Poland-Poznań: Architectural design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Poznań: Architectural design services
OJEU (High Value) 072711-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-26 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Postal address: ul. Matejki 57
Town: Poznań
Postal code: 60-770
Country: PL
Contact person: Ewa Rostkowska
Telephone: +48 614158800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Fax: +48 614158809
NUTS code: PL41
Main address (URL): www.zkzl.poznan.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacji budynków przy ulicy Ognik 20 ABC w Poznaniu.

Reference number: DOA.200.1/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacji budynków przy ulicy Ognik 20 ABC w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:

1) opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, programu prac konserwatorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

2) opracowania ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

3) uzyskania wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę),

4) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 8 do SIWZ) dostępny w wersji elektronicznej na platformie.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miasto Poznań

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacji budynków przy ulicy Ognik 20 ABC w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:

1) opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, programu prac konserwatorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),

2) opracowania ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

3) uzyskania wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę),

4) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dostępny w wersji elektronicznej na platformie.

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji sporządzony winien zostać w następujący sposób:

1. projekt budowlany – 6 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg,

2. projekt wykonawczy – 4 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg,

3. program prac konserwatorskich – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

4. ekspertyza techniczna – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

5. inwentaryzacja budynku – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

6. inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

7. przedmiar robót – 2 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

8. kosztorys inwestorski – 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ath na płycie CD,

9. STWiOR – 2 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

10. plan BIOZ – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,

11. wizualizacja – 2 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Dodatkowe informacje dot. wykonania przedmiotu zamówienia:

A. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności z zobowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

B. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych map do celów projektowych oraz decyzji: w szczególności decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwoleń i uzgodnień branżowych, w tym: uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, a także wszelkich innych decyzji, w tym w szczególności decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleń, opinii i ewentualnych ekspertyz, jakie okażą się niezbędne dla realizacji danego zadania, którego dotyczy przedmiot umowy.

C. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w szczególności w zakresie stwierdzania zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Regulacje dotyczące nadzoru autorskiego określone zostały w istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 168
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi:

— kryterium 1 cena: 60 punktów,

— kryterium 2: okres gwarancji na opracowaną dokumentację: 40 punktów.

Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy liczony od dnia podpisania ostatniego z protokołów kwalifikacji dokumentacji z adnotacją „bez zastrzeżeń”.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał min. 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont lub przebudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej.

b) wykazał, że będzie dysponował w trakcie trwania umowy co najmniej 1 osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności:

— konstrukcyjno / budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2. Oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia umowne, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą (w tym wysokość kar umownych oraz przewidywane zmiany umowy) stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 10 istotnych postanowień umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 Pzp Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2019/S 076-180860


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 076-180860
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-26
IV.02.02) Local time 12:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-25
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-26
IV.02.07) Local time 12:15
IV.02.07) Place

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Matejki 57 w Poznaniu sala konferencyjna na 3 piętrze za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w kwocie: 2 000,00 PLN. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośr. platformy zakupowej – Zam. wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach w pkt 18.9 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta,

2) nie przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,

3) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, 4) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zam. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ),

5) wykaz oświadczeń lub dokumentów potw. brak podstaw do wykluczenia:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów z pkt 14, jeżeli Zam. posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wyk. lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z pkt 14.2, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, oraz dokumenty dot. przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 3 SIWZ) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 14.6, 14.7, 14.8, 14.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełn. warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dot. tych podmiotów.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w pkt 14.6, 14.7, 14.8. przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem skł. ofert., że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek ZUS lub zawarł porozumienie w spr. spłat. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. nie wydaje się dok. z pkt 14.6 14.7 i 14.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświad. Wykon.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z art. 180 Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71220000; 71320000; 71248000; Architectural design services; Engineering design services; Supervision of project and documentation;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions