Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJEU (High Value) 072795-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-27 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Postal address: Piękna 20
Town: Warszawa
Postal code: 00-549
Country: PL
Contact person: Izabella Krzymowska
Telephone: +48 222625279
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Fax: +48 222625274
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.knf.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.knf.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna
I.5.2) Other activity -
nadzór nad rynkiem finansowym

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup licencji MS Enterprise

Reference number: DZA.DZAZZP.2610.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i dostawa licencji uzupełniających oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement (MEA) i obsługa programu na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Wszelkie użyte w niniejszym dokumencie nazwy własne produktów oraz nazwy producentów dotyczą rozwiązań będących w posiadaniu Zamawiającego i podanie ich jest niezbędne dla określenia wartości dostaw będących przedmiotem zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i dostawa licencji uzupełniających oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement (MEA) i obsługa programu na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Wszelkie użyte w niniejszym dokumencie nazwy własne produktów oraz nazwy producentów dotyczą rozwiązań będących w posiadaniu Zamawiającego i podanie ich jest niezbędne dla określenia wartości dostaw będących przedmiotem zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Stały upust cenowy w ramach realizacji każdego zamówienia z tytułu warunków opisanych w § 2 ust. 3.2 oraz ust. 3.3 projektu umowy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 32
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. W ramach prawa opcji, Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania przedmiotu zamówienia, składanie dodatkowych zamówień skorygowanych TrueUp oraz zamówień cennikowych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.2 i 3.3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), jednak nie więcej niż 20 % wartości zamówienia początkowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) lub równoważnych.Additional information:

Termin realizacji zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy i będzie obowiązywać do 31.12.2022 r. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Nie dotyczy

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem dostawę licencji odpowiadających swoim rodzajem opisowi przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 2 specjalistami, z których każdy posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji umów Microsoft Enterprise Agreement potwierdzone certyfikatem MCP Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zastrzeżeniem par. 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem dokumentów” do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

1) Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Projekt umowy zawierania w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umowy, które określają ich zakres, w szczególności zmiany umowy i wynagrodzenia oraz charakter i warunki zmian.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-27
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-27
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywanie będzie za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (UKNF) przy ul. Pięknej 20 w Warszawie (00-549), POLSKA.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 112 000 PLN (słownie: sto dwanaście tysiące złotych i 00/100) na zasadach określonych w pkt 10 SIWZ.

2) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów (również tych składanych na wezwanie Zamawiającego) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

a) JEDZ (zgodnie z pkt 3);

b) wykaz usług – Załącznik nr 6 do SIWZ, o której mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

c) wykaz osób – Załącznik nr 7 do SIWZ, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

d) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, o którym mowa w par 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

e) oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w par. 5 pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

f) oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w par. 5 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

4) Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, określonych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.

6) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dnia aktualnych na dzień złożenia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, tj. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zmieszczenia przez Zamawiającego oświadczenie o przynależności do tej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w SIWZ.

9) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ.

10) Przed zawarciem umowy, Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % wartości brutto podanej w ofercie w formach określonych w przepisach ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
72000000; 48517000; 48500000; 48600000; 48620000; 48000000; IT services: consulting, software development, Internet and support; IT software package; Communication and multimedia software package; Database and operating software package; Operating systems; Software package and information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions