Poland-Łódź: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Engineering design services
OJEU (High Value) 072946-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: Piotrkowska 175
Town: Łódź
Postal code: 90-447
Country: PL
Contact person: Anna Szeffer
Telephone: +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”

Reference number: ZIM-DZ.2620.54.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”, która obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz branżowych wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających realizację zadania i wykonanie robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.

Total Value:
PLN 160450.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dokumentacja projektowa dotyczy inwestycji realizowanej na działkach: 182, 126/7, 124; obręb W – 26, działki: 129/5, 130/8, 130/7, 130/9, 114/1, obręb W – 27, działki: 166/57, 1/33 w Łodzi.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”, która obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz branżowych wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających realizację zadania i wykonanie robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

1. Termin wykonania zamówienia znajduje się w pkt 5 tom I SIWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, znajduje się w pkt 4.3 tom I SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-466758

Title:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz ul. Niciarnianej w Łodzi”


2020-02-06

4
4
0
0
4
Official name: Ewa Urban Urban Media
Postal address: al. Niepodległości 13/73
Town: Warszawa
Postal code: 02-653
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 317073.17
Total Value:
PLN 160450.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; 71350000; Engineering design services; Engineering-related scientific and technical services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions