Poland-Wrocław: Life insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wrocław: Life insurance services
OJEU (High Value) 072899-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
National registration number: PL8960005779
Postal address: Wybrzeże L. Pasteura 1
Town: Wrocław
Postal code: 50-367
Country: PL
Contact person: Monika Komorowska
Telephone: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Fax: +48 717840045
NUTS code: PL514
Main address (URL): www.umed.wroc.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Reference number: UMW/IZ/WR-81/19

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

2. Umowa obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, leczenia szpitalnego i rekonwalescencji poszpitalnej oraz innych świadczeń towarzyszących opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

3. Umowa obejmuje możliwość ubezpieczenia członków rodzin ubezpieczonych pracowników.

Total Value:
PLN 3308592.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Umowa obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, leczenia szpitalnego i rekonwalescencji poszpitalnej oraz innych świadczeń towarzyszących opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

Umowa obejmuje możliwość ubezpieczenia członków rodzin ubezpieczonych pracowników.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Umowa obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, leczenia szpitalnego i rekonwalescencji poszpitalnej oraz innych świadczeń towarzyszących opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

Umowa obejmuje możliwość ubezpieczenia członków rodzin ubezpieczonych pracowników.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wrocław

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Umowa obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, leczenia szpitalnego i rekonwalescencji poszpitalnej oraz innych świadczeń towarzyszących opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

Umowa obejmuje możliwość ubezpieczenia członków rodzin ubezpieczonych pracowników.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp: w postępowaniu (nr UMW/IZ/PN–56/19), prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na niezgodność ich treści z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opisem przedmiotu zamówienia), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Contract No:
UMW/IZ/WR-81/19
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 1


2020-01-17

1
0
0
0
1
Official name: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
National registration number: 5260209975
Postal address: ul. Inflancka 4b
Town: Warszawa
Postal code: 00-189
Country: PL
NUTS code: PL911
URL: www.aviva.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1453248.00
Total Value:
PLN 1056240.00

Contract No:
UMW/IZ/WR-81/19
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 2


2020-01-17

1
0
0
0
1
Official name: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
National registration number: 5260209975
Postal address: ul. Inflancka 4b
Town: Warszawa
Postal code: 00-189
Country: PL
NUTS code: PL911
URL: www.aviva.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1276992.00
Total Value:
PLN 1052928.00

Contract No:
UMW/IZ/WR-81/19
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu cz. 3


2020-01-17

1
0
0
0
1
Official name: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
National registration number: 5260209975
Postal address: ul. Inflancka 4b
Town: Warszawa
Postal code: 00-189
Country: PL
NUTS code: PL911
URL: www.aviva.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1592064.00
Total Value:
PLN 1199424.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
66511000; 66512100; 66512210; 66512220; Life insurance services; Accident insurance services; Voluntary health insurance services; Medical insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions