Poland-Murowana Goślina: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Murowana Goślina: Forestry services
OJEU (High Value) 072979-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
Postal address: ul. Rogozińska 38
Town: Murowana Goślina
Postal code: 62-095
Country: PL
Contact person: Piotr Koprowski
Telephone: +48 618122251
E-mail: info@lzdmg.com.pl
Fax: +48 618122155
NUTS code: PL418
Main address (URL): www.lzdmg.com.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa szkoła wyższa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w latach 2020–2022

Reference number: 1/PN/2019

II.1.4) Short description

A. Usługi w zakresie pozyskania i zrywki drewna:

— pozyskanie drewna w użytkach rębnych i przedrębnych,

— zrywka drewna.

B. Usługi w zakresie zagospodarowania lasu:

— odnowienia, poprawki i pielęgnacja sadzonek,

— mechaniczne i ręczne przygotowanie gleby,

— czyszczenia wczesne, czyszczenia późne,

— grodzenia,

— zabezpieczenia przed zwierzyną.

C. Usługi z zakresu podwozu drewna.

Total Value:
PLN 5352570.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Kamińsko

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i Arboretum Leśnego w Zielonce.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020–2022 oraz prace pielęgnacyjne w Arboretum Leśnym w Zielonce.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 %
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia
Weighting: 40 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Description: Item/Lot 2
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Potasze

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020–2022.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 %
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia
Weighting: 40 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Description: Item/Lot 3
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Stęszewko

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i Arboretum Leśnego w Zielonce.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020–2022 oraz prace pielęgnacyjne w Arboretum Leśnym w Zielonce.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 %
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia
Weighting: 40 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-523310

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Kamińsko


2020-01-13

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Monika Skubiszyńska
National registration number: 7661884399
Postal address: Sławica, ul. Torfowa 2
Town: Rejowiec
Postal code: 62-093
Country: PL
Telephone: +48 504128997
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1858308.00
Total Value:
PLN 1749641.40

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Potasze


2020-01-14

3
3
3
Official name: Handel-Pośrednictwo-Usługi Grzegorz Skubiszyński
National registration number: 7841279984
Postal address: Boduszewo 29
Town: Murowana Goślina
Postal code: 62-095
Country: PL
Telephone: +48 502227501
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2282136.00
Total Value:
PLN 2123851.20

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Leśnictwo Doświadczalne Stęszewko


2020-01-13

1
1
1
Official name: Zakład Usługowy Kamlas
National registration number: 7661285150
Postal address: Kamienica 1
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
Telephone: +48 794994896
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1496451.00
Total Value:
PLN 1479078.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć świadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77231200; 77211500; 77231000; 77211600; 75251120; 77211400; 77211100; 77211300; 77210000; 77211000; 45340000; 77230000; Forestry services; Forest pest control services; Tree-maintenance services; Forestry management services; Tree seeding; Forest-firefighting services; Tree-cutting services; Timber harvesting services; Tree-clearing services; Logging services; Services incidental to logging; Fencing, railing and safety equipment installation work; Services incidental to forestry;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions