attest, dat de inschrijver een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, waarmee de beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, is verzekerd en dit zowel wat betreft de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Max. 3 maanden oud.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam;

2) Extra selectiecriteria: om opgenomen te worden op de kandidatenlijst dient de inschrijver minstens 100/160 te behalen;

3) Formulier referentieproject: de inschrijver moet min. 3 en max. 5 overheidsopdrachten (max. 2 A4/ref.) gerealiseerd of in uitvoering hebben (nieuwbouw of verbouwingen) binnen de diverse gebieden van de woningbouw, met een bestelbedrag van minimum 1 500 000 EUR, jaar voorlopig oplevering > 2010.

5 referenties. Het gaat hier niet om de veelheid aan referenties, maar wel om de kwaliteit ervan. De referentieprojecten die worden opgegeven verwijzen steeds naar de prestaties van de inschrijver (en/of zijn voltallige team). Referenties die enkel verwijzen naar prestaties van onderaannemers afzonderlijk zullen niet in rekening worden gebracht. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de bezorgde informatie eventueel te controleren via contactopname met de in referenties vermelde opdrachtgevers;
e

4) 'Ervaring in kostenbeheersing in ontwerp': op basis van referentieprojecten;

5) 'Ervaring in kostenbeheersing in uitvoering': op basis van referentieprojecten;

6) Portfolio van het architectenbureau, max. 7 pagina's formaat A4 enkelzijdig waarin volgende zaken vermeld worden: motivatie inschrijving, samenstelling architectenbureau, anciënniteit en functie personeel, overzicht specialisaties, bijzondere referenties, [...];

7) Verklaren bij deze akkoord te gaan met:

— de richtlijnen van de VMSW te volgen (bijkomend info vindt u op de site: www.vmsw.be),

— de vooropgestelde termijnen van de VMSW,

— de oppervlakte- en prijsnormen en onderrichtingen van de website vmsw: https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Ontwerp-en-bestek Ontwerpleiddraad Sociale Woningbouw (OSW 2017), bouwtechnisch bestek woningbouw (BBW) te gebruiken bij de opmaak van plannen, meetstaat, lastenboek en andere nodige documenten,

— de eventuele bijzondere technische voorschriften van De Oostendse Haard, te aanvaarden (deze lijst werd aan het bestek toegevoegd in bijlage),

— de voorgestelde modelcontracten en barema’s, voor renovatie, nieuwbouw en vervangingsbouw typecontract 98.2_2006,

— de architect stel een ingenieur technieken en ingenieur stabiliteit aan bij voorstelling van project dit zal bij de gunningscriteria beoordeeld worden,

— de architect helpt aan de aanstelling van alle andere betrokken instanties bij het ontwerp en werfgebeuren (ondermeer veiligheidscoördinatoren, EPB verslaggever, omgevingsontwerpers, [...]),

— dat alle communicatie met de aanbestedende overheid uitsluiten zal gebeuren in het Nederlands.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud. De inschrijver dient min. 3 referenties in die aan deze voorwaarden voldoet. (10 punten);

2) Minimum 1 referentieproject, van een verbouwing van een wijk die opgenomen is op de lijst van onroerend erfgoed, met een bestelbedrag van minimum 1 500 000 EUR. Het project moet minimum in uitvoering zijn of opgeleverd zijn na 2010. Of de inschrijver toont aan de hand van 1 of maximum 2 projecten dat hij voeling heeft met gebouwen die opgenomen zij op de lijst van onroerend erfgoed of beschermd zijn (20 punten);

3) Minimum 1 referentieproject, van een nieuwbouw appartementsgebouw, met een aanbestedingsbedrag van minimum 1 500 000 EUR. Het project moet minimum in uitvoering zijn of opgeleverd zijn na 2010 (20 punten);

4) Minimum 1 referentieproject, waar de opdrachtgever een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) is en waar het project aan de werkwijze van de VMSW voldoet (20 punten). Er zal gerekend worden met het gemiddelde van door de bouwheer ondertekende referenties in samenwerking met de VMSW, met volgende formule: 10 + (((1-(bestelbedrag/ramingsbedrag definitief ontwerp)) x 100), met een maximum van 10/10 en een minimum van 0/10;

5) Er zal gerekend worden met het gemiddelde van door de bouwheer ondertekende referenties in samenwerking met de VMSW, hiervan worden 2 referentieprojecten geselecteerd, voorkeur kan aangeduid worden op referentieformulier. Indien er verrekeningen waren door wijzigen van de bouwheer, bv. uitvoeren van extra schilderwerken, wordt het extra bedrag vermeld en de reden. Volgend formule: 20 + (((1-(uitvoeringsbedrag - verrekeningen bouwheer/bestelbedrag)) x 100), met een maximum van 20/20 en een minimum van 0/20;

6) Het ingediende portfolio wordt beoordeeld door een jury van min.3 personen (de directeur en/of voorzitter, bijgestaan door 1 of 2 medewerkers van de dienst project en onderhoud van de sociale huisvestingsmaatschappij de Oostendse haard), maximaal 50 punten te verdienen;

7) Verklaring indien het inschrijvingsformulier volledig werd ingevuld en geen opmerkingen gemaakt wordt door het architectenbureau op 1 van de punten waarvoor een verklaring gevraagd wordt, hiermee kunnen 10 punten verdiend worden, 1 opmerking = 0 punten).


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Architecten of ingenieurs-architecten.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.4) Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5) The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-17
IV.02.02) Local time 11:02
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-03-24


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6

Section V: Complementary informationAdditional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Oostende
Postal address: Canadaplein
Town: Oostende
Postal code: 8400
Country: BE
Telephone: +32 59553640
E-mail: orb.oostende@just.fgov.be
Fax: +32 59553659

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71240000; 45212350; 71250000; Architectural, engineering and planning services; Buildings of particular historical or architectural interest; Architectural, engineering and surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions